2024 рік

Архів

 

Листопад  2021 року

Нові надходження


 

ф1567353кп иск
75.071.1(477.64)(092)
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Валерий Нестеров. В поисках истины / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. типографии, 2019. - 33 с. : цв.ил., фот.цв.
 

ф1567354кп иск
75.071.1(477.64)(092)
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Михаил Колесник. Любовь к жизни / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. типографии, 2018. - 48 с. : цв.ил., фот.цв.
 

1567485кп мп
351.74(477)(062.552)
А 43

Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / ред. А. Є. Фоменко. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ, 2019. - 287 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567471кп мп
141.319.8(082)
А 72

Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць. Вип. 16 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред.: В. В. Хміль, А. М. Малівський, Т. О. Колесникова. - Дніпро : Вид-во ДНУЗТ, 2019. - 187 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567355кп хр
796.332(477)(09)
Б 23

Баняс, Володимир. Забуті турніри клубного футболу України (1920-ті - 2000-ні) : довідник / В. Баняс. - К., 2020. - 72 с. : фот.
 

1567423кп мп
546.23(02.064)
Б 43

Белецкая, Элеонора Николаевна. Селен в окружающей среде: эколого-гигиенические аспекты проблемы : моногр. / Э. Н. Белецкая, Н. М. Онул. - 2-е изд., перераб. и доп. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 332 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567348кп хр
910.4(99)"1819/1821"(091)
Б 43

Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич. Открытие Антарктиды / Ф. Ф. Беллинсгаузен. - М. : Эксмо, 2012. - 474 с. : ил., карты. - (Подарочные издания). - (Великие путешествия)
 

ф1567464кп мп
02(477.63)(062.552)
Б 59

Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд. Т. О. Абраїмова ; відп. за вип. Н. М. Тітова. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 120 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567409кп мп
02(477.63)"2018"
Б 59

Бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах. Рік 2018 : аналітично-статистичний огляд / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд. І. Є. Луньова. - Дніпро : [б. в.], 2019. - 53 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567368кп край
821.161.2(477.63)-1
Б 61

Біла, Сніжана Сергіївна. Цукор на дні : збірка поезій / С. С. Біла ; ред. А. Величко ; худож. Т. Сопова. - Вінниця : Твори, 2019. - 111 с. : іл.
 

1567396кп мп
811.163.1'366"15/16"(043.3)
Б 61

Білих, Олександр Петрович. Українська редакція церковнослов'янської мови кінця XVI-XVII ст.: проблеми інтерференції та морфологічного унормування : автореферат дисертації / О. П. Білих ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 33 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567359кп хр
327.88(470:477)(062.552)
Б 83

Боротьба за людей в умовах гібридної війни : матеріали Другого харківського міжнародного безпекового форуму (м. Харьків, 29-30 листопада 2019 р.) / за ред. І. П. Рущенка. - Харків : О. А. Мірошниченко, 2020. - 75 с. : фот.
 

ф1567476кп мп
929(477)
Б 93

Бути лідером. Україна : [спец. проект Всеукр. суспільно-ділового журн. "Быть лидером"]. - Дніпро : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 104 с. : фот. кольор. - (Україна 2020)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567284кп хр
005.8(043.3)
Б 94

Бушуєв, Денис Антонович. Імунні механізми управління проектами розвитку організацій в умовах кризи : автореферат дисертації / Д. А. Бушуєв ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - К., 2020. - 44 с. : рис.
 

1567363кп хр, 1567364 аб, 1567365 хр
821.161.2'06-311.6
В 19

Василів-Базюк, Любов Й. Не вір! Борись за Україну... : історична повість / Л. Й. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2020. - 303 с.
 

1567356кп хр
347.9(477)(075.8)
В 19

Васильєв, Сергій Володимирович. Цивільний процес України : навч. посібник для підготовки до заліків та іспитів / С. В. Васильєв. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Харків : Еспада, 2012. - 336 с.
 

ф1567337кп чз
347.952(477)(075.8)
В 43

Виконавче провадження : підручник / Нац. ун-т Одес. юрид. акад. ; ред. Н. Ю. Голубєва. - Одеса : Фенікс, 2020. - 460 с.
 

ф1567465кп мп
929.5(477.63)(059)
В 54

Витоки : альманах Дніпровського генеалогічного товариства. Вип. 4 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія; упоряд.: І. О. Кочергін; ред. І. С. Голуб; відп. за вип. Т. О. Абраїмова. - Дніпро: ДОУНБ, 2019. - 167 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567336кп хр
347.931(477.44)"1768"
В 48

Вінницький гродський суд. Поточна актова книга за 1768 рік. Пдокументний опис / Держ архів Вінниц. обл. ; уклад., авт. предисл. О. Петренко, уклад. О. Росовецький, наук. ред. М. Крикун. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. - 276 с.
 

ф1567330кп хр
821.161.2'06-92
В 58

Власюк, Тетяна. Порадницька гостина. Історії життя та успіху / Т. Власюк ; літ. ред. Я. Бесклубенко ; фот.: Є. Добринін, В. Соловйов. - К. : CO-OP Media, 2016. - 575 с. : фот.
 

1567393кп мп
811.161.2'367(043.3)
В 61

Вовк, Андрій Валерійович. Експресивний синтаксис у системі ідіостилю письменника (на матеріалі "щоденників" Олеся Гончара) : автореферат дисертації / А. В. Вовк ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2020. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567414кп мп
027.53.021(477.63)(092)
В 73

Вона спішила жити... / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд. С. М. Пономаренко ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2017. - 24 с. : фот. кольор. - (Ветерани бібліотеки)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567492кп мп
373.3/.5.091.4(072)
В 75

Воробйова, Лоліта Валеріївна. Упровадження Дальтон-плану в систему шкільної освіти США та країн ЄС / Л. В. Воробйова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. - Кр. Ріг ; К.: Чернявський Д.О., 2019. - 108 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567370кп хр
821.161.2'06-14
Г 85

Гриценко, Микола. Лови / Love : лірика / М. Гриценко ; авт. післям.: М. Жулинський, Д. Кремінь ; худож. І. Проценко. - К. : Ярославів Вал, 2018. - 177 с. : іл.
 

1567431кп мп
821.161.1(477)`06-1
Г 96

Гусаров, Владимир Ильич. Хрустальный блюз судьбы моей : [поэзия и проза] / В. И. Гусаров ; уклад. О. П. Скора-Люлько ; Вид. Павлоград. письмен. Дому Дивосвіт. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2020. - 216 с. : ил., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567467кп мп
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 1 (44) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; гол. ред. В. В. Баштанник ; ред. І. І. Хожило та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. - 115 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567468кп мп
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 4 (43) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; гол. ред. В. В. Баштанник ; ред. І. І. Хожило. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 140 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567448кп мп
614.8(075.8)
Д 66

Домнічев, Микола Володимирович. Деякі сучасні питання безпеки життєдіяльності : [посібник] / М. В. Домнічев. - Кривий Ріг : Сінєльніков Д. А., 2020. - 109 с. : табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567447кп мп
622.807
Д 66

Домнічев, Микола Володимирович. Обгрунтування використання розчину природного бішофіту для обробки пилячих поверхонь / М. В. Домнічев [та ін.]. - Кривий Ріг : Сінєльніков Д. А., 2020. - 112 с. : фот., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567295кп хр
334.788(477.64)"1940/2020"
З-33

Запорізька торгово-промислова палата Pro_Business (80 років: 1940-2020) / авт. тексту: Н. Охромій, Н. Іванченко ; вип. ред. Н. Охромій ; пер. Н. Біленко. - Запоріжжя : Вид. будинок КЕРАМІСТ, 2020. - 167 с. : фот. кольор.
 

1567288кп хр
332.14(477)(02.064)
З-36

Засадко, Валентина Вікторівна. Економічна безпека урбанізованих територій України : моногр. / В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Львів : ННВК АТБ, 2016. - 360 с. : рис., табл.
 

1567454кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 59 / Нац. техн. ун-т Дніпров. політехніка ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ Дніпровська політехніка, 2019. - 172 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567395кп мп
681.586(043.3)
З-62

Зимогляд, Андрій Юрійович. Математичне моделювання імпульсного перетворювача для керування термічним випаровувачем з нестаціонарним навантаженням : автореферат дисертації / А. Ю. Зимогляд ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2020. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567421кп мп
631.674(075.8)
З-90

Зрошення сільськогосподарських культур самопливно-поверхневим способом : навч. посіб. / В. І. Доценко [та ін.] ; Дніпров. держ. аграрно-економ. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 198 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567347кп хр
94(47+57)"1945/1956"(01)
И 73

Интернирование японцев в СССР 1945-1956 в работах российских авторов : библиогр. указ. / сост. С. И. Кузнецов. - Sapporo : Hokkaido university, 2019. - 94 с. - (Slavic bibliography series ; № 3)
 

1567422кп мп
378.6:004(02.064)
К 23

Карімов, Іван Кабіденович. Комп'ютерні технології в навчальному процесі технічного університету : монографія / І. К. Карімов, Г. І. Карімов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 168 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567387кп мп
669.162.1(043.3)
К 28

Кассім, Дар'я Олександрівна. Вдосконалення доменної технології за рахунок покращення якості шихтових матеріалів і газодинамічних умов роботи доменної печі: автореферат дисертації/ Д. О. Кассім; Нац. металург. акад. України. - Дніпро: [б. в.], 2020. - 37с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567413кп мп
94(477.63)(01)
К 29

Катеринославська губернська земська управа в особах : біобібліографічне видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд.: І. С. Голуб, І. О. Кочергін . - 2-е вид. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 156 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567501кп мп
615.327
К 43

Кириченко, Олександр Анатолієвич. Чудотворна вода чарівного довголіття / О. А. Кириченко. - Кр. Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2019. - 272 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567491кп мп
821.161.2(477.63)`06-31
К 56

Коваленко А. Г. Латійський орден: боротьба за виживання / А. Г. Коваленко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 255 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567498кп мп
821.161.2(477.63)`06-31
К 56

Коваленко А. Г. Онейронавти Кривбасу / А. Г. Коваленко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 211 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567493кп мп
94(477.63-22)
К 56

Коваленко А. Г. Село Тихий Став: топоніми та хронологія : іст. видання: краєзнавче дослідження / А. Г. Коваленко. - Кр. Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. - 44 с. : карти, фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567400кп мп
342.922(477)(043.3)
К 60

Коліуш, Олег Леонідович. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг: адміністративно-правові засади протидії : автореферат дисертації / О. Л. Коліуш ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 15 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567433кп мп
821.161.1(477)`06-1
К 65

Консур-Перимська, Людмила. Міркування тимчасово переміщеної особи : поезія / Л. Консур-Перимська. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2019. - 84 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567411кп мп
378(477)"1834/1883"092)(01)
К 70

Корф Микола Олександрович. 1834-1883: біобібліографічний покажчик / Упр. культури, нац. і релігій Дніпропетр. облдержадмін; упоряд.: І. О. Кочергін , М. В. Шилкіна. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 74 с. - (Достойники Придніпров`я : Заснована 2009 року ; вип. 4)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567449кп мп
821.161.2'06-1
К 75

Коцарев, Олег. Синкопа / О. Коцарев ; пер. с укр. С. Бельский. - Днепр : Герда, 2019. - 71 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567351кп хр
341.3(477.62-22)"2014/2016"
К 77

Крайня точка. Дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі : моніторинговий звіт / Н. Нестеренко [та ін.]. - К. : Ямчинський О. В., 2020. - 116 с. : фот.
 

1567294кп мп, 1567499 край
069:94(477.63-25)(036)
К 82

Криворізький історико-краєзнавчий музей - скарбниця пам'яті минулого (1960-2020 роки) : ювілейне видання з нагоди 60-річчя (путівник) / авт.-упоряд. С. Агеєнко [та ін.]. - Кр. Рог, 2019. - 65 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567458кп мп
378.6.093.5(477.63-25)(02.064)
К 82

Крізь століття в медицині (присвячується 100-річчю кафедри внутрішньої медицини 2) : моногр. / О. В. Курята [та ін.]. - Дніпро : Герда, 2019. - 216 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567394кп мп
519.766(043.3)
К 93

Куроп'ятник, Олена Сергіївна. Конструктивно-продукційні моделі природомовних текстів для виявлення запозичень у структурованих документах : автореферат дисертації / О. С. Куроп'ятник ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2020. - 25 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567460кп мп
378.6.093.5(477.63-25)(09)
К 95

Кутовий, Олександр Борисович. Крок за кроком через століття. 100 років кафедрі хірургії № 2 Дніпропетровської медичної академії / О. Б. Кутовий [та ін.]. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2019. - 80 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567349кп хр
910.4(99)"18"(091)
Л 17

Лазарев, Михаил Петрович. (1788-1851). Три кругосветных путешествия / М. П. Лазарев ; вступ. ст., коммент. А. Ю. Хорошевский. - М. : Эксмо, 2013. - 470 с. : ил., карты. - (Подарочные издания). - (Великие путешествия)
 

1567297кп чз
821.111'06-34-93
Л 22

Ланда, Норберт. Таємниця Різдвяного Мишеняти / Н. Ланда, А. Спенселі ; відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2019. - 35 с. : кольор. іл.
 

1567420кп мп
378.091.212-054.6(062.552)
Л 59

Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ред.: О. І. Панченко [та ін]. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 98 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567296кп оил
355.48(477.61/.62)"2014/..."(084)
Л 72

Лойко, Сергій. Битва за Україну (англ. мовою) : альбом фотографій = Battle for Ukraine : photo album / С. Лойко. - К. : Брайт Букс, 2019. - 60 с. : фот.цв., портр.
 

1567404кп мп
342.97:930.253](477)(043.3)
М 17

Максименко, Олена Юріївна. Публічне адміністрування Національного архівного фонду : автореферат дисертації / О. Ю. Максименко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567473кп мп
780.616.432.087(08)
М 18

Малахова, Аліса. Музичні фантазії : репертуарний збірник для гри на фортепіано / А. Малахова ; ред. Ч. І. Шайхієва. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 71 с. : рис., фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567450кп мп
001(062.552)
М 34

Матеріали другої науково-практичної конференції студентів ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" / упоряд.: М. В. Савицький, В. В. Данішевський, О. А. Тимошенко. - Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. - 148 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567463кп мп
621.454
М 36

Махин, Виталий Антонович. Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектные расчеты камер / В. А. Махин ; ред.: Л. В. Пронь [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 560 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567407кп мп
347.998.85(043.3)
М 48

Мельник-Томенко, Жанна Миколаївна. Застосування практики Європейського суду з прав людини при тлумаченні загальних принципів адміністративного судочинства : автореферат дисертації / Ж. М. Мельник-Томенко. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567402кп мп
378.016:811'243(01)
М 54

Методика викладання іноземних мов : бібліографічний покажчик. Вип. 23 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд.: О. А. Захарова, О. В. Прокоф`єва ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 60 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567342кп хр
94(477.73)"1917/1918"
М 59

Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 р. - квітень 1918 р. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; упоряд., авт. передм. Л. Л. Левченко ; ред. Ю. В. Котляр [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2019. - 743 с.
 

1567457кп мп
77.04(083.824)
М 60

Милов, Марк. За місцем проживання : фотокнига / М. Милов. - Дніпро : Герда, 2019. - 72 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567483кп мп
351.746.1(062.552)
М 58

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ ; ред. А. Є. Фоменко [та ін.]. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 413 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567446кп мп
316.334.56(02.064)
М 69

Міхно, Надія Костянтинівна. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : монографія / Н. К. Міхно. - Дніпро : Формат А+, 2020. - 423 с. : фот., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567482кп мп
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 17 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дніпро: Крос-Принт, 2020. - 99 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567474кп мп
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: зб. наук. праць Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 16 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дніпро : Крос-Принт, 2019. - 93 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567424кп мп
821.161.1(477.63)`06-31
М 91

Мурашкин, Михаил. Попытка освобождения, или Письмо 2019 : [роман-монолог] / М. Мурашкин. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567403кп мп
342.57(477)
Н 30

Народне волевиявлення : політичний проект / авт. комент. В. П. Степаненко. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2020. - 29 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567335кп иск
398.8(477.81)(08)
Н 30

Народні пісні Рівненщини / Рівнен. держ гуманітар. ун-т, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознав. наук. б-ка НТШ. Число 41 ; авт. ідеї М. Борейко, ред.-упоряд., авт. передм., авт. приміт. Н. О. Супрун-Яремко. - Рівне : М. Дятлик, 2013. - 458 с.
 

ф1567340кп хр
001(477)
Н 34

Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук. України; голов. ред. Я. С. Яцків. - К. : Академперіодика. - 2008. - (Наука України у світовому інформаційному просторі). - ISBN 978-966-02-4704-8 Вип. 16. - К., 2019. - 130 с.
 

1567451кп мп
656.13(02.064)
О-64

Організація та планування автомобільних вантажних перевезень : моногр. / Д. З. Шматко [та ін.] ; Дніпров. держ. тех. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 166 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567496кп мп
351.811.12:343.346](477)(072)
О-91

Оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод співробітниками патрульної поліції : науково-методичні рекомендації / О. Г. Білошицький [та ін.] ; М-во внутріш. справ України, Донец. юрид. ін-т. - Кр. Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. - 48 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567430кп мп
821.161.1(477.63)`06-32
П 14

Палкич, Леша. Пушкин в метро : новеллы / Л. Палкич. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 144 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567466кп мп
94(477.63)
П 15

Пам'ятки історії та культури Солонянського району / Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; ред.: Н. Г. Першина [та ін.]. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 526 с. : рис., фот. - (Дніпропетровська область)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567341кп иск
7.031.4(477.85/87)(092)
П 18

Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації : видання з нагоди виставки: 17 жовтня 2019 - 19 січня 2020. - К. : Мистецький Арсенал, 2019. - 224 с. : іл., фот.
 

ф1567469кп мп
630(082)
П 35

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : зб. наук. праць. Т. 48 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. Д. Г. Рей. - Дніпро : Ліра, 2019. - 96 с. : рис., табл., граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567367кп оил
821.163.2'06(059)
П 44

Подвійна райдуга : українсько-болгарський альманах. № 1 / гол. ред. В. Бондар ; кер. проекту: Г. Богданова, А. Корінь ; упоряд. Н. Бідненко. - Кропивницький : Зоріденн, 2019. - 231 с.
 

1567417кп мп
339.543(477)(075.8)
П 50

Поліщук О. В. Управління ризиками у сфері митного контролю : навч. посібник / О. В. Поліщук, Г. Ю. Разумей, М. М. Разумей ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2020. - 217 с. : рис., табл. - (Митна політика)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567472кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць. № 1 (70) / М-во внутріш. справ України, Донец. юрид. ін-т ; гол. ред. В. М. Бесчастний ; ред. О. І. Рутвян та ін. - Кр. Ріг : ДЮІ, 2020. - 231 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567490кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць. № 2 (71) / М-во внутріш. справ України, Донец. юрид. ін-т ; гол. ред. В. М. Бесчастний ; ред. О. І. Рутвян. - Кр. Ріг : ДЮІ, 2020. - 243 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567488кп мп
159.94(092.552)
С 91

Практична психологія у сучасному вимірі : ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і науковців: тези доповідей (29 березня 2020 р.) / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; відп. за вип. Т. В. Єрмолаєва. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 212 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567401кп мп
658(043.3)
П 75

Приймак, Наталія Сергіївна. Управління стратегічними змінами на підприємствах: теорія та практика : автореферат дисертації / Н. С. Приймак ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 39 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567440кп мп
336(062.552)
П 78

Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Ун-т ім. А. Нобеля; відп. за вип. Т. М. Болгар. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 240 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567391кп мп
811.161.1'37(043.3)
Р 15

Радчук, Ольга Вячеславівна. Семантика засобів вираження поняття "відсутність" у російській мові: лінгвокогнітивний аспект : автореферат дисертації / О. В. Радчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2020. - 40 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567390кп мп
338.24(477)(043.3)

Разживін, Віталій Миколайович. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку національного господарства : автореферат дисертації / В. М. Разживін ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 21 с. : рис., табл., граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567439кп мп
378.011.3-051(02.064)
Р 19

Ракітянська, Людмила. Формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та практика : монографія / Л. Ракітянська ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 487 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567477кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Р 25

Ратнер, Александр Григорьевич. И временами слышу Бога : поэтический дневник, 2019 / А. Г. Ратнер. - Днепр : Герда, 2019. - 88 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567494кп мп
821.161.2.09(0.064)
Р 47

Решетніков, Дмитро Костянтинович. Суфікси, які надають емоційно-експресивного забарвлення, у творах М. Г. Куліша : дослідна робота з української літератури / Д. К. Решетніков. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 45 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567481кп мп
7.031.4(=161.2)(083.824)
Р 49

Різдвяна казка : каталог Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва / Дніпров. міськрада; Департамент гуманітар. політики; Дніпров. Будинок мистецтв ; авт. тексту, упоряд., відп. за вип. В. В. Слобода. - Дніпро : Ліра, 2018. - 68 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567289кп чз
159.922.7
С 21

Сатья, Дас. Нескучная детская психология. Как общаться с ребенком, чтобы он вас и слушался, и слышал / Д. Сатья. - Рига : Apgads Mantojums, 2016. - 166 с.
 

1567386кп мп
538.9(043.3)
С 33

Сєтов, Євген Анатолієвич. Коливальні спектри та люмінесцентні властивості фотореактивних систем у твердому фазовому стані : автореферат дисертації / Є. А. Сєтов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567495кп мп
821.161.2(477.63)`06-1
С 37

Симоненко, Павло Борисович. Ти заходь у мій дім : збірка поезій / П. Б. Симоненко. - Кр. Ріг : Діоніс : Чернявський Д. О., 2020. - 107 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567452кп мп
669.184(075.8)
С 34

Сігарьов, Євген Миколайович. Основи проектування конвертерних цехів : навч. посібник. Ч. 1 / Є. М. Сігарьов [та ін.] ; Дніпров. держ. тех. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 228 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567412кп мп
94(477.63)(01)
С 48

Слобода Таромське: погляд крізь віки : краєзнавче бібліографічне видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд.: О. В. Харлан, І. С. Голуб, М. В. Шилкіна . - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 76 с. : мал.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567388кп мп
669.017.16(043.3)
С 51

Смоляков, Олександр Васильович. Формування аморфно-кристалічного та квазікристалічного станів у металевих сплавах при лазерних нагрівах : автореферат дисертації / О. В. Смоляков ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 42 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567389кп мп
669.1:622.788(043.3)
С 56

Сова, Артем Валерійович. Удосконалення технології виробництва агломерату шляхом формування раціональної блокової структури на основі роздільної підготовки шихти та механічної обробки спеченця : автореферат / А. В. Сова. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567425кп мп
323(477)(062.552)
С 69

Соціально-політичні проблеми сучасності : V Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених: тези доп., 20 березня 2020 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; відп. за вип. Г. В. Щолокова. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 136 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567331кп иск
78.072(477)(08)
С 89

Супрун-Яремко, Надія Онисимівна. Музикознавчі праці : зб. наук. пр. / Н. О. Супрун-Яремко ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознав. наук. б-ка НТШ. Число 27. - Рівне : О. Зень, 2010. - 573 с.
 

1567489кп мп
378(062.552)
С 91

Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; відп. за вип.: Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопльський та ін. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 236 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567438кп мп
378.01(477)(062.552)
С 91

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю) (12 березня 2020 р., м. Дніпро) / ВНЗ Міжнар. гуманітарно-пед. ін-т Бейт-Хана ; голова редкол. М. Ц. Стамблер. - Дніпро: Акцент ПП, 2020. - 267 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567429кп мп
37.013(02.064)
С 91

Сучасний педагог : колект. наук. моногр. - Дніпро : Акцент ПП. - 2020 Т. 2 / А. О. Азарова [та ін.] ; ред. І. А. Василенко ; Об-ня наук. GlobalNauka, Онлайн-сервіс Організатор конференцій. - 2020. - 242 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567435кп мп
821.161.1(477.63)`06-1
Т 19

Тарасова, Наталья. Хронос : [збірка] / Н. Тарасова. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 152 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567500кп мп
373-056.21/.3(072)
Т 34

Теорія і практика інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / упоряд.: О. П. Шестопалова, К. М. Бондар, О. В. Склянська [та ін.]; ред. Ж. М. Свірська. - 2-ге вид., допов. - Кр. Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. - 169 с. : табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567437кп мп
658.5(477)(02.064)
Т 34

Теорія та практика управління суб'єктами підприємництва : кол. моногр. / О. О. Бененсон, С. Ю. Бережецька, Б. Д. Биков [та ін.]; за заг. ред. Т. В. Гринько. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 439 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567427кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 34

Теплов, Владимир Владимирович. Родниковые катрены : поэзия / В. В. Теплов. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2020. - 123 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567408кп мп
342.9(477)(043.3)
Т 41

Тимченко, Лілія Михайлівна. Процедура надання адміністративних послуг в контексті євроінтеграційних процесів : автореферат дисертації / Л. М. Тимченко ; наук. кер. Н. О. Армаш ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро, 2020. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567371кп хр
821.161.2'06-1
Т 41

Тимчук, Володимир. Зі сходом сонця : поезії / В. Тимчук ; худож. Andy Toledo ; авт. післям. В. Кущенко. - Волноваха : VarT ; Львів : Простір-М, 2020. - 110 с. : іл. - (Музи мандрівної пісня)
 

1567428кп мп
821.161.1(477)'06(081)
Т 76

Трофимов, Сергей Леонидович. Несерьезно о серьезном / С. Л. Трофимов. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2020. - 182 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567432кп мп
821.161.2(477.63)`06-1
Т 80

Трьоймер, Хома. Пам'ятай про життя. Memento vitae : [поезія] / Х. Трьоймер. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2020. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567426кп мп
34(477)(062.552)
У 45

Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг. [та ін.] ; ред.: Д. О. Бочаров [та ін.]. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2020. - 172 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567443кп мп
658.3(075.8)
У 67

Управління персоналом : навч. посібник / К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 303 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567392кп мп
811.161.1'373.7(043.3)
Ф 32

Федіна, Олена Володимирівна. Фразеосемантичне поле концепту людина в російській мові: функційно-прагматичний аспект : автореферат дисертації / О. В. Федіна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 26 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567470кп мп
622(062.552)
Ф 50

Физико-технические проблемы горного производства : сб. науч. тр. Вып. 22 / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики гор. процессов ; ред. В. Г. Гринев. - Днепр : Ін-т фізики гірничих процесів НАН України, 2020. - 204 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567415кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів. Ч. 1 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; упоряд., ред. О. І. Панченко, ред.: І. С. Попова, В. В. Корольова, В. І. Ліпіна та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 401 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567416кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів. Ч. 2 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; упоряд., ред. О. І. Панченко, ред.: І. С. Попова, В. В. Корольова, В. І. Ліпіна та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 395 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567441кп мп
658.562(062.552)
Ф 79

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : ХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голова оргком. В. А. Павлова. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 296 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567444кп мп
342.9(477)(075.8)
Ф 88

Фріман, Ірина Михайлівна. Адміністративне право : навч. посібник / І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 209 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567445кп мп
346(477)(075.8)
Ф 88

Фріман, Ірина Михайлівна. Господарське право : навч. посібник / І. М. Фріман, Є. М. Фріман. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 216 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567418кп мп
34(477)(075.8)
Ф 82

Фріман, Ірина Михайлівна. Правознавство : навч. посібник / І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Нац. маталург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 224 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567329кп хр
629(477)(09)
Х 22

Харук, Андрій Іванович. Зроблено в Україні / А. І. Харук. - Харків : Фолио, 2018. - 266 с. : фот. кольор.
 

1567453кп мп
621.311.24
Х 69

Ходак, Илья Яковлевич. Проектные решения по сбору и выдаче мощности солнечных и ветровых электростанций / И. Я. Ходак ; ИЦ Энергопроект. - Днепр : ГРАНИ, 2019. - 120 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567461кп мп
821.161.1(477)'06-3:741.52
Х 95

Хрущёвка : [комикс]. Гл. № 2 : Стой там, иди сюда / ArtasStudio. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 60 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567487кп мп
355.58(477)(075.8)
Ц 57

Цивільний захист у схемах : навч. посіб. / А. О. Собакарь [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. - 142 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567361 аб
821.112.2'06-93:74
Ч-20

Чарівне Різдво : пер. з нім. / відп. за вип. Г. Дрягуєв ; худож. Каріад. - Дніпро : Абрикос, 2019. - б. с. : кольор. іл. - (Віммельбух)
 

1567497кп мп
351.811.12:343.346.5](477)(072)
Ч-45

Червінчук, Андрій Васильович. Документування фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння : методичні рекомендації / А. В. Червінчук, Ю. Ю. Атаманенко, Є. О. Пилипенко ; Донец. юрид. ін-т. - Кр. Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. - 40 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567373кп хр
821.133.1`06-31
Ч-84

Чудинова, Елена. Держатель знака / Е. Чудинова. - М. : Лепта-Пресс : Яуза : Эксмо, 2006. - 638 с. - (Роман-Миссия)
 

1567385кп мп
338.45(043.3)
Ч-92

Чуприна, Наталія Миколаївна. Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика : автореферат дисертації / Н. М. Чуприна ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 39 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567405кп мп
342.9(477)(043.3)
Ш 32

Шахов, Сергій Володимирович. Норми адміністративного права: теоретико-правові аспекти ефективності : автореферат дисертації / С. В. Шахов ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 30 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567410кп мп
94:658.2](477.63)"17"
Ш 35

Швидько, Ганна Кирилівна. Загадкова шовково-панчішна фабрика / Г. К. Швидько ; упоряд. М. В. Шилкіна ; ред. І. С. Голуб ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія, Краєзнав. від. - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 64 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567456кп мп
821.161.2-1
Ш 37

Шевченко, Тарас. Другий "Кобзар" : поезії 1843-1847 / Т. Шевченко ; упоряд., авт. передм., авт. прим. С. А. Гальченко. - 3-є вид. - Кам'янське : Андрій ; К. : Зелений пес, 2020. - 587 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567436кп мп
574.3(075.8)
Ш 95

Шугуров, Олег Олегович. Популяційна біологія : навч. посіб. / О. О. Шугуров ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2019. - 150 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567434кп мп
94(477.7)"19"(02.064)
Я 36

Ядловська, Ольга. Національні меншини Півдня України в контексті політичної діяльності (початок ХХ ст.-1918 р.) : монографія / О. Ядловська ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 284 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567357кп иск
780.64(477.85/87)(02.064)
Я 72

Яремко, Богдан Іванович. Сопілкова музика гуцулів : монографія / Б. І. Яремко ; Кремен. обл. гуманітар.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознав. наук. б-ка НТШ. Число 35. - Львів : Сполом, 2014. - 178 с.
 

ф1567358кп иск
780.64.083.6(477.86)(075.8)
Я 72

Яремко, Богдан Іванович. Уторопські сопілкові імпровізації : навч. посібник / Б. І. Яремко ; ред. В. М. Пономаренко ; худож. С. В. Рак. - Рівне : Ліста, 1997. - 103 с.