2024 рік

Архів

 

Сiчень  2021 року

Нові надходження


 

1561047кп мп
316.42(062.552)
А 43

Актуальні проблеми соціальної прогностики : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України. Дніпропетров. обл. від-ня ; відп. за вип. В. В. Кривошеїн. - Дніпро : Формат А+, 2019. - 128 с .
 

Видано на Дніпропетровщині

1560999кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
А 47

Алексеенко, Николай Васильевич. Любите женщину : стихотворения / Н. Алексеенко. - Дн-ск : Алексей Ленский, 2013. - 132 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560954кп чз
351.777(075.8)
А 86

Артамонов Б. Б. Екологічна експертиза : навч. посібник / Б. Б. Артамонов, Н. Г. Міронова. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 142 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560973кп мп
351.741(477)(075.8)
Б 40

Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посібник / ред. В. Г. Грибан [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561032кп мп, 1561033 край, 1566362 хр
821.161.2(477.63)'06-1
Б 48

Бережний, Олександр Григорович. Жовті Води - мій рідний край, моя земля... : четвертий збірник поезії / О. Г. Бережний. - [б. м.] : Підприємство Норма : Белей В.І., 2019. - 222 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561063кп хр
821.161.2'06-34-93
Б 61

Біленко, Олександр. Марійка та зоряна мишка. Ч. 2 / О. Біленко ; худож. Г. Федорова. - Дніпро : Літограф, б.р. - 44 с. : кольр.іл. - (Дитячі казки)
 

1561013кп мп
811.161.2'27:316.48(02.064)
Б 61

Білоконенко, Людмила Анатоліївна. Українськомовний міжособистісний конфлікт: стилістика, моделі комунікації, запобігання : монографія / Л. А. Білоконенко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 186 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561065кп мп
316.77(02.064)
Б 74

Богомаз, Костянтин Юхимович. Методологічні орієнтири вивчення соціальних комунікацій в умовах інформаційного суспільства : монографія / К. Ю. Богомаз, Ю. С. Кравцов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 164 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561086кп мп
316.77(075.8)
Б 74

Богомаз, Костянтин Юхимович. Соціальні комунікації в управлінні : навч. посіб. / К. Ю. Богомаз ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 191 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561002кп мп
821.161.1(477)'06-311.6
Б 82

Борисов, Владислав Леонідович. Перстень мастера Хирама / В. Л. Борисов. - Дніпро : Літограф, 2017. - 63 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561106кп мп
330.341.1(02.064)
Б 86

Бочарова, Юлія Геннадіївна. Концепція формування та стратегія розвитку інноваційної інфраструктури : монографія / Ю. Г. Бочарова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2017. - 327 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561101кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 87

Бризгаліна, Людмила Михайлівна. Намистини життя : поезія / Л. М. Бризгаліна. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 118 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561014кп мп
657(02.064)
Б 94

Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку : колективна монографія / Ю. В. Штик, Д. Є. Євдокімова, Т. Ю. Бондаренко [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 171 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561053кп мп
336.764.2(075.8)
В 27

Величкін, Валерій Олександрович. Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561102кп мп
373.5.091.4(062.552)
В 42

Від накопичення знань - до здібності діяти : зб. мат. семінару / ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 82 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561079кп мп, 1566769 по
656.216.2(02.064)
В 64

Возняк, Олег Михайлович. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах : монографія / О. М. Возняк, В. І. Гаврилюк. - Дніпро : Дніпровський нац. ун-т залізн. транспорту імені акад. В. Лазаряна, 2019. - 282 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561073кп мп
66(082)
В 85

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія" : зб. тез доп. підсумкової наук.-практ. конф. / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 81 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561008кп мп
133.522.2
Г 15

Галєх, Вікторія Вікторівна. Астрологічний світ "Рукопису Войнича" / В. В. Галєх. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 36 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561043кп мп
808.5:159.9(075.8)
Г 20

Гаркуша, Інеса Вікторівна. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога : навч. посібник / І. В. Гаркуша. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 144 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561107кп хр
821.112.2'06-93:74
Г 39

Гернхзейзер, Сюзанна. У поїзді : пер. з нім. / С. Гернхзейзер ; худож. В. Метцгер ; відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2019. - 21 с. - (Віммельбух). - (Світ транспорту)
 

1561108кп мп
005.8(075.8)
Г 68

Гордієнко, Володимир Олександрович. Управління інноваційними проектами і програмами : навч. посіб. / В. О. Гордієнко ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро, 2019. - 116 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561093кп мп, 1566825 хр
616-006.6(02.064)
Г 69

Горіла, Марина В`ячеславівна. Протипухлинна дія металів рідкоземельної групи та їхніх сполук : монографія / М. В. Горіла ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 206 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560972кп мп
331.45(477)(075.8)
Г 82

Грибан, Віталій Григорович. Охорона праці в галузі права : навч. посіб. / В. Г. Грибан, В. А. Глуховеря ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2016. - 284 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561017кп мп
821.222.1-1
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Вертеп Всевишнього : рубаї / В. В. Гриценко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 321 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561157кп мп
821.161.1(477)'06-32
Д 75

Дрожаков, Станислав. Весна, игра и всплеск / С. Дрожаков. - [б. м.], б.р. - 50 с. : ил., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561074кп мп, 1561075 край
94:323.269.6](477)
Д 84

Дутчак, Владислав Васильович. Повстанський рух на території Катеринославської та Херсонської губерній 1917-1930-ті рр./ В. В. Дутчак ; Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадмін. - Жовті Води, 2017. - 75 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561060кп мп, 1566726 хр
622.7(082)
З-41

Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. Вип. 72(113) / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка” ; гол. ред. П. І. Пілов. - Дніпро, 2019. - 153 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561095кп мп
373.5.016(03)
З-41

Збірник методичних матеріалів проекту "Всеосвіта" : інформ. довід. / ТОВ Всеосвіта ; упоряд. Л. А. Литвиненко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 133 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561098кп мп, 1566771 хр
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 57 / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка” ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. гірн. ун-т, 2019. - 211 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561090кп мп
336.226.1(477)
З-91

Зубченко, Олена. Усе про облік доходів єдинниками першої та другої груп / О. Зубченко, О. Шевцова. - 2-е вид.,доопрац. й допов. - Дніпро : Володимир Дудник, 2019. - 90 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561084кп мп
328.16(075.8)
К 52

Ключник, Руслан Максимович. Політичний аналіз. Політична кризологія : навч. посіб. / Р. М. Ключник ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [Ун-т ім. Альфреда Нобеля], 2019. - 84 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561000кп мп
821.161.1(477)'06-1
К 56

Ковалева, Инна Сергеевна. Линия восхождения : стихотворения / И. С. Ковалева. - Дн-ськ : Гамалія, 2002. - 62 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561105кп мп
821.161.1(477)'06-31
К 56

Коваленко А. Г. Латійська община: трагічний відпочинок / А. Г. Коваленко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 136 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561007кп мп
94(477.63)
К 56

Коваленко, Антон Григорович. Хутора в Вовчому Яру / А. Г. Коваленко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 35 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561035кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Життєдайне джерело : вірші та байки у сяйві Звичаю та Звичаєвого Права українського народу / Б. М. Ковтонюк. - Дніпро : Інновація, 2019. - 204 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561036кп мп
94(477)
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Нестор Махно : біогр. довід. / Б. М. Ковтонюк, Л. В. Ковтонюк. - Дніпро : Інновація, 2018. - 144 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561034кп мп
908(477.63)
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Таємні дороги запорожців : краєзнавчі нариси / Б. М. Ковтонюк. - Дніпро : Інновація, 2018. - 142 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560966кп мп
338.436(02.064)
К 66

Коренюк, Петро Іванович. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П. І. Коренюк, О. Т. Левандівський ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 294 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561088кп мп, 1566730 хр
321.01(02.064)
К 77

Кравець, Анастасія Юріївна. Біополітична парадигма політичної науки: витоки, проблеми, перспективи : монографія / А. Ю. Кравець. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 352 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561114кп мп, 1566829 чз
514
К 96

Кушнір, Ісаак Аркадійович. Посильні геометричні задачі підвищеної складності / І. Кушнір. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 408 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561113кп мп
510.5
Л 27

Латков К. Ю. О новых математических функциях и новое о некоторых известных функциях. Кривой Рог 1975-2015 / К. Ю. Латков. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 38 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561029кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
Л 55

Лиевич, Олег. Смех сквозь зубы, или Синдром Сарказма : юмор и сатира / О. Лиевич. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 148 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561099кп мп
821(100).09(082)
Л 64

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Вип. 13 / Криворіз. держ. пед. ун-т ; ред. С. Ковпік. - Кр. Ріг, 2019. - 145 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561016кп мп
004.415(075.8)
Л 68

Лобов, В'ячеслав Йосипович. Технологія віртуальних пристроїв для автоматизації виробничих процесів : навч. посібник / В. Й. Лобов, К. В. Лобова, О. В. Митрофанов. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 328 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561006кп мп
821.161.2'06-31
Л 84

Лукаш, Іван Михайлович. 300 днів подвигу : документальна повість / І. М. Лукаш ; худож. А. І. Пірожевський. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Дн-ськ : Промінь, 1979. - 166 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561154кп мп
821.161.2(477.63)'06-32.6
Л 84

Лукаш, Іван Михайлович. Звезды ратной доблести : очерки / И. Лукаш. - Дн-ськ : Промінь, 1980. - 223 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561064кп мп
001(062.552)
М 34

Матеріали першої науково-практичної конференції студентів ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" : [зб. тез] / упоряд.: В. В. Данішевський, О. А. Тимошенко, Н. О. Ротт. - Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. - 163 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561051кп мп
658.512.6(02.064)
М 54

Методи забезпечення управлінської реалізованості календарних планів зведення об'єктів будівництва : [моногр.] / Є. І. Заяць [та ін.] ; за ред. В. Р. Млодецького. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 148 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560959кп мп
614.9(075.8)
М 54

Методологічні основи та методи наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі : навч.-метод. посібник / П. П. Антоненко [и др.] ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2018. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560970кп мп
351.741(477)(075.8)
М 65

Мислива, Оксана Олегівна. Основи надання патрульною поліцією невідкладної допомоги постраждалим особам : навч. посіб. / О. О. Мислива ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. - 141 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560955кп мп
616.89-008
М 69

Михайлов Б.В. Війна в України: патоморфоз психічних і поведінкових розладів / Б. В. Михайлов, С. А. Риженко, С. М. Мороз ; М-во здоров'я України. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2019. - 384 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561009кп мп
37(02.064)
М 89

Музична освіта: філософський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси : монографія / В. В. Бєлікова, Л. І. Варнавська, І. М. Власенко [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 299 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561094кп мп
26-246.6
Н 16

Нагирнер, Владислав. Божий промысел в книге Руфь / В. Нагирнер. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561030кп мп, 1566710 край
620.92(02.064)
Н 21

Накашидзе, Лілія Валентинівна. Особливості вибору конструкції перетворювачів енергії сонячного випромінювання в системах енергозабезпечення споруд : монографія / Л. В. Накашидзе ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561085кп мп
001(477)(062.552)
Н 34

Наукова Україна : V Всеукр. наук. конф. студентів (27-28 травня 2019 р.) / І. А. Василенко, С. О. Куманьов, М. І. Скиба [та ін.] ; Нац. металург. акад. України [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 503 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561111кп хр
821.161.2'06-31-93
Н 39

Небесенко, Юлія. Маленьке диво для чайничків / Ю. Небесенко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 38 с. : кольор.іл.
 

1561024кп мп, 1566774 хр
614.8
Н 40

Невідкладні стани та долікарська допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях та побуті : методичні рекомендації... / Дніпр. гуманітар. ун-т ; уклад.: Р. Д. Іванський , Г. М. Хмель-Дунай . - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 28 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561050кп мп
657(076)
О-16

Облік у бюджетних установах : посібник / Г. Є. Павлова [та ін.] ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 152 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561049кп мп
378.091.33-027.22(072)
О-54

Олійник, Ірина Вікторівна. Педагогічна практика: програма та методика реалізації : навч.-метод. посібник / І. В. Олійник ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 136 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561022кп мп, 1566712 хр
616(477)
О-75

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2018 рік : аналіт.-інформ. довідник / А. В. Іпатов, О. М. Мороз, Н. О. Гондуленко та ін. ; за ред. Р. Я. Перепеличної. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 180 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561100кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
П 16

Пантело, Евгений Олегович. Философия жизни : [стихи] / Е. О. Пантело. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2019. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561015кп мп
331.45(075.8)
П 36

Пищикова, Олена Вікторівна. Охорона праці рудодобувної галузі (в цифрах і поясненнях). Підземні та відкриті гірничі роботи : навч. посіб. / О. В. Пищикова, Л. О. Янова, М. В. Худик. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 142 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561028кп мп
27-277
П 32

Підмурний, Василь Дмитрович. Розвід / В. Д. Підмурний, Г. В. Підмурна. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 53 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561025кп мп
338.23(075.8)
П 37

Плахотнік, Олена Олександрівна. Трансфер технологій. Практикум : навч. посіб. / О. О. Плахотнік, І. М. Чернявська ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 212 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561087кп мп
621.793(02.064)
П 42

Поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів з використанням композиційних насичуючих середовищ : монографія / Б. П. Середа, І. В. Кругяк, О. С. Баскевич та ін. ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 246 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561068кп мп
621.793(02.064)
П 42

Поверхневе зміцнення матеріалів працюючих в умовах комплексного впливу агресивних речовин : монографія / Б. П. Середа, Л. П. Банніков, С. М. Нестеренко [та ін.] ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 173 с. : рис., табл., граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560956кп мп, 1560957 хр
124.5(02.064)
П 44

Подлесный, Михаил Николаевич. Аксиология. Избранные этюды : монография / М. Н. Подлесный, В. И. Шубин. - Днепр : Лира, 2019. - 204 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560963кп хр
821.161.1(477.63)'06-1-93
П 50

Полисский, Юрий. Цветные кораблики / Ю. Полисский. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2019. - 85 с. : кольор.іл.
 

1560974кп хр
741(07)
П 50

Поліщук, Оксана Петрівна. Sketchbook для юних художників : усе, що повинен знати худож.! : для дітей, які навчаються в мистец. шк. або просто захоплюються малюванням / О. П. Поліщук. - Кр. Ріг : Козлов Р. А., 2018. - 91 с. : іл.
 

1560969кп мп
351.741(477)(075.8)
П 69

Практикум з тактичної підготовки поліцейських / А. О. Собакарь, О. Г. Комісаров, В. Я. Покайчук [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 155 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561042кп мп
159.98(062.552)
П 69

Практична психологія у сучасному вимірі : Х Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і науковців: тези доповідей / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; відп. за вип. Т. В. Єрмолаєва. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 212 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561039кп мп
336(062.552)
П 78

Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : II Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції / Ун-т ім. А. Нобеля; відп. за вип. Т. М. Болгар. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. - 318 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561052кп мп
005.32(075.8)
П 86

Психологія управління: навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - 3-тє вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 248 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561109кп мп
629.76(477)(082)
Р 19

Ракетная техника. Новые возможности : науч.-техн. сборник / [Дегтярев А. В., Кушнарев А. П. Поздняков Д. О.] ; под ред. А. В. Дегтярева ; Конструктор. бюро "Южное" им. М. К. Янгеля. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2019. - 440 с. : ил., фот. цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561031кп мп
378.091.33-027.22:78(075)
Р 19

Ракітянська Л. М. Педагогічна практика з музичного мистецтва в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Л. М. Ракітянська. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 348 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561018кп мп
341.222(477:470)(02.064)
Р 69

Романуха, Олександр Миколайович. Оформлення правового статусу сучасного українсько-російського кордону : монографія / О. М. Романуха ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 82 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561083кп мп
531/534(038)
Р 74

Російсько-український словник з механіки / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; уклад.: Б. Є. Боднар, О. О. Бочарова, В. В. Колбун. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2019. - 583 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561104кп мп
658.14(02.064)
Р 98

Рябикіна, Катерина Григорівна. Ефективність управління капіталом підприємств / К. Г. Рябикіна ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 200 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561061кп хр
821.161.2'06-34-93
С 16

Сало Ю. Казки про небезпечні забави / Ю. Сало, О. Гуйван, О. Біленко ; худож. А. Галімурка. - Дніпро : Літограф, б.р. - 30 с. : кольор.іл. - (Дитячі казки)
 

1561062кп хр
821.161.2'06-34-93
С 16

Сало, Юлія. Як Євген і морський капітан моря вивчали. Ч. 2 / Ю. Сало ; худож. О. Козачук. - Дніпро : Літограф, б.р. - 49 с. : кольор.іл. - (Дитячі казки)
 

1561152кп край
821.161.1(477.63)(059)
С 24

Свиток. Прообраз спирали Вселенной и Слова : Поэзия. Проза. Критика. Публицистика. Литературоведение. №1 / Регион. Союз писателей Приднепровья. - Донецк : Лебедь, 2013. - 80 с.
 

1561153кп край
821.161.1(477.63)(059)
С 24

Свиток. Прообраз спирали Вселенной и Слова : Поэзия. Проза. Критика. Публицистика. Литературоведение. №2 / Регион. Союз писателей Приднепровья. - Донецк : Лебедь, 2014. - 76 с.
 

1561059кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 1 (120) 2019 / голов. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2019. - 187 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561058кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 6 (119) 2018 / голов. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2018. - 134 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560962кп хр
821.161.1(477)'06-1-93
С 42

Скипина, Зоя. Веселый калейдоскоп : сборник стихов / З. Скипина. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2018. - 84 с. : цв.ил.
 

1561110кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
С 42

Скиталец С. Л. Миры практической аллеи / С. Л. Скиталец. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 304 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561097кп мп, 1566830 хр
351.82(02.064)
С 50

Смаглюк, Вікторія Валеріївна. Вплив державної податкової політики на формування середнього класу: світовий досвід для України : монографія / В. В. Смаглюк. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 192 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561001кп мп
784.4.087.6(477)(08)
С 50

Смирнова, Марина Александровна. Все само решится : сборник песен / М. Смирнова, Г. Логвинова. - Дн-ськ : Гамалія, 2002. - 48 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560979кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
С 59

Соколов, Анатолий. Горгона : сонеты / А. Соколов. - Дн-ск : Днепркнига, 2000. - 51 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561144кп край
821.161.1(477)'06-1
С 66

Соснова, Рита Исааковна. Умейте счастье подарить : стихи / Р. И. Соснова. - Дн-ськ : Гамалія, 2009. - 58 с.
 

1561044кп мп
323(477)(062.552)
С 69

Соціально-політичні проблеми сучасності : IV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених: тези доповідей. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; відп. за вип. Г. П. Щедрова. - Дніпро, 2019. - 120 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561023кп мп, 1566745 хр
616.714-001(07)
С 76

Стандарти медико-соціальної експертизи та медичної реабілітації при поєднаних черепно-мозкових травмах та їх наслідках : метод. посібник. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 52 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560967кп мп, 1566743 хр
616.891(02.064)
С 84

Стрес-асоційовані розлади здоров'я в умовах збройного конфлікту : монографія. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 324 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561046кп мп
378(062.552)
С 91

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; орг. ком.: Б. І. Холод, Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 248 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561048кп мп
378.01(477)(062.552)
С 91

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. / Міжнар. гуманітар.-пед. ін-т
 

Видано на Дніпропетровщині

1561096кп мп
327(100)(02.064)
С 91

Сучасний дискурс міжнародних відносин : колективна монографія / І. В. Іщенко, О. Ю. Висоцький, Т. О. Грачевська [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Середняк Т.К., 2018. - 228 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561092кп мп, 1566828 хр
54(062.552)
Т 33

Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів : матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. (м.Дніпро, 10 квітня 2019 р.) / Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 140 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561021кп мп, 1566768 бф
613(038)

Термінологічний словник з гігієни та екології (україно-російсько-англійський) : словарь / Е. М. Білецька Н. М. Онул, О. В. Антонова [та ін. ] ; за ред. Е. М. Білецької. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 188 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561011кп мп
622.7(075)
Т 38

Техніка та технологія збагачення корисних копалин / дар. В. С. Білецький Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч. 2 : Основні процеси / В. С. Білецький [та ін.]. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 212 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560960кп мп
821.161.1(477)'06-31
Т 45

Титаренко, Анастасия. Мнимые времена / А. Титаренко. - Днепр : Свидлер А. Л., 2018. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561076кп мп
94(477.63=411.16)"19"(092)
Т 39

Ті, хто повертають віру в людину. Праведники народів світу Дніпропетровської області. Ч. 1 / ред. І. Я. Щупак. - Дніпро : Ліра ЛТД : Ін-т Ткума, 2019. - 24 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561077кп мп
94(477.63=411.16)"19"(092)
Т 39

Ті, хто повертають віру в людину. Праведники народів світу Дніпропетровської області. Ч. 2 / ред. І. Я. Щупак. - Дніпро : Ліра ЛТД : Ін-т Ткума, 2019. - 24 с. : фот
 

Видано на Дніпропетровщині

1561078кп мп
94(477.63=411.16)"19"(092)
Т 39

Ті, хто повертають віру в людину. Праведники народів світу Дніпропетровської області. Ч. 3 / ред. І. Я. Щупак. - Дніпро : Ліра ЛТД : Ін-т Ткума, 2019. - 24 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560992кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 48

Ткаченко, Александр. Я жду грозы : стихи / А. Ткаченко. - Дн-ск, 1997. - 33 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561026кп мп
621.316.8(02.064)
Т 57

Тонкошкур, Александр Сергеевич. Моделирование деградации металлоксидных варисторных элементов защиты электрических цепей : монография / А. С. Тонкошкур, А. В. Иванченко ; Днепров. нац. ун-т им. Олеся Гончара. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 157 с. : граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561054кп мп
821.161.2'06
Т 76

Трофімов, Сергій Леонідович. Скрижалі серця : поезія та проза / С. Л. Трофімов. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2019. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561055кп мп
821.161.1(477)'06-1
У 72

Урсуляк, Сергей Иванович. Между прошлым и будущим / С. И. Урсуляк ; уклад. О. П. Скора ; Павлоград. письмен. дім "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2019. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561081кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумк. наук. конф. студентів та викл. Ч. 2 / Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; упоряд. О. І. Панченко. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 322 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561082кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : зб. матеріалів підсумк. наук. конф. студентів та викл. Ч. 3 / Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; упоряд. О. І. Панченко. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 322 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560965кп мп
351-054.73(477)(02.064)
Ф 79

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. 3 / О. В. Балуєва, В. І. Токарева, Н. Г. Діденко [та ін.] ; Донец. держ. ун-т упр. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. - 140 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561103кп мп
373.5.091.4(062.552)
Ф 79

Формування життєвих компетентностей учнів : матер. наук.-практ. конф. / Дніпров. акад. неперервної освіти, Упр. освіти і науки Криворіз. міської ради, Асоц. вальдорф. ініціатив в Україні ; ред. В. Шульц. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 96 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561012кп мп
37.016(072)
Ц 36

Цемах, Дар`я Геннадіївна. Contemporary dance. Теорія та методика викладання сучасного танцю. Теорія в ілюстраціях : навч.-метод. посіб. / Д. Г. Цемах. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 212 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560975кп край
821.161.1(477.63)'06-1
Ч-48

Черкашина, Людмила Константиновна. Исповедь Магдалины / Л. Черкашина. - [б. м.], б.р. - 50 с.
 

1561004кп край
821.161.1'06-97
Ч-49

Черникова, Алла. Ева. Жизнь после Эдема : страницы из ненаписанного дневника / А. Черникова. - Одесса : Христианское просвещение, 2012. - 144 с.
 

1561155кп хр
821.161.1(477)'06-311.6
Ш 28

Шатилов, Николай Иванович. Победа пришла на рассвете : берлинские записи / Н. И. Шатилов. - Донецк : Лебедь, 1995. - 340 с.
 

1561010кп мп
331.101.262(02.064)
Ш 31

Шахно, Альона Юріївна. Людський капітал в умовах глобалізації: оцінювання, розвиток та державне регулювання : монографія / А. Ю. Шахно ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 360 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561019кп мп
821.161.1(477)'06-1
Ш 66

Шкицкая, Анжела Анатольевна. Странная : поэзия / А. А. Шкицкая. - Кр. Рог : Чернявский Д. А., 2019. - 83 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561020кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Ш 66

Шкицкая, Анжела. Шёпотом : поэзия / А. Шкицкая. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2019. - 84 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561089кп мп
657.44
Щ 61

Щербак, Наталия. Бытовые услуги у предпринимателя: учет доходов, отчетность. аренда, кадры, зарплата / Н. Щербак, О. Шевцова, В. Лобода. - Днепр : Владимир Дудник, 2019. - 128 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560961кп мп
94(477.64-25)
Щ 98

Щур, Юрій Ігорович. Товариство "Просвіта" на Запоріжжі у першій половині XX століття : нарис історії / Ю. І. Щур ; Запорізький н.-д. центр “Спадщина”. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2018. - 91 с. : іл. - (Повернута спадщина. Нова серія ; Вип. 2)
 

Видано на Дніпропетровщині

1561080кп мп, 1566767 хр
531/534(075.8)
Я 60

Янгулова, Ольга Леонідівна. Теоретична механіка. Аналітична механіка : навч. посібник / О. Л. Янгулова ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : [Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна], 2019. - 76 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині