2024 рік

Архів

 

Вересень  2020 року

Нові надходження


 

1560585кп по
633.12(075.8)
А 19

Аверчев, Олександр Володимирович. Хвороби та шкідники гречки : навч. посіб. / О. В. Аверчев ; М-во аграр. політики та продовольства України, Ін-т післядиплом. освіти та дорадництва, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 268 с. : мал.
 

1560465кп по
621.791.75(075.8)
А 46

Александров О. Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення : навч. посібник / О. Г. Александров, Д. А. Антонюк, О. Є. Капустян. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 224 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560375кп хр
811.161.2'276.11(075.8)
А 72

Антисуржик : навч. посібник / О. Сербенська [та ін.] ; ред. О. Сербенська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Львів : Апріорі, 2019. - 302 с.
 

1560519кп чз
338.48-056.26(075.8)
Б 41

Бейдик О. О. Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі : навч. посіб. / О. О. Бейдик, О. І. Топалова. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 402 с. : фот., ил., рис., табл.
 

м1560417кп бф
811.161.2'373.7(038)
Б 48

Береза, Тарас. Мовою бестселерів : сучасний словник живої мови / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798 с.
 

ф1560376кп рф
27-23
Б 59

Біблія у гравюрах Гюстава Доре / ред. Ф. Шпитко ; худож. Г. Доре ; пер. І. Огієнко. - Львів : Апріорі, 2019. - 486 с. : іл.
 

1560500кп чз
502.171(075.8)
Б 61

Білецька Г. А. Рекреаційне природокористування : навч. посіб. / Г. А. Білецька. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 148 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560582кп хр
359.3:356.1](477)(092)
Б 61

Білик Б. У вічність ідуть кращі / Б. Білик, М. Горбатенко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 325 с. : фот.
 

1560523кп по
636.03(075.8)
Б 63

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : підручник / І. Ю. Горбатенко [та ін.] ; за ред. проф. М. І. Гиль. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 599 с. : рис., табл.
 

1560530кп по
630.18(075.8)
Б 77

Бойко, Тетяна Олексіївна. Екологічне лісознавство : навч. посібник / Т. О. Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 268 с. : рис., табл.
 

1560594кп по
004.7(075.8)
Б 91

Буров, Євген Вікторович. Комп'ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 262 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560602кп хр
351.746:004.946](477)(02.064)
И 74

Бурячок, Володимир Леонідович. Основи формування державної системи кібернетичної безпеки : монографії / В. Л. Бурячок. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 432 с. : рис., табл. - (Cybersecurity)
 

1560509кп чз
519.816(075.8)
В 31

Верес, Олег Михайлович. Технології підтримки процесів прийняття рішень : підручник / О. М. Верес, А. В. Катренко, В. В. Пасічник, за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 568 с. : рис. - (Комп'ютинг)
 

1560638кп хр
004.94(075.8)
В 43

Виклюк, Ярослав Ігорович. Моделювання складних систем : навч. посібник / Я. І. Виклюк, Р. М. Камінський, В. В. Пасічник ; ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 404 с. : рис., табл. - (Комп'ютинг)
 

1560624кп чз, 1560625 аб
336.717.1(477)(075.8)
В 42

Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна. Платіжні системи : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 189 с. : мал., табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1560467кп хр
620.9(075)
В 48

Вінклер, Ігор Аронович. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посібник / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 276 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560536кп по
621.38(075.8)
В 65

Войцицький, Анатолій Павлович. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - 2-ге вид., випр. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 300 с.
 

1560592кп чз, 1560593 аб
336.14(075.8)
Г 16

Галушка Є. О. Казначейська справа : підруч. / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - 2-е вид., доп. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560386кп хр
821.14'02-1
Г 43

Гесіод Походження богів / Гесіод ; пер. з давньогрец. А. Содомора. - Львів : Апріорі, 2018. - 134 с. - (Бібліотека античної літератури)
 

ф1560526кп хр
332.68:553(02.064)
Г 51

Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування : монографія / О. І. Бондар, Вакараш В. М., О. М. Сухіна [та ін.]; за загал. ред. О. І. Бондар, Вакараш В. М.; Держ. еколог. акад. післядиплом. освіт. та упр. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 362 с.
 

ф1560426кп бф, ф1560427 аб
811.161.2'373.423(038)
Г 54

Глібчук, Наталія Мирославівна. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови / Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич. - Львів : Апріорі, 2016. - 638 с.
 

1560487кп хр
687.02(02.064)
Г 70

Горобчишина, Валентина Сергіївна. Основи проектування технологічних процесів виготовлення швейних виробів : монографія / В. С. Горобчишина. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 266 с. : рис., табл.
 

1560621кп хр
330.45:519.852(075.8)
Г 70

Городня, Тетяна Анатоліївна. Математичні методи в економічній діагностиці : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2019. - 196 с. : табл., мал. - (Вища освіта в Україні)
 

1560547кп хр
37.016:53(07)
Г 83

Григорчук О. М. Методика розв'язування фізичних задач на будівельну тематику : навч.-метод. посіб. / О. М. Григорчук. - К. : Олді-Плюс, 2018. - 116 с. : рис., табл.
 

1560494кп по
629.5.02(075.8)
Г 83

Григурко, Іван Олексійович. Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні. Практикум : навч. посібник / І. О. Григурко, С. М. Анастасенко, С. М. Доценко. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 348 с. : табл.
 

1560641кп чз
614.88(075.8)
Г 83

Григус, Ігор Михайлович. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 175 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

1560646кп хр
811.161.2'373.46(075.4)
Г 83

Гриджук, Оксана Євгенівна. Фахова термінологія : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 403 с.
 

1560622кп чз, 1560623 аб
330(477)(075.8)
Г 85

Гринів, Лідія Святославівна. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 461 с. : мал., табл. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560573кп по
006.3(075.8)
Г 94

Гуменюк Г. Д. Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація : навч. посіб. / Г. Д. Гуменюк ; Нац. ун-т харч. технологій. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 218 с. : іл.
 

1560484кп по
620.17(075.8)
Г 95

Гурняк, Любомир Іванович. Опір матеріалів : навч. посібник / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 363 с. : рис., табл.
 

1560466кп оил
811.133.1(075.8)
Д 31

Демчук, Наталія Михайлівна. Ділова французька мова : навч. посіб. / Н. М. Демчук, В. Г. Міщенко ; Львів. комерц. акад. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 224 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560463кп по
621.81(075.8)
Д 38

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : навч. посібник / В. О. Малащенко [та ін.] ; Львів. політех., Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - 2-ге вид. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 347 с. : рис.
 

1560474кп чз, 1560475 аб
37.01(477)(09)(075.8)
Д 40

Джаман Т. В. Історія педагогіки України : навч. посіб. / Т. В. Джаман. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 286 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560456кп чз, 1560457 аб
821.111'06-321.4
Д 62

Дойл, Артур Конан. Шерлок. 1 сезон / А. К. Дойл ; пер. з англ.: В. Хасхачик, М. Іванів, Т. Телішевська ; худож. Т. Ліхачова. - Львів : Апріорі, 2018. - 393 с. : іл.
 

1560584кп хр
332.3(075.8)
Д 69

Дорош, Йосип Мирославович. Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні : (навч. посіб.) / Й. М. Дорош, О. С. Дорош. - Херсон : Грінь Д. С., 2018. - 649 с. : рис., табл.
 

1560541кп по
631.674.5(075.8)
Д 71

Доценко, Віктор Іванович. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування : навч. посібник / В. І. Доценко, В. В. Морозов, Д. М. Онопрієнко ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : ОЛДІ -ПЛЮС, 2018. - 446, [2] с.
 

1560618кп чз
351.83(477)(075.8)
Д 79

Дубич К. В. Актуальні проблеми державного управління соціальними послугами : підруч. / К. В. Дубич ; М-во соц. політики України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 412 с.
 

1560575кп по
621.795.4(075.8)
Д 79

Дубовий, Олександр Миколайович. Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів : підруч. / О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров. - Миколаїв : Торубара В. В., 2018. - 202 с. : рис., табл., фот.
 

1560533кп хр, 1560534 аб
72.012:502(075.8)
Д 79

Дубовий, Олексій Володимирович. Екологічний дизайн : навч. посібник / О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 361 с. : фот. кол.
 

м1560587кп хр
821.161.2'06-3
Д 99

Дячишин, Богдан. Думне слово Богдана Смоляка : есеї / Б. Дячишин. - Львів : Апріорі, 2017. - 87 с.
 

1560528кп хр, 1560529 аб
502(075.8)
Е 45

Екологічна експертиза : навч. посібник / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; ред. М. І. Федючка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 144 с.
 

1560531кп чз, 1560532 аб
349.6(477)(075.8)
Е 40

Екологічне право України : навч. посіб. / Н. С. Гавриш [та ін.] ; ред.: І. І. Каракаш, Т. Є. Харитонова, А. І. Черемнова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 383 с.
 

1560535кп чз
502(075.8)
Е 45

Екологія з основами біобезпеки : навч. посібник. Ч. 1 : Інгредієнтне забруднення / В. Г. Петрук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 196 с.
 

1560632кп чз, 1560633 аб
502(075.8)
Е 45

Екологія: основи екології : навч. посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 236 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні)
 

м1560390кп хр, м1560391 аб
821.161.2'06-31
Ж 91

Журба, Галина. Доктор Качіоні / Г. Журба. - Львів : Апріорі, 2017. - 247 с.
 

ф1560383кп хр
94:726.8](477.83-25)(092)
З-14

Загайська, Роксоляна. Вітер в долонях : книга проходів Личаківським цвинтарем. Ч. 1 / Р. Загайська ; упоряд. І. Мельник. - Львів : Апріорі, 2017. - 414 с. : фот.
 

1560569кп чз
159.964.21(075.8)
З-34

Зарицька, Валентина Василівна. Психологія конфлікту : навч. посіб. / В. В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя : Гельветика, 2019. - 380 с.
 

1560471кп хр
616.314-77(075.8)
З-40

Заяць Т. І. Знімні пластинкові протези : навч. посібник / Т. І. Заяць, Я. З. Липська. - 2-ге вид. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 224 с. : рис., табл.
 

1560640кп по
621.879.3(075)
З-46

Здобицький А. Я. Одноківшеві екскаватори : навч. посібник / А. Я. Здобицький, Д. В. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 158 с. : рис., табл.
 

1560644кп по
629.065(078.5)
З-46

Здобицький А. Я. Самохідні навантажувачі : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух ; М-во соц. політики України. - Львів : Новий світ-2000 : Піча С. В., 2019. - 80 с. : табл., рис.
 

1560504кп по
631.3(075.8)
З-46

Здобицький А. Я. Сільськогосподарські машини : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук ; М-во соц. політики України; Держ. служба зайнятості, Львів. центр профес.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 278 с. : іл., рис.
 

1560512кп по
631.372(075.8)
З-46

Здобицький А. Я. Трактори : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук : Новий світ-2000 : Піча С. В., 2019. - 106 с. : рис., табл., іл. - (Вища освіта в Україні)
 

1560539кп чз
349.412(477)(075.8)
З-52

Землевпорядний процес : навч. посіб. / А. М. Третяк [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 276 с. : рис.
 

1560527кп хр
747:725.1:640.4
И 21

Иванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л. А. Иванова, О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищев. технологий. - Стер. изд. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. - 224 с. : рис., табл.
 

1560498кп чз, 1560499 аб
159.91(075.8)
К 12

Кабашнюк В. О. Психофізіологія : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 200 с. : табл., мал.
 

1560559кп оил
811.111'38(075.8)
К 20

Капінус, Олена Леонідівна. Основи академічного письма англійською мовою : навч. посіб. / О. Л. Капінус, І. М. Гроза ; ред. Ю. В. Юлінецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 211 с.
 

1560399кп хр, 1560400 аб
821.161.2'06-31
К 24

Карманський, Петро. Кільця рожі : роман / П. Карманський. - Львів : Апріорі, 2018. - 270 с. : фот. - (Класика української белетристики)
 

ф1560578кп по
621.3(075.8)
К 26

Карпов, Юхим Овдійович. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : підруч. / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; за ред. Ю. О. Карпова; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 338 с. : рис.
 

1560493кп чз
005.53(075.8)
К 29

Катренко, Анатолій Васильович. Прийняття рішень: теорія та практика : підруч. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 448 с. : ил., табл. - (Комп’ютинг)
 

1560556кп хр
338.48-32(075.8)
К 42

Кіптенко, Вікторія Костянтинівна. Організація екскурсійних послуг : підруч. / В. Кіптенко, О. Малиновська. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 518 с. : рис., табл.
 

1560583кп хр
343.347:615.2(02.064)
К 56

Коваленко І. А. Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження : монографія / І. А. Коваленко ; ред. Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 232 с.
 

1560395кп хр, 1560396 аб
821.161.2'06-32
К 56

Ковалик, Надія. Зваба / Н. Ковалик. - Львів : Апріорі, 2018. - 341 с. - (Сучасна українська проза)
 

1560513кп хр
378.4(075.8)
К 59

Козак Н. Л. Університетська освіта : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура ; Хмельн. економ. ун-т. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 163 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560544кп по
004.92(075.8)
К 59

Козяр, Микола Миколайович. Комп'ютерна графіка AUTOCAD : навч. посібник / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. - Херсон : Грінь Д. С., 2018. - 303 с. : рис., табл.
 

1560545кп по
004.92(075.8)
К 59

Козяр, Микола Миколайович. Комп'ютерна графіка Solidworks : навч. посіб. / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. Парфенюк. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 250 с. : іл.
 

1560590кп хр, 1560591 аб
930.85(477)(075.8)
К 66

Кордон М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 336 с.
 

1560522кп хр
378.091.33-027.22:502(075.8)
К 72

Костолович М. І. Асистентська практика : навч. посіб. / М. І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Гельветика, 2018. - 171 с. : іл., табл.
 

1560568кп по
639.3.043(075.8)
К 77

Кражан, Сталіна Анатоліївна. Природна кормова база рибогосподарських водойм : навч. посіб. / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 328 с. : мал.
 

1560510кп хр
373.3.016:7(075.8)
К 78

Красовська О. О. Технології викладання освітньої галузі "Мистецтво" : навч.-метод. посіб. / О. О. Красовська; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти, Каф. початк. та дошкіл. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 151 с.
 

1560394кп хр
821.161.2'06-32
К 82

Кришталович, Марта. Заходжу подумки до вас : новели, образки, спогади / М. Кришталович ; упоряд.: У. Кришталович, А. Содомора. - 2-ге вид. допов. - Львів : Апріорі, 2018. - 115 с.
 

1560629кп чз, 1560630 аб
373.3.035:355](477)(075.8)
К 88

Кубай, Ніна Олександрівна. Виховуємо традиціями українського козацтва : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 284 с. : іл., фот. - (Вища освіта в Україні)
 

1560643кп по
631.356.5(075.8)
К 89

Кузенко Д. В. Самохідні бурякозбиральні комбайни : навч. посіб. / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соц. політики України. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 228 с. : ил., табл., рис.
 

1560502кп по
631.356.2(075.8)
К 89

Кузенко Д. В. Самохідні навантажувачі-доочищувачі коренів цукрових буряків : навч. посіб. / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 158, [2] с. : табл., рис.
 

1560503кп по
631.3(075.8)
К 89

Кузенко Д. В. Самохідні обприскувачі : навч. посіб. / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 121 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1560524кп хр
355.271(02.064)
К 89

Кузніченко, Сергій Олександрович. Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження) : монографія / С. О. Кузніченко, В. О. Голуб ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Гельветика, 2019. - 243 с.
 

1560636кп хр
373.3.016:5(075.8)
К 89

Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. В. Кукалець. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 222 с. : рис., табл.
 

1560619кп чз, 1560620 аб
330(075.8)
К 90

Кулішов, Володимир Васильович. Економіка від простого до складного : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 182 с. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560418кп иск
75.041.6(477.8)(084)
К 90

Кульчицька, Олена. Народний одяг західних областей України : альбом-каталог / О. Кульчицька ; упоряд., авт. ст.: Л. Кость, Н. Ленько ; Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. - Львів : Апріорі, 2018. - 310 с. : кольр. іл.
 

1560473кп по
712:94(075.8)
К 95

Кучерявий, Володимир Панасович. Історія ландшафтної архітектури : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 700 с. : рис., фот. - (Вища освіта в Україні)
 

1560477кп по, 1560478 аб
712(075.8)
К 95

Кучерявий, Володимир Панасович. Ландшафтна архітектура : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 519 с. : мал., табл.
 

1560515кп оил
811.133.1(075.8)
К 95

Кучма, Зоряна. Французька мова : навч. посіб. / З. В. Кучма. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 262 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560425кп хр
808.1
Л 21

Ламотт, Енн. Пташка за пташкою. Порадник з письменництва та життя загалом / Е. Ламотт ; пер. з англ. В. Хасхачик. - Львів : Апріорі, 2018. - 263 с. - (Світовий бестселер)
 

1560521кп оил
811.111(038)(075.8)
Л 33

Лебідь, Ольга Миколаївна. Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей : навч. посіб. / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. Мринський ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 86 с.
 

ф1560405кп бф
398.21(477.4/.6)
Л 38

Легенди Києва та Наддніпрянщини / уклад.: Л. Юрченко, О. Волосевич ; оформ. О. Шингур. - Львів : Апріорі, 2018. - 179 с. : іл., фот.
 

1560406кп хр
821.161.2-34
Л 44

Лемко, Ілько. Легенди старого Львова / І. Лемко ; худож.: О. Мазур, І. Качор, І. Соболєва-Гінзбург. - Львів : Апріорі, 2018. - 174 с. : іл., фот.
 

м1560408кп хр, м1560409 аб
821.161.2'06-94
Л 44

Лемко, Ілько. Львів понад усе : спогади львів’янина другої половини 20-го століття / І. Лемко. - 3-тє вид., допов. - Львів : Апріорі, 2017. - 239 с. : фот.
 

1560441кп бф, 1560442 аб
72(477.83)(03)
Л 44

Лемко, Ілько. ТОП 25 архітектурних шедеврів Львова : ілюстрований путівник / І. Лемко ; фот.: О. Мазуренко, Ю. Николишин, І. Пендерецький ; дизайн В. Гринець. - Львів : Апріорі, 2018. - 271 с. : кольор. іл.
 

1560452кп хр, 1560453 аб
94(477.83-25)
Л 44

Лемко, Ілько. Цікавинки з історії Львова : історичні нариси / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2018. - 126 с. : фот.
 

1560454кп чз, 1560455 аб
811.161.2
Л 44

Лемко, Ілько. Цікавинки укрмови / І. Лемко ; худож. О. Коваленко. - Львів : Апріорі, 2017. - 178 с. : іл.
 

1560380кп хр, 1560381 аб
821.161.2(081.1)
Л 61

Липа, Іван. Війна, смерть і любов / І. Липа. - Львів : Апріорі, 2018. - 590 с. - (Класика української белетристики)
 

1560385кп хр
821.161.2'06-32
Л 72

Лозинський, Теодор. Галицькі оповідки діда Тео / Т. Лозинський. - Львів : Апріорі, 2016. - 315 с. : іл.
 

1560407кп хр
94(477.83-25)
Л 89

Львів давній / Ф. Яворський, А. Краєвський, А. Чоловський ; пер. з пол. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2017. - 256 с. : іл., фот.
 

м1560411кп бф
94(477.83-25)
Л 89

Львів. Подорож у часі / худож. оформ., макет, текст: А. Музичишин, Р. Різник, ред. І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2018. - 109 с.
 

1560464кп по
621.81(075.8)
М 18

Малащенко, Володимир Олександрович. Деталі машин. Конспект лекцій : підручник / В. О. Малащенко. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 193 с. : рис.
 

1560631кп по
621.81(075.8)
М 18

Малащенко, Володимир Олександрович. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : навч. посіб. / В. О. Малащенко, В. В. Янків. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 263 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні)
 

1560639кп хр
621.86.01(02.064)
М 18

Малащенко, Володимир Олександрович. Навантажувальна здатність приводів великомасових систем : монографія / В. О. Малащенко, Г. П. Куновський. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 150 с. : рис.
 

1560479кп хр
004.9:811.161.2'221.2(02.064)
М 34

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови : монографія / Ю. В. Крак [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; Львів. політех. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 318 с. : рис.
 

1560415кп иск
7.072
М 36

Маценка, Світлана Павлівна. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / С. П. Маценка ; графіка О. Денисенко. - Львів : Апріорі, 2017. - 118 с. : іл.
 

1560548кп чз
911.52(075.8)
М 54

Методологічні основи географії: ландшафтна оболонка Землі. Довкілля : навч. посібник / О. Г. Топчієв [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2018. - 347 с. : рис.
 

ф1560549кп иск
7.072.2"19"(075.8)
М 65

Мистецтвознавство ХХ століття : хрестоматія-довід. / А. Г. Баканурський [та ін.] ; упоряд.: А. А. Білик, С. А. Думасенко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 423 с.
 

1560560кп по
621.431(075.8)
М 67

Митрофанов, Олександр Сергійович. Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В., 2018. - 151 с. : іл.
 

1560597кп чз, 1560598 аб
005(100)(075.8)
М 57

Міжнародний менеджмент : навч. посібник / О. Б. Чернега [та ін.]. ; ред. О. В. Чернега ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економ. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 3-тє вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 544 с.
 

1560600кп чз, 1560601 аб
005.21(075.8)
М 57

Мізюк, Богдан Михайлович. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2019. - 544 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1560480кп по
004.94(075.8)
М 74

Моделювання систем у GPSS World : навч. посібник / Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 288 с.
 

1560416кп хр
821.133.1'06-4
М 80

Моруа, Андре. Мистецтво жити / А. Моруа ; пер. з фр. М. Якубяк. - Львів : Апріорі, 2018. - 187 с.
 

1560551кп по
632.7(02.064)
М 80

Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : монографія / І. М. Мринський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 91 с. : мал., табл.
 

1560550кп по
632.7(02.064)
М 80

Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : монографія / І. М. Мринський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 89 с. : табл.
 

1560552кп по
632.7(02.064)
М 80

Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування / І. М. Мринський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 94 с. : мал., табл.
 

1560553кп по
338.431(477.7)
Н 34

Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України / Нац. акад. аграр. наук України ; наук. ред.: М. І. Ромашенко, Р. А. Вожегова, А. П. Шатковський. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 438 с. : табл., кольор. іл.
 

ф1560599кп чз
614.88(075.8)
Н 40

Невідкладні стани : підручник / М. С. Регеда [та ін.] ; ред.: М. С. Регеда, В. Й. Кресюн ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Львів. мед. ін-т, Одес. держ. мед. ун-т та ін. - 4-те вид., доп. та перероб. - Львів : Магнолія-2006, 2019. - 835 с.
 

1560581кп по
636.09:616.9(075.8)
Н 42

Недосєков, Віталій Володимирович. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту : навч. посіб. / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. ; Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 335 с.
 

1560566кп чз
338.486.2(075.8)
Н 44

Нездойминов, Сергей Георгиевич. Основы круизного туроперейтинга : учеб. пособие / С. Г. Нездойминов ; М-во образования и науки, молодёжи и спорта Украины, Одес. нац. эконом. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : Гринь Д. С., 2017. - 320 с. : ил., табл., карты.
 

1560570кп по
633.11(477.7)(02.064)
Н 57

Нетіс, Іван Тимофійович. Пшениця озима на півдні України : монографія / І. Т. Нетіс. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 459 с. : мал., табл.
 

1560377кп хр, 1560378 аб
821.161.2'06-31
Н 63

Николишин, Юрій Ігорович. Бота-фікс. Невидима нитка життя : роман-есей / Ю. І. Николишин. - 2-ге вид. - Львів : Апріорі, 2017. - 383 с.
 

ф1560410кп бф
94(477.83-25)
Н 63

Николишин, Юрій Ігорович. Львів. Місто, що надихає / Ю. І. Николишин. - Львів : Апріорі, 2016. - 133 с. : кольор.іл., фот.
 

1560609кп по
004.8(075.8)
Н 63

Нікольський, Юрій Володимирович. Системи штучного інтелекту : навч. посібник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. д. т. н. проф. В. В. Пасічника. - 2-ге вид., випр., та допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 278, [2] с.
 

1560481кп хр
615.012(075.8)
Н 83

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : підручник / М. В. Стасевич [та ін.] ; Львів. політех. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 288 с. : рис., табл.
 

1560495кп по
631.17(075.8)
Н 84

Носов, Юрій Михайлович. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 498 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні)
 

1560554кп по
640.43.06(075.8)
О-16

Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. / О. В. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 274 с. : табл.
 

1560555кп по
628.31(075.8)
О-24

Обробка технологічних рідин та стічних вод : навч. посібник / С. С. Рижков [и др.] ; за заг.ред. С. С. Рижкова ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Херсон : Грінь Д. С., 2018. - 316 с. : граф., рис., табл.
 

м1560605кп хр, м1560606 аб
821.111(73)'06-312.4
О-54

Олівер, Лорен. Поки я не впала / Л. Олівер ; пер. з анг. В. Мельничук. - К. : КМ-Букс, 2017. - 478 с. - (Бестселлер "NEW YORK TIMES")
 

1560420кп иск
782.071.2(092)
О-60

Оперний світ Соломії Крушельницької : путівник по операх з репертуару співачки / Музично-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові ; упоряд. М. Зубеляк. - Львів : Апріорі, 2018. - 181 с. : іл., фот.
 

1560557кп по
636.082(075.8)
О-64

Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха [та ін.] ; ред. В. С. Топіха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во аграр. політики та продовольства України. - Стер. вид. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 262 с. : мал., табл.
 

1560558кп по
639.371(075.8)
О-72

Осетрівництво : підручник / І. М. Шерман, М. С. Козій, В. О. Корнієнко, В. Ю. Шевченко. - 2-е вид., доп. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 463 с. : рис., табл.
 

1560561кп по
621.431(075.8)
О-75

Основи комп'ютерного проектування ДВЗ : навч. посіб. / В. С. Наливайко [та ін.] ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В., 2017. - 138 с. : рис.
 

1560486кп по
622.276/.279(075.8)
О-75

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; Харків. політехн. ін-т. - 2-ге вид., випр. та допов. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 312 с. : рис., табл.
 

1560563кп по
639.3(075.8)
О-75

Основи рибоохорони : практикум / І. А. Лобанов [та ін.]. - Стер. вид. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 355 с.
 

1560565кп хр
54.06:664(075.8)
О-75

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції : підручник / Н. К. Черно [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 360 с.
 

1560462кп по
631.4(075.8)
П 16

Панас, Ростислав Миколайович. Бонітування грунтів : навч. посібник / Р. М. Панас. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 352 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560603кп хр
616-092(075.8)
П 20

Патологічна фізіологія : підручник / М. С. Регеда [та ін.] ; ред.: М. С. Регеда, А. І. Березнякова ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Нац. фармацевт. ун-т, Львів. мед. ін-т [та ін.]. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2019.
 

1560604кп чз
658.5(075.8)
П 37

Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М. О. Данилюк [та ін.]. ; ред. М. О. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 328] с. : рис., табл.
 

1560514кп чз
612(075.8)
П 38

Плиска, Олександр Іванович. Фізіологія людини і тварин : підручник / О. І. Плиска. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 464 с. : рис.
 

1560421кп хр
821.124'02-6
П 38

Пліній Молодший Вибрані листи / Пліній Молодший ; пер. з лат. А. Содомора. - Львів : Апріорі, 2018. - 183 с. - (Бібліотека античної літератури)
 

1560612кп бф, 1560613 аб
16(038)
П 42

Повторева, Світлана Михайлівна. Словник з логіки / С. М. Повторева. - Львів : "Магнолія-2006", 2019. - 196 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560496кп хр
615.012(075.8)
П 81

Промислова технологія лікарських засобів : базовий підруч. / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; Нац. фармацевт. ун-т. - 2-ге вид., випр. та доп. - Харків : НФаУ ; Львів : Новий світ-2000, 2018. - 630 с. : рис.
 

1560546кп хр
656.61.052.4(075.8)
П 99

Пятаков, Эдуард Николаевич. Международные правила предупреждения столкновения судов в море и связь МСС : учеб. пособ. / Э. Н. Пятаков ; ред. В. Э. Пятаков. - стер. изд. - Херсон : Гринь Д. С., 2018. - 320 с. : ил., рис.
 

1560537кп по
629.5.072(075.8)
П 99

Пятаков, Эдуард Николаевич. Электронная навигация и картография : [учеб. пособ.] / Э. Н. Пятаков. - Стер. изд. - Херсон : Гринь Д. С., 2017. - 336 с.
 

1560607кп хр, 1560608 аб
94(477.81-22)(092)
Р 37

Ремель. Урок історії / упоряд. Р. Горак ; фот. І. Кравчук. - Львів : Апріорі, 2018. - 167 с. : фот.
 

1560572кп по
633.18(075.8)
Р 54

Рисові зрошувальні системи : навч. посіб. / В. А. Сташук, А. М. Рокочинський, П. І. Мендусь; за ред.: В. А. Сташука, А. М. Рокочинського, П. І. Мендуся, В. О. Турченюка ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 435 с.
 

1560460кп по
004.42(075.8)
Р 57

Ришковець, Юрій Володимирович. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник. Ч. 1 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька ; Львів. політех. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 337 с. - (Комп'ютинг)
 

1560461кп по
004.42(075.8)
Р 57

Ришковець, Юрій Володимирович. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник. Ч. 2 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька ; Львів. політех. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 314 с. - (Комп'ютинг)
 

ф1560424кп иск
75(477)(084)
Р 69

Роман Яців. Похвала тиші : малярство. графіка / Львів. нац. акад. мистецтв, Канад.-Укр. Мистецька Фундація; пер. англ. М. Яців ; фот.: А. Яців, М. Яриш ; вступ. ст.: Л. Медвідь, Р. Шмагало, Б. Гринда. - Львів : Апріорі, 2017. - 118 с. : іл.
 

1560501кп по
631.354.2(075.3)
С 17

Самохідні зернозбиральні комбайни : навч. посіб. / Д. В. Кузенко [та ін.] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості, Львів. центр проф.-техн. освіти. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 239 с. : іл., рис.
 

1560384кп хр
821.161.2'06-31
С 17

Самчук, Улас. Волинь : [роман-епопея] / У. Самчук. - Львів : Апріорі, 2018. - 775 с. - (Класика української белетристики)
 

1560469кп чз
502.17(075.8)
С 21

Сафранов, Тамерлан Абісалович. Еколого-економічні основи природокористування : навч. посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 350 с.
 

в1560423кп иск
746.3.031.4(477.86)"18/19"(084)
П 48

Свйонтек, Ірина. Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту : навч. посіб. Альбом 2 / І. Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2018. - 89 с. : кольор. іл., фот.
 

в1560422кп иск
746.3.031.4(477.86)"18/19"(084)
С 24

Свйонтек, Ірина. Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Альбом 1 / І. Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2013. - 259 с. : кольор.іл. - (Вишивки Прикарпаття. Покуття: Івано-Франківщина)
 

1560637кп оил
373.2/.3.016:811'243(075.8)
С 45

Скребкова-Пабат М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 199 с. : мал. - (Вища освіта в Україні)
 

1560490кп оил
811.111(075.8)
С 45

Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. Практика англійської мови : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 393 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560492кп оил
811.111'25(075.8)
С 45

Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. Практикум з теорії та практики перекладу : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 497 с. : табл.
 

1560507кп оил
811.111'255.2:62(075.8)
С 45

Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. Технічний переклад: елементи теорії та практики : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 203 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560505кп хр
616.314(038)
С 48

Словник медичних термінів для зубних техніків / О. М. Гороховська, С. Л. Назар, Л. О. Жуковська та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 158 с.
 

1560567кп чз
331.45:640.43(075.8)
С 50

Смирнитська, Майя Борисівна. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля : навч. посіб. / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, Л. О. Радченко ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Світ Книг, 2018. - 362 с. : рис., табл.
 

в1560398кп хр
796.071.42(477.8)"19"(092)
С 56

Сова, Андрій Олегович. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / А. О. Сова, Я. В. Тимчак ; за наук. ред. Є. Приступи ; Львів. держ. ун-т фіз. культури : ЛДУФК : Апріорі, 2017. - 229, [2] с. : фот.
 

ф1560431кп иск
746.3.031.4(477.83)
С 59

Сокальська вишивка / авт.-упоряд. Н. Гаврилів. - Львів : Апріорі, 2018. - 27 с. : кольор.іл., фот.
 

ф1560586кп по
636.4.09
С 60

Соляник, Микола Борисович. Що таке африканська чума. Сучасні методи боротьби з АЧС, вплив ферментованих кормів : інформаційний збірник (зібрання матеріалів за 2005-2018 рік) / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 70 с.
 

м1560645кп по
669.15-198(03)
С 74

Справочник ферросплавщика / И. Г. Кучер [и др.]. - Львов : Новий світ-2000, 2019. - 288 с. : табл.
 

1560571кп чз
338.48(075.8)
С 78

Стафійчук, Валентин Іванович. Рекреалогія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук ; карт. В. І. Остроух. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. - 428 с. : рис., табл.
 

ф1560450кп хр, ф1560451 иск
73/76.071.1(494=161.2)(092)
С 79

Стельмащук, Галина. Христина Кишакевич-Качалуба. Корені роду, спадкоємність поколінь, художня творчість / Г. Стельмащук ; пер. фр. М. Качалуба ; пер. англ. Р. Кишакевич ; ред. М. Забор ; Нац. акад. мистецтв України. - Львів : Апріорі, 2018. - 315 с.
 

ф1560434кп иск
75.046.3:27-31(092)
С 83

Страсті Христові Василя Курилика / Укр. катол. ун-т, Ін-т екумен. студій ; авт.-упоряд. Х. Береговська ; вступ. слово І. Дацько ; пер. з англ. Г. Дичок ; пер. з фр. В. Коваль ; пер. з ісп. Л. Дмитренко. - Львів : Апріорі, 2018. - 392 с. : іл.
 

1560616кп чз, 1560617 аб
368.021(075.8)
С 89

Супрун, Анатолій Анатолійович. Страховий менеджмент : навч. посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 301 с.
 

ф1560579кп по
621.3(075.8)
Т 33

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підруч. / Ю. О. Карпов, за ред. Ю. О. Карпова; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 456 с.
 

ф1560580кп по
621.3(075.8)
Т 33

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підруч. / Ю. О. Карпов [та ін.], під ред. Ю. О. Карпова; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 326 с. : рис.
 

ф1560574кп по
664.7.02(075.8)
Т 38

Технологічне обладнання борошномельних і круп'яних підприємств : підручник / О. І. Гапонюк, Л. С. Солдатенко, Л. Г. Гросул [та ін.] ; під ред. О. І. Гапонюка і Л. С. Солдатенко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 752 с. : граф., рис., табл.
 

1560508кп хр
615.012(075.8)
Т 38

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості : підручник / М. В. Стасевич [та ін.] ; Львів. політех., Нац. фармацевт. ун-т. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 410 с. : рис.
 

1560577кп по
631.24(075.8)
Т 38

Технологія та проектування елеваторів : [навч. посіб.] / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; під ред. проф. О. І. Шаповаленка ; Нац. ун-т харч. технологій. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 414 с. : рис., табл.
 

1560516кп по
621.56(075.8)
Т 45

Титлов, Александр Сергеевич. Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности : учебное пособие / А. С. Титлов, С. Ф. Горыкин. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 332 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

1560476кп по
004.92(075.8)
Т 48

Ткач М. Р. Практичні заняття з комп’ютерної графіки (система Corel Draw) : навч. посібник / М. Р. Ткач. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 212 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560511кп хр
338.439(477)(02.064)
Т 60

Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України : монографія / В. В. Апопій [та ін.] ; ред. В. В. Апопій. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 316 с. : рис., табл.
 

1560540кп хр
332.2(075.8)
Т 66

Третяк, Антон Миколайович. Землеустрій : підруч. / А. М. Третяк. - стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 520 с. : рис., табл.
 

1560542кп хр
332.2(477)(09)(075.8)
Т 66

Третяк, Антон Миколайович. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : підруч. / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. П. Гетманьчик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 420 с. : рис., табл.
 

1560525кп хр
636.082(075.8)
Т 76

Трофименко, Олексій Лукич. Генетика популяцій : підручник / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль, О. Ю. Сметана; за ред. М. І. Гиль ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : Гельветика, 2018. - 254 с.
 

ф1560448кп рф
027.54.021(477.83-25)"18/19"(083.81)
У 45

Український книжковий знак XIX-XX століть : каталог колекції Степана Давимуки : у 3-х т. / Нац. акад. наук України; упоряд. Л. Купчинська, наук. ред. Л. Сніцарчук. - Львів : Апріорі. - 2017. Т. ІІ : Е - О. - Львів : Апріорі, 2017. - 595 с. : іл.
 

ф1560449кп рф
027.54.021(477.83-25)"18/19"(083.81)
У 45

Український книжковий знак XIX-XX століть : каталог колекції Степана Давимуки : у 3-х т. / Нац. акад. наук України; упоряд. Л. Купчинська, ред. Л. Сніцарчук. - Львів : Апріорі. - 2017. Т. ІІІ : П - Я. Додаток. - Львів : Апріорі, 2017. - 670 с. : іл.
 

ф1560447кп рф
027.54.021(477.83-25)"18/19"(083.81)
У 45

Український книжковий знак XIX-XX століть : каталог колекції Степана Давимуки : у 3-х т. / Нац. акад. наук України; упоряд. Л. Купчинська, ред. Л. Сніцарчук. - Львів : Апріорі. - 2017. - Т. І : А - Д. - Львів : Апріорі, 2017. - 670 с. : іл.
 

1560614кп чз, 1560615 аб
316.74:2(075.8)
Х 80

Хоронжий, Андрій Гнатович. Соціологія релігії : (курс лекцій): навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 168 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560388кп хр, 1560389 аб
821.161.2'06-311.6
Х 85

Хоткевич, Гнат. Довбуш : повість / Г. Хоткевич. - Львів : Апріорі, 2018. - 445 с. - (Класика української белетристики)
 

1560506кп оил
811.163.1(075.8)
Ц 18

Царалунга, Інна Богданівна. Старослов'янська мова : навч. посіб. / І. Б. Царалунга. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 198 с.
 

1560470кп чз
54(075.8)
Ц 25

Цвєткова, Людмила Борисівна. Загальна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 407 с. : рис., табл.
 

1560626кп чз, 1560627 аб
336.76(075.8)
Ч-48

Черкасова, Світлана Василівна. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 492 с. : табл. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560379кп иск
746.3.031.4(477)
Ч-90

Чумарна, Марія Іванівна. Вишивання долі. Символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна ; фот.: М. І. Чумарна, В. Чипурко. - Львів : Апріорі, 2017. - 87 с. : кольор. іл., фот.
 

ф1560435кп иск, ф1560436 аб
746.3.031.4(477)
Ч-90

Чумарна, Марія Іванівна. Тайнопис вишивки / М. І. Чумарна ; фот.: М. І. Чумарна, В. Чипурко. - 3-є вид., доп. - Львів : Апріорі, 2018. - 96 с. : кольор. іл.
 

1560610кп хр, 1560611 аб
517(075.8)
Ш 19

Шамровський, Олександр Дмитрович. Системний аналіз: математичні методи та застосування : навч. посібник / О. Д. Шамровський ; Запоріз. держ. інж. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 275 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560497кп по
004.65(075.8)
Ш 32

Шаховська, Наталія Богданівна. Сховища та простори даних : підручник. Кн.2 : Простори даних / Н. Б. Шаховська, Н. Е. Кунанець ; наук. ред. В. В. Пасічник. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 361 с. : рис., табл. - (Комп'ютинг)
 

1560520кп по
639.3/.6(075.8)
Ш 37

Шевченко, Віктор Юрійович. Аквакультура перспективних об'єктів : навч. посіб. / В. Ю. Шевченко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 401 с. : табл.
 

1560564кп по
597.2/.5(075.8)
Ш 37

Шевченко, Петро Григорович. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 229 с. : мал., табл.
 

1560562кп по
639.2(075.8)
Ш 49

Шерман, Ісаак Михайлович. Основи промислового рибальства. Практикум : навч. посібник / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2017. - 163 с. : рис., табл.
 

ф1560392кп по
671/673:738/739](031)
Ш 71

Шмагало, Ростислав Тарасович. Енциклопедія художнього металу / Р. Т. Шмагало. - Львів : Апріорі. - 2015 Т. 1 : Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. - Львів : Апріорі, 2015. - 420 с. : іл., фот.
 

Ф1560393кп по
671/673:738/739](031)
Ш 71

Шмагало, Ростислав Тарасович. Енциклопедія художнього металу / Р. Т. Шмагало. - Львів : Апріорі. - 2015 Т. ІІ : Художній метал України ХХ - поч. ХХІ ст. - Львів : Апріорі, 2015. - 275 с. : кольор.іл., фот.
 

1560468кп по
632.5(075.8)
Ш 95

Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів : навч. посібник / І. А. Шувар. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 496 с. : іл., табл., рис. - (Вища освіта в Україні)
 

ф1560397кп иск
75(494=161.1)(092)
Я 93

Яців, Роман. Зоя Лісовська: джерела пристрасті : малярство, графіка / Р. Яців ; переднє слово З. Лісовська ; ст. В. Вовк ; пер. фр. Л. Нижанківська ; пер. англ. М. С. Лукіянович. - Львів : Апріорі, 2018. - 214 с. : іл., фот.