2024 рік

Архів

 

Лютий  2020 року

Нові надходження


 

ф1556120кп бф
347.965(477)(07)
А 28

Адвокатура України. Кваліфікаційний адвокатський іспит. Проходження стажування. Адвокатська діяльність : практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 198 с.
 

1556227кп чз
339.9(075.8)
А 61

Амеліна, Ірина Володимирівна. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 255 с. : мал., табл.
 

1556125кп чз, 1556126 аб
005.334(075.8)
А 72

Антикризовий менеджмент : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 583 с. : мал., табл.
 

1556314кп чз
658.5:005.93(075.8)
А 86

Артамонова Н. С. Управління витратами : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - К. : SBA PRINT : Сладкевич Б. А., 2017. - 116, [2] с. : рис., табл.
 

1556129кп хр, 1556130 по, 1556131 аб
640.443(075.8)
А 87

Архипов, Виктор Витальевич. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах : учеб. пособие / В. В. Архипов. - 2-е изд. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 239, [1] с. : табл., рис.
 

1556128кп хр
347.736/.738(477)(076)
Б 23

Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практичний посібник / уклад. Ю. А. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 360 с.
 

1556293кп хр
519.2(075.8)
Б 25

Барковський В. В. Теорія імовірностей та математична статистика : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - 5-те вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 424 с. : мал., табл.
 

1556135кп хр
614.8(075.8)
Б 40

Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 276 с.
 

1556134кп чз
614.8(075.8)
Б 40

Безпека життєдіяльності : підручник / О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 448 с.
 

1556248кп по
633/635(075.8)
Б 64

Бірта, Габріелла Олександрівна. Основи рослинництва і тваринництва : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 303 с.
 

1556276кп бф
347.931(477)(076)
Б 77

Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин. Зразки документів, коментарі, роз'яснення : практичний посібник / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 528 с.
 

1556302кп чз, 1556303 аб
349.2(477)(075.8)
Б 77

Бойко, Микола Дмитрович. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 392 с.
 

1556304кп хр
349.22:331.106](477)(07)
Б 77

Бойко, Микола Дмитрович. Трудовий договір: теорія і практика : навчально-практичний посібник / М. Д. Бойко. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 392 с. : табл.
 

1556208кп чз
658.8(075.8)
Б 77

Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посібник / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; Львів. комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 360 с.
 

1556132кп по
642.5(076)
Б 81

Бондарь К. Л. Бары и рестораны: организация обслуживания : [практ. пособие] / К. Л. Бондарь, Р. С. Коваленко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 319, [1] с. : рис.
 

1556322кп хр
342.3.05(4-6ЕС)(02.064)
Б 85

Бостан, Сергій Костянтинович. Форми державного правління країн Європейського Союзу: юридичні моделі і політична практика : монографія / С. К. Бостан ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. і права, Юрид. ф-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 204 с.
 

1556228кп чз
339.7(075.8)
Б 91

Бурковська, Алла Валентинівна. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 207 с. : мал., табл.
 

1556136кп чз, 1556137 аб
657(076)
Б 94

Бухгалтерские проводки. Альбом схем : практ. пособ. / Н. В. Кузьменко [и др.]. - К. : СВАРОГ, 2018. - 526 с. : табл.
 

1556138кп хр
657(075.8)
Б 94

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посібник / Г. В. Блакита [та ін.] ; Київ. нац. торгов.-економ. ун-т, Вінниц. торгов.-економ. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 286 с. : табл.
 

1556282кп хр
336.761(075.8)
В 17

Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум : навч. посібник / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 144 с. : табл.
 

1556278кп хр
159.923(075.8)
В 18

Варій, Мирон Йосипович. Психологія особистості : навч. посібник / М. Й. Варій ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 592 с. : рис.
 

1556274кп хр
378:796.071.4(02.064)
В 19

Василенко, Марина Миколаївна. Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика : монографія / М. М. Василенко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 494 с. : табл.
 

1556139кп бф
343.346.1/.5(477)(076)
В 23

Ваш адвокат при ДТП : практичний посібник / упоряд. С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 303 с.
 

1556142кп чз
005.93(075.8)
В 52

Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.]; ред. М. П. Бутко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 422 с. : мал., табл.
 

1556277кп чз
796.032:159.9(075.8)
В 53

Височіна, Надія Леонідівна. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті : навч. посібник / Н. Л. Височіна. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 384 с.
 

1556143кп хр
617:355(075.8)
В 42

Військово-польова хірургія : підручник / ред.: В. Є. Корік, С. А. Жидков, В. Г. Богдан. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 352 с.
 

1556144кп чз, 1556145 аб
159.922.6(075.8)
В 43

Вікова психологія : навч. посібник / О. П. Сергєєнкова [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 375 с. : ил., рис., табл.
 

ф1556148кп бф
331.2-057.16(076)
В 92

Выплаты наёмным рабочим: особенности учёта, расчёта и налогообложения : практ. пособие / Н. В. Кузьменко [и др.]. - К. : СВАРОГ, 2018. - 124 с. : рис., табл.
 

1556325кп хр
347.965(02.064)
Г 21

Гаррис, Ричард. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел: [монография] / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. - Репр. воспр. изд. (С.-Петербург: Сенатская типография, 1911). - К. : Феникс, 2017. - 304 с.
 

ф1556149кп бф
346.91(477)(07)
Г 72

Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки : станом на 16 травня 2018 року / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с.
 

1556150кп бф
346(477)(076)
Г 72

Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи : практичний посібник / упоряд. Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 445 с.
 

ф1556151кп бф
346.3(477)(076)
Г 72

Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів : практичний посібник / упоряд.: А. А. Верховець, О. С. Удовиченко, К. І. Чижмарь [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 83 с.
 

1556166кп хр
339.13(075.8)
Г 85

Гринів, Богдан Володимирович. Економічний аналіз торговельної діяльності : навчальний посібник / Б. В. Гринів. - 2-ге вид., перероб. и допов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 391 с. : мал., табл.
 

1556221кп чз
657.6(477)(075.8)
Г 97

Гуцаленко, Любов Василівна. Митний пост-аудит : навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, В. Ю. Фабіянська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 376 с. : мал., табл.
 

1556279кп чз, 1556280 аб
332.1(075.8)
Д 14

Дадашев, Бадирхан Абдулмуталімович. Регіональна економіка : структурно-логічний навчальний посібник / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 200 с. : мал., табл.
 

1556177кп чз
339.9(075.8)
Д 21

Дахно, Іван Іванович. Зовнішньоекономічна діяльність-3 : [навч. посіб.] / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 356 с.
 

1556267кп чз
341.176(4-6ЄС)(075.8)
Д 21

Дахно, Іван Іванович. Право Європейського союзу : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; ред., авт. передм. І. І. Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 415 с.
 

1556156кп бф, 1556157 аб
005.91/.92(076)
Д 46

Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / упоряд. Д. В. Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 534 с. : рис., табл.
 

1556158кп бф
347.22-053.2(477)(076)
Д 50

Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей : науково-практичний посібник / В. С. Вишинський, О. В. Пащенко, Г. В. Попов [та ін.]; ред. В. Д. Войцишен ; Нац. акад. прокуратури України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 714 с.
 

1556123кп оил
811.111(075.8)
Д 55

Добавко О. В. Английский язык: экономика и финансы : учебно-практическое пособие / О. В. Добавко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 175 с.
 

1556140кп оил
811.162.1(038)
Д 66

Домагальскі, Станіслав. Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу : 200 000 лексичних одиниць / С. Домагальскі. - Тернопіль : Богдан, 2010. - 1797 с.
 

1556153кп хр
159.922.7(076)
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дитяча психологія : практикум / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : КНТ, 2018. - 204, [1] с. : табл.
 

1556160кп хр
349.6(477)(075.8)
Е 45

Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир [та ін.] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 431 с. : мал., табл.
 

ф1556169кп бф
349.444(477)(076)
Ж 74

Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посібник / упоряд. Л. С. Григоренко . - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 271 с.
 

1556170кп бф
347.791(477)(094)
З-14

Загальний порядок користування маломірними (малими) судами на водних об'єктах України та відповідальність за його порушення : зб. нормат. актів / упоряд. С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 167 с.
 

ф1556171кп бф
343.35:355/359](477)(076)
З-33

Запобігання корупції у Збройних Силах України. Законодавство. Коментар : практичний посібник / упоряд.: Ю. І. Руснак, А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 298 с.
 

ф1556172кп бф
343.35(477)(076)
З-33

Запобігання корупції. Законодавство : практ. посібник / упоряд. С. В. Пєтков [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 391 с. : табл.
 

1556174кп бф
343.121.4(477)(076)
З-38

Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 345 с.
 

1556175кп бф
343.137(477)(076)
З-38

Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів : практичний посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 160 с.
 

1556176кп бф
349.41(477)(076)
З-51

Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО : Практичний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 222 с.
 

ф1556178кп бф
343.137(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями) / упоряд.: С. С. Чернявський, С. В. Пєтков, Л. Д. Удалова [та ін.] . - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.
 

ф1556179кп бф
347.998.85(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови / упоряд.: С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Д. В. Журавльов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 77 с.
 

ф1556180кп бф
346(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями / Ю. Л. Бошицький, А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко [та ін.] ; ред. С. М. Грудницька. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 163 с.
 

ф1556182кп бф
343.137(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями : посібник / А. В. Григоренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 287, [1] с. : табл.
 

ф1556183кп бф
343.131(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи / упоряд.: С. С. Чернявський, С. В. Пєтков, Л. Д. Удалова [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 91 с.
 

ф1556184кп бф
347.93(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 150 с.
 

ф1556185кп бф
347.93(477)(07)
З-89

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві: листи, скарги, заяви, позовні заяви, відзиви на позовні заяви / упоряд.: С. О. Короєд, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 107 с.
 

1556261кп хр
373.2/.3.016:81'233(072)
К 17

Калмикова Л. О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри : навч.-метод. поcіб. / Л. О. Калмикова. - К. : Слово, 2017. - 446, [2] с.
 

1556243кп чз
658.5:005(075.8)
К 20

Капінос, Геннадій Іванович. Операційний менеджмент : навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 351 с. : мал., табл.
 

ф1556195кп бф
347.961(477)(076)
К 32

Кваліфікаційний нотаріальний іспит. Нотаріальна діяльність : практичний посібник / упоряд. Л. С. Григоренко . - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 462 с.
 


811.111(075.8)
К 56

Ковалик, Наталія Василівна. Англійська мова з основ міжнародної економіки : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко ; Львів. комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 478 с. : табл.
 

ф1556203кп чз
16(075.8)
К 64

Конверський, Анатолій Євгенович. Критичне мислення : підручник / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 339 с. : рис.
 

1556197кп чз
34.08(477)(076)
К 64

Конкурс на зайняття посад державної служби: відповіді на тестові завдання : практичний посібник / упоряд.: Н. О. Армаш, С. В. Пєтков, У. В. Рамазанова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 118 с.
 

1556200кп бф
343.35:347.961](477)(076)
К 69

Корупційні ризики в нотаріальній діяльності : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 324 с.
 

1556155кп хр
517.9(075.8)
Л 65

Лиходєєва, Ганна Володимирівна. Диференціальні рівняння: працюємо самостійно : навч. посібник / Г. В. Лиходєєва, К. Ю. Пастирєва. - К. : Центр учбової літератури. - 2018. Ч. 1 : Звичайні диференціальні рівняння першого порядку. - 2018. - 144 с.
 

1556154кп хр
517.9(075.8)
Л 65

Лиходєєва, Ганна Володимирівна. Диференціальні рівняння: працюємо самостійно : навч. посібник / Г. В. Лиходєєва, К. Ю. Пастирєва. - К. : Центр учбової літератури. - 2018. Ч. 2 : Диференціальні рівняння вищих порядків. - 2018. - 140 с.
 

1556196кп хр
519.22(075.8)
Л 65

Лиходєєва, Ганна Володимирівна. Комп'ютерний практикум з математичної статистики : навч. посібник / Г. Лиходєєва. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 98 с.
 

1556206кп чз, 1556207 аб
330.101.541(075.8)
М 16

Макроекономіка : навч. посібник / Укр. акад. банк. справи Нац. банку України ; ред. М. І. Макаренко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 216 с.
 

1556198кп чз, 1556199 аб
005.35(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 359 с. : іл.
 

1556213кп хр, 1556214 аб
338.48-6:61](477)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 128 с.
 

1556244кп хр
001.89(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 135, [1] с. : рис., табл.
 

1556245кп чз
339.924(4-6ЄС)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 319, [1] с.
 

1556306кп чз, 1556307 аб
338.48-44(1-21)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 224 с.
 

1556308кп чз, 1556309 аб
338.48(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 368 с. : табл.
 

1556146кп хр, 1556147 аб
159.922.6(075.8)
М 23

Мандель, Борис Рувимович. Возрастная психология : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2018. - 350, [2] с. : табл.
 

1556209кп чз
330.4(075.8)
М 34

Математичне моделювання для економістів: бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD) : навч. посібник / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул, М. В. Мацкул; за ред.: Ю. Г. Козака, В. М. Мацкул ; Одес. нац. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 252 с.
 

ф1556211кп бф
347.962(477)(075.8)
М 34

Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання : посібник для суддів місцевих загальних судів... / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 301 с.
 

1556212кп по
620.22:669.018.45(075.8)
М 34

Матеріалознавство тугоплавких металів та сполук : навч. посібник / Г. П. Кисла [та ін.] ; Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 320 с.
 

1556159кп хр
343.983(07)
М 48

Мельник Р. В. Дослідження вогнепальної зброї, переробленої з макетів масогабаритних, та її сліди на кулях і гільзах : інформаційно-довідковий посібник / Р. В. Мельник; Держ. н.-д. експерт.-криміналіст. центр. - К. :Центр учбової літератури, 2017. - 32 с.
 

1556215кп чз, 1556216 аб
005.591.6(075.8)
М 50

Менеджмент інноваційної діяльності : навчальний посібник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська [та ін.] ; ред. М. П. Бутко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 494 с. : мал., табл.
 

1556218кп хр
657(076)
М 54

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства / упоряд. К. В. Безверхий. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 74 с.
 

1556219кп хр
347.961(477)(076)
М 54

Методичні рекомендації з підготовки осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України : практичний посібник/ упоряд. Н. Ю. Коновал. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 111 с.
 

1556222кп чз, 1556223 аб
339.9(075.8)
М 58

Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська [та ін.] ; ред. Г. Е. Гронтковська ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 382, [2] с. : рис., табл.
 

1556224кп чз
005(100)(075.8)
М 58

Міжнародний менеджмент : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська [та ін.]; за ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 410 с. : рис., табл.
 

1556225кп чз
339.9(075.8)
М 58

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус [та ін.]; ред. Т. О. Зінчук ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 511 с.
 

1556226кп чз
339.9(075.8)
М 58

Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів / І. М. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій [та ін.] ; ред.: С. М. Шкарлет, М. П. Бутко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 527 с.
 

1556229кп хр
657(076)
М 58

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 225 с.
 

1556231 чз
657.6:005.53(075.8)
М 74

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник / О. В. Сметанко [та ін.] ; ред. О. В. Сметанко ; Крим. економ. ін-т, Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 455 с. : табл., рис.
 

1556122кп оил
811.111(075.8)
М 85

Мотузка К. Н. Английский язык для индустрии гостеприимства : учебное пособие / К. Н. Мотузка, В. А. Терешко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 187 с.
 

1556167кп хр
658.62(075.8)
Н 19

Назаренко, Людмила Олександрівна. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів) : навч. посібник / Л. О. Назаренко ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 311 с. : рис., табл.
 

1556217кп чз
005.7(075.8)
Н 19

Назарчук, Тетяна Валеріївна. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 559 с. : мал., табл.
 

ф1556141кп чз
378.016:336(075.8)
Н 20

Найдьонов, Іван Миколайович. Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління : навч. посібник / І. М. Найдьонов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 430 с. : мал., табл.
 

ф1556235кп бф
343.137(477)(076)
Н 32

Настільна книга адвоката. Участь захисника, адвоката в кримінальному провадженні. Коментар, законодавство, судова практика : практ. посібник / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, Д. В. Журавльов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 406 с.
 

1556236кп бф
343.102(477)(076)
Н 32

Настільна книга слідчого (детектива). Коментар, зразки та бланки процесуальних документів : практичний посібник / упоряд.: О. М. Бандурка, М. В. Лошицький, С. В. Пєтков [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 279 с.
 

1556237кп бф
343.137(477)(076)
Н 32

Настільна книга судді при здійсненні кримінального провадження : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 520 с.
 

1556238кп бф
346(477)(076)
Н 32

Настільна книга судді при розгляді господарських справ. Складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України : практ. посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 439 с.
 

1556239кп бф
347.998.85(477)(076)
Н 32

Настільна книга судді при розгляді справ адміністративного судочинства : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 463 с.
 

ф1556240кп бф
331.542(477)
Н 35

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 359 с.
 

1556242кп чз
159.9(07)
Н 84

Носенко Т. М. Общий психологический практикум : учеб.-практ. пособие / Т. М. Носенко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 414 с. : рис., табл.
 

ф1556241кп бф
347.961(477)(076)
Н 85

Нотаріальне діловодство. Правила ведення : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 141 с.
 

1556194кп чз
657.47(075.98)
О-52

Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : навчальний посібник / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 324 с. : мал., табл.
 

1556246кп чз, 1556247 аб
340.12(075.8)
О-54

Олійник, Анатолій Юхимович. Основи історії і теорії держави та права : навчальний посібник / А. Ю. Олійник ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 197 с.
 

1556249кп чз, 1556250 аб
1(075.8)
О-75

Основи філософії : навчальний посібник / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим [та ін.] ; ред. М. Ф. Шмиголь ; Одес. нац. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 410 с.
 

1556251кп хр
005.3(075.8)
О-91

Офісний менеджмент. Практикум : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 359 с. : табл.
 

ф1556253кп бф
349.6(477)(076)
О-92

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека : законодавство, методики, рекомендації : практ. посібник / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 287 с. : табл.
 

1556254кп чз, 1556255 аб
37(075.8)
П 22

Пащенко, Майя Іванівна. Педагогіка : навчальний посібник / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 226 с.
 

ф1556256кп бф
349.3:364.35](477)(076)
П 25

Пенсійні відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, рекомендації : практичний посібник / упоряд. Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 351 с.
 

ф1556259кп бф
346.26(477)(076)
П 27

Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами : практ. посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 267 с.
 

ф1556260кп бф
347.73(477)(076)
П 27

Перевірки, що здійснюються податковими органами Державної фіскальної служби України. Види, порядок проведення, строки, оскарження : практ. посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 247 с.
 

1556133кп чз
657:004(075.8)
П 37

Плаксієнко В. Я. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві : навчальний посібник / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; ред. В. Я. Плаксієнко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 251 с. : мал., табл.
 

1556262кп чз
658:005.51(075.8)
П 37

Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. Мачушенко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 259 с. : табл.
 

1556263кп чз
330(075.8)
П 50

Політична економія : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури. - 2018. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Ч. 1 : Загальні засади економічного розвитку. - 2018. - 167, [1] с. : рис., табл.
 

1556265кп чз
330(075.8)
П 50

Політична економія : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури. - 2018. Ч. 3 : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство. - 2018. - 167, [1] с. : рис., табл.
 

1556264кп чз
330(075.8)
П 50

Політична економія: навч. посіб. / Н. П. Мацелюх [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури. - 2018. Ч. 2 : Загальні основи ринку. Суб'єкти ринкової економіки. - 2018. - 158, [2] с. : рис., табл.
 

1556266кп бф
343.272(477)(076)
П 60

Порядок розпорядження конфіскованим майном : практичний посібник / упоряд.: Н. О. Армаш, С. В. Пєтков, У. В. Рамазанова. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 231 с.
 

1556268кп чз
811.161.2(075.8)
П 69

Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навчальний посібник / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, А. К. Павлова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 395 с.
 

1556269кп хр
338.439(076)
П 69

Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, Л. М. Левківська; ред.: Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
 

1556127кп чз
336.717(075.8)
П 70

Прасолова, Світлана Павлівна. Банківські операції : навчальний посібник та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 568 с. : табл., мал.
 

1556272кп бф
343.144(477)(076)
П 78

Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, давання завідомо неправдивого показання / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 200 с.
 

1556273кп бф
343.98(477)(076)
П 78

Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні : зразки та бланки процесуальних документів: практ. посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 164 с.
 

ф1556275кп бф
347.931(477)(076)
П 84

Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : Практичний посібник / упоряд. Ю. А. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 402 с.
 

1556201кп чз, 1556202 аб
343.2(477)(075.8)
С 13

Савченко, Андрій Володимирович. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) : навчальний посібник / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 155 с. : іл.
 

ф1556284кп хр
2-23(075.8)
С 25

Священні книги і віроповчальні тексти : навч. посіб. і хрестоматія: у 2-х т. / М. В. Лубська [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. релігієзнавства. - К. : Центр учбової літератури. - 2018 Т. 2. - 2018. - 335 с.
 

ф1556283кп хр
2-23(075.8)
С 25

Священні книги і віроповчальні тексти : навч. посіб. і хрестоматія: у 2-х т. / М. В. Лубська [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. релігієзнавства. - К. : Центр учбової літератури. - 2018 Т. 1. - 2018. - 447 с.
 

1556186кп хр
159.98(07)
С 34

Сиваш С. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Основы теории и практики : учебно-практическое пособие / С. В. Сиваш. - К. : СВАРОГ, 2017. - 145 с. : рис., табл.
 

1556161кп чз, 1556162 аб
502.1(075.8)
С 60

Соломенко, Людмила Іванівна. Екологія людини : навч. посібник / Л. І. Соломенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 120 с.
 

1556285кп бф
347.66(477)(076)
С 71

Спадщина і спадкування в Україні. Запитання, відповіді, практичні поради, судова практика : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 310 с.
 

ф1556286кп бф
347.6(477)(076)
С 71

Спадщина. Зразки документів. Судова практика. Практичні поради. Правові аспекти : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 79 с.
 

1556234кп по
621.65(075.8)
С 75

Срібнюк, Степан Михайлович. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування та випробування : навч. посібник / С. М. Срібнюк. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 312 с.
 

1556210кп по
621.795.4(075.8)
С 79

Степанчук, Анатолій Миколайович. Матеріали для напилювання покриттів : навч. посібник / А. М. Степанчук, І. І. Білик ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 236 с.
 

1556288кп бф
347.961(477)(076)
С 83

Страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 151 с.
 

1556289кп бф
347.97/.99(477)(07)
С 89

Судова реформа України, 2016. Правові і політичні аспекти, практичні наслідки, суспільне значення : практичний посібник / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 160 с.
 

ф1556290кп бф
347.921.6(477)(076)
С 89

Судовий збір. Законодавство. Судова практика : практичний посібник / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 139 с.
 

ф1556291кп бф
005.91/.92(477)(076)
С 91

Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради : практичний посібник / Н. В. Кузьменко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 260 с.
 

1556220кп хр
37.012(075.8)
Т 26

Тверезовська, Ніна Трохимівна. Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 439 с. : табл.
 

1556294кп хр
005.31:519.816(075.8)
Т 33

Теорія прийняття рішень : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 356 с. : табл., рис.
 

1556295кп хр, 1556296 аб
336.01(075.8)
Т 33

Теорія фінансів : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник [та ін.] ; під заг. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 576 с.
 

1556299кп чз, 1556300 аб
658.6(075.8)
Т 60

Торговельне підприємництво : навчальний посібник / М. Д. Балджи, Н. В. Доборова, В. О. Однолько [та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 110 с. : мал., табл.
 

ф1556305кп бф
349.2(477)(07)
Т 78

Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практичний посібник / упоряд. Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 344 с.
 

1556204кп чз, 1556205 аб
658.7(075.8)
Т 98

Тюріна, Ніла Марківна. Логістика : навч. посібник / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 391 с. : рис., табл.
 

1556310кп бф
346.7:336.225.674(477)
У 18

Увага! У вас перевірка. Організація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (актуальні зміни до законодавства 2016-2017) / упоряд. С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 188 с.
 

ф1556311кп бф
347.994(477)"2014/2016"(076)
У 34

Узагальнення судової практики, постанови пленуму та правові висновки у справах цивільної юрисдикції (2014-2016 роки) : практичний посібник / упоряд.: С. О. Короєд, С. В. Пєтков, Д. В. Журавльов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 271 с.
 

1556312кп оил
811.161.2(075.8)
У 45

Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична [та ін.] ; Нац. фармацевт. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с. : мал., табл.
 

1556173кп хр
343.137(02.064)
Ф 24

Фаринник, Василь Іванович. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія / В. І. Фаринник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Алерта : Правова єдність, 2017. - 546 с.
 

1556315кп чз
1(075.8)
Ф 56

Философия. Кредитно-модульный курс : учеб. пособие / Л. О. Алексеева, Т. О. Андреева, З. О. Борисова [и др.]; ред. Л. Н. Никитин. - 3-е изд., доп. и перераб. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 271 с.
 

1556316кп оил
657.6(477)(042.4)
Ф 59

Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) : опорный конспект лекций / Ю. А. Верига [и др.] ; Полтав. ун-т экономики и торговли. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 172 с.
 

1556318кп хр, 1556319 аб
1(075.8)
Ф 56

Філософія : підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський [та ін.] ; ред. В. І. Ярошовць. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 648 с.
 

1556320кп хр, 1556321 аб
658.14/.17:005.52(075.8)
Ф 59

Фінансовий аналіз : навч. посібник / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.]; за заг. ред.: Т. Д. Косової, І. В. Сіменко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 440 с.
 

ф1556323кп хр
27-9(075.8)
Х 93

Християнські церкви: устрій і правовий статус : навчально-методичний посібник / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська [та ін.] ; ред. М. В. Лубська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 724 с.
 

ф1556324кп бф
347.9(477)(07)
Ц 58

Цивільне судочинство. Процесуальні документи : практичний коментар та зразки станом на 16 травня 2018 року / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 191 с.
 

1556313кп чз
005.95(075.8)
Ч-49

Чернышева, Лилия Ивановна. Управление персоналом : учебное пособие / Л. И. Чернышева, Е. М. Лукьянчук ; Одес. нац. политехн. ун-т, Ин-т бизнеса, экономики и информац. технологий. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 165 с. : рис., табл.
 

1556281кп бф
347.952(076)
Ч-59

Чижмарь, Катерина Іванівна. Реформа державної виконавчої служби України. Правові підстави та практичні висновки, введення інституту приватних виконавців / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 159 с.
 

ф1556326кп бф
347.62(477)(076)
Ш 69

Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 263[1] с. : табл.
 

1556301кп хр
658.822(075.8)
Щ 58

Щепкань С. О. Торговое оборудование : учебно-практическое пособие / С. О. Щепкань. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 398 с.
 

1556152кп оил
811.111'36(075.8)
Ю 16

Юдина А. Л. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный подход) : учебное пособие / А. Л. Юдина. - К. : СВАРОГ, 2017. - 139 с.
 

1556327кп чз
34(477)(075.8)
Ю 70

Юридичний практикум : навч.-метод. посібник / Є. І. Федик (кер. авт. кол.) [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 217 с.
 

1556297кп чз, 1556298 аб
658.6(075.8)
Ю 75

Юрко, Ігор Вікторович. Торговельне підприємництво : навчальний посібник / І. В. Юрко ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 231 с. : мал., табл.
 

1556232кп чз, 1556233 аб
005.32:331.101.3(07)
Я 45

Якименко Л. Ю. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами : учебно-практическое пособие / Л. Ю. Якименко. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 141 с. : рис., табл.