2024 рік

Архів

 

Листопад  2020 року

Нові надходження


 

1560667кп хр
94(549.1)"19"(092)
А 97

Абдул Самад Хан Ачакзай Моє життя і виживання : автобіографія Абдула Самада Хана Ачакзая (1907-1973 рр.) / Абдул Самад Хан Ачакзай ; пер. з пушту: В. Івашко, д-р Г. Сарвар. - Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. - 464 с. : фот.
 

1560668кп мп
502.3
А 16

Абрамовский, Евгений Романович. Атмосфера больших городов / Е. Р. Абрамовский, В. И. Карплюк, Н. Н. Переметчик. - 2-е изд., испр. и доп. - Дн-ск : Наука и образование, 2011. - 350 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560647кп по
630.26(075.8)
А 26

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посібник / О. Т. Урушадзе, Т. Ф. Урушадзе, О. М. Нагорнюк та ін. ; ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України. - К. ; Тбілісі ; Херсон : Гельветика, 2019. - 482 с.
 

1559298кп хр
008:7(082)
А 43

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. Вип. XXXVIII / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; ред. В. Г. Чернець. - К. : Міленіум, 2017. - 277 с.
 

1560648кп хр
614.88(075.8)
А 45

Алгоритми виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій : навч. посібник / І. Л. Височина, Н. Д. Чухрієнко, В. І. Снісарь ; ред.: І. Л. Височина; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Гельветика, 2017. - 208 с.
 

1560669кп иск
75.071.1(44)(083.824)
М 53

Аннетт Мессаже. Вымысли, искушения, манипуляции = Annette Messager / дизайн А. Дягилев ; текст: К. Гренье, М. Кравцова, А. Мессаже ; пер. Е. Муравьева. - М. : Мультимедийный комплекс актуальных искусств : Мультимедиа Арт Музей, 2010. - 144 с. : цв.ил.
 

1560658кп чз, 1560659 аб
658.6/.9(075.8)
А 72

Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 332 с. : табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1559299кп хр
821.161.2'06-311.3
Б 28

Батурин, Сергій. Манливі обійми Місяця : пригодницький роман / С. Батурин. - К. : Фенікс, 2018. - 271 с.
 

ф1560670кп хр
902.2(477.51)"16/18"
Б 28

Батуринська старовина : зб. наук. праць/ Ін-т історії України НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. В. Коваленко . - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 512 с. : ил., фот.цв.
 

ф1560671кп хр
2-1
Б 38

Бедрій, Орест. Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях / О. Бедрій ; пер. з англ. Н. Оленин ; ред. К. Воєвська = The Greatest Achievement: Miracle after Miracle the Easy Way / Orest Bedrij. - К. : Арт Економі, 2018. - 216 с.
 

1560672кп хр
551.461.8(02.064)
Б 39

Безкисневі події океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент : монографія / Ю. М. Сеньковський ; ред. М. І. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Карпато-Балкан. геолог. асоц. - К. : Наукова думка, 2012. - 180 с.
 

1559300кп иск
791.228(477)(09)
Б 89

Брюховецька, Лариса. Українська анімація / Л. Брюховецька, А. Канівець. - К. : Фенікс, 2018. - 261 с. : іл., фот.
 

1560674кп хр
005.3
Б 90

Будзан, Богдан Павлович. Роздуми менеджера / Б. П. Будзан. - К. : Основи, 2012. - 256 с.
 

м1560676кп хр
821.161.1'06-32
В 27

Веллер, Михаил. Легенды Арбата / М. Веллер. - М. : АСТ, 2018. - 318 с.
 

ф1559303кп хр
821.161.1(477)'06-34
В 49

Виноградов, Олег. Приключения маленького муравья Геши / О. Виноградов ; худож. Н. Котилевська. - К. : Корбуш, 2011. - 56 с. : цв.ил.
 

1559304кп хр
821.161.1(477)'06-31
В 49

Виноградов, Олег. Проповедь : вторая книга дилогии "Иов": роман / О. Виноградов . - К. : Корбуш, 2018. - 254 с.
 

1560678кп хр
821.161.2'06-1-3
В 55

Вишеславський, Леонід. Українська сповідь : поезії, проза / Л. М. Вишеславський ; авт. передм. І. Драч ; авт. післям. М. Карпенко ; упоряд. Г. А. Вишеславський. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. - 326 с. : фот.
 

1559305кп хр
821.161.2'06-2(082.2)
В 42

Від Неба до Землі : антологія п'єс за біблійними сюжетами / упоряд. Я. Верещак. - К. : Фенікс, 2018. - 446 с.
 

1560739кп хр
929:001(477)"19/20"
С 44

Віктор Скопенко : [бібліогр. покажч.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. кол. О. В. Третяк [та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2005. - 164 с. : фот.
 

1559307кп иск, 1560681 аб
821.161.2'06-2
Г 65

Гончаров, Олег Васильович. Сім кроків до театру : збірник п'єс / О. В. Гончаров ; авт. передм. О. Бондарева. - К. : Фенікс, 2018. - 332 с.
 

ф1559308кп рф
929.6(477)(09)
Г 81

Гречило, Андрій. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення / А. Гречило ; упоряд. Б. Завітий ; пер. з англ. В. Шевадуцька. - К. : Родовід, 2018. - 399 с. : фот.кольор., іл.
 

1560683кп хр
811.161.2'373.23(03)
Г 82

Грибіниченко, Тетяна Олександрівна. Услав ім’я своє / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. - К. : Фенікс, 2018. - 319 с.
 

1560684кп по
621.38:537.533.3(038)
Г 83

Григорук, Валерій Іванович. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В. І. Григорук, П. А. Коротков. - К. : Либідь, 2011. - 396 с.
 

ф1560685кп иск
791(477)"1947/1994"
Г 97

Гутник, Людмила Миколаївна. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог / Л. М. Гутник ; ред. Г. М. Юхимець. - К. : Академперіодика, 2018. - 573 с. : іл.
 

1560686кп мп
94:329.78](430)
Д 13

Давлєтов, Олександр. Підготовка
 

Видано на Дніпропетровщині

1560687кп хр
629.76(477)"19"(092)
Т 58

Дмитро Гаврилович Топчій / М. Г. Находкін [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2009. - 56 с. : фот.
 

ф1560649кп хр
615.9(075.8)
Е 45

Екотоксикологія : навч. посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 396 с. : рис., табл.
 

1560688кп хр
533.9(02.064)
З-14

Загородний, Анатолий Глебович. Введение в физику плазмы : монография / А. Г. Загородний, О. К. Черемных ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбова, Гос. косм. агентство Украины. - К., 2014. - 696 с. : ил.
 

1560689кп мп, 1561291 хр
94(477=411.16)(082)
З-33

Запорожские еврейские чтения : сб. ст. и материалов (19-20 апреля 2018 г.). / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста
 

Видано на Дніпропетровщині

1560690кп хр
821.161.1'06-312.9
З-45

Звягинцев, Василий Дмитриевич. Одиссей покидает Итаку / В. Д. Звягинцев ; авт. послесл. А. Балабуха. - М. : Эксмо, 2014. - 923 с. - (Звезды отечественной фантастики)
 

1560691кп мп
37.091.8
З-94

Зупинись, мить, ти прекрасна! : сценарії шкільних свят / Упр. освіти і науки Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; упоряд. Л. М. Архипенко. - Дн-ськ : Промінь, 2000. - 312 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1560697кп мп
796.525
К 11

К вершинам. Хроника. Горы. Люди. Годы / Федерация альпинизма и скалолазания Днепропетр. обл. ; сост. В. Э. Котляревский ; ред. А. М. Зайдлер. - Дн-ськ : РВА Дніпро-VAL, 2006. - 211 с. : фот. - (Б-ка изд-ва Днепр-VAL)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1560699кп хр, ф1565740 край
94:355(47=512.1)"14/18"(02.064)
К 14

Казачество в тюркском и славянском мирах : коллективная монография / Казан. федерал. ун-т, Инст. междунар. отношений, Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т археологии им. А. Х. Халикова ; ред.: В. В. Грибовский, В. В. Трепавлов. - Казань, 2018. - 804 с.
 

ф1559315кп рф
94(4)"14/15"
К 22

Кареев, Николай Иванович. История Западной Европы в Новое время : [в 7-ми т.] / Н. И. Кареев. - 5-е изд., перераб. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича Т. 1 : Переход от Средних веков к Новому времени. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. - 420 с.
 

ф1560654кп по
621.3(075.3)
К 30

Кацив, Самоїл Шулімович. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами : навч. посіб. / С. Ш. Кацив. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 147 с. : .мал, табл.
 

1560701кп хр
821.161.2'06-1(081)
К 62

Коляновський, Афанасій Миколайович. Вибрані твори. [Ч. 1] / А. М. Коляновський ; упоряд. В. Білінський ; авт. передм. Є. Сохацька. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - 399 с.
 

1560700кп хр
821.161.2'06-1-3(081)
К 62

Коляновський, Афанасій Миколайович. Вибрані твори. [Ч. 2] / А. М. Коляновський ; упоряд. В. Білінський. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2011. - 399 с.
 

ф1560702кп хр
373.3/.5.016:821.161.2(076)
К 63

Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі : посіб. / С. П. Паламур, Г. Л. Бійчук, В. О. Братко та ін.; ред. С. В. Бартош ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Сам, 2017. - 113 с.
 

1559319кп хр
821.161.2'06-3(081)
К 82

Кримчук, Григорій Павлович. Подорож у роки : публіцистика / Г. П. Кримчук. - 2-ге вид., доп. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2017. - 780 с. : фот.
 

1560704кп мп, 1560705 иск, 1560706 край
75.071.1(477)(092)(084)
К 90

Куличихин, Владимир Владимирович. Мир символов Михаила Сапожникова : произведения М. И. Сапожникова в собрании Днепропетровского художественного музея / В. В. Куличихин ; ред. Э. Б. Мягких ; Дніпропетр. худож. музей. - Днепр : Літограф, 2018. - 174 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560709кп хр
908(477-25)(08)
К 95

Кухарський, Володимир Петрович. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів / В. П. Кухарський. - К. : Фенікс, 2018. - 215 с. : іл., фот., 4 л. фот.
 

м1560710кп хр
821.161.2'06-1
К 95

Куць, Микола Матвійович. Аскольдова могила : поема / М. М. Куць. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. - 229 с.
 

1560711кп хр
821.161.2'06-21
К 95

Куць, Микола. Ластівка в стужу : драма в 5-х ч. / М. Куць. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. - 315 с.
 

ф1560713кп мп
37.011.3-051(477.63)
Л 55

Лідери освіти Дніпропетровщини (100 кращих директорів шкіл) / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; упоряд. О. В. Марченко. - Дн-ськ : Інновація, 2009. - 212 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559321кп хр
159.98:821-34
Л 64

Літковська, Олена Владленівна. 100 притч для тих, хто вчить, і тих, хто вчиться / О. В. Літковська. - К. : Шкільний світ, 2012. - 222 с. - (Психологічна скарбничка)
 

1560714кп чз
159.9(075.8)
М 17

Максимова, Наталія Юріївна. Психологія соціальної роботи з проблемними сім’ями : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2017. - 463 с.
 

1560715кп хр
305
М 29

Марценюк, Тамара. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Т. Марценюк. - К. : Основи, 2017. - 256 с. : іл.
 

1560652кп хр
615.851(075.8)
М 86

Моховиков, Александр Николаевич. Кризис и травма в клинической гештальт-терапии : учебное пособие / А. Н. Моховиков, А. Г. Повереннова ; ред.-сост. Е. Гончарук. - Львов : Гельветика, 2018. - 130 с.
 

1560717кп мп, 1560718 край
94(477)
Н 17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 7 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; відп. ред. С. І. Світленко. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - 372 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559329кп хр
821.161.2'06-31(081)
Н 72

Новакович, Руслан Левович. Божа воля / Р. Л. Новакович. - К. : Фенікс, 2018. - 275 с
 

1560665кп чз
631.4(075.8)
П 16

Панас, Ростислав Миколайович. Екологія грунтів : навч. посібник / Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 481 с. - (Вища освіта в Україні)
 

1560723кп мп
37.01(477)
П 24

Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2011 : метод. матеріали. - Дн-ськ : Інновація, 2011. - 99 с. - (Обласна виставка педагогічних технологій)
 

Видано на Дніпропетровщині

м1560724кп хр
821.161.1'06-31
П 24

Пелевин, Виктор Олегович. iPhuck 10 / В. О. Пелевин. - М. : Эксмо, 2018. - 476 с. - (pocketbook)
 

1559332кп хр
821.161.2'06-94
П 25

Пепа, Вадим. Щедрик летить із Києва / В. Пепа . - К. : Фенікс, 2018. - 399 с.
 

1560725кп хр
821.161.2'06-1
П 35

Письменний, Василь. Найдорожчий скарб : збірка поезій різних років / В. Письменний. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2002. - 191 с.
 

1560662кп чз, 1560663 аб
32-027.21(075.8)
П 36

Піча, Володимир Маркович. Політологія : конспект лекцій : навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 6-те вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 187 с. : рис., табл.
 

1560726кп мп
94(477.63)(082)
П 75

Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. Вип. 15 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культурних цінностей, Ін-т суспіл. дослідж. ; голов. ред. С. І. Світленко. - Дніпро : Грані, 2017. - 296 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560727кп мп, 1561296 хр
94:341.485](477=411.16)
П 78

Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies: a Ukrainian focus : реферований щорічний журнал. Вип. 10 /
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1560728кп рф
271.2-77(477-25)"1780/1783"(09)
П 80

Прокоп’юк, Оксана. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780-1783) / О. Прокоп’юк ; наук. ред. В. Ульяновський ; Нац. - К., 2012. - 208 с. : фот., іл.
 

1560749кп хр
821.161.2'06-1(082)
П 81

Проріст : збірник поезії та прози / Верхньодніпр. райрада, Від. культури, національностей і релігій Верхньодніпр. райдержадмін.; ред. кол.: Є. Безус, І. Демченко, І. Ковсюк. - Верхньодніпровськ, 2019. - 92 с.
 

1560730кп хр
821.161.2'06-3
П 88

Пукас, Надія. Каштанів київських листочки / Н. Пукас. - К. : Фенікс, 2018. - 110 с.
 

1560731кп мп
027.7(477.63-25)
П 90

Путівник по Науковій бібліотеці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 100 років з дня заснування (1918-2018) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - 2-ге вид. - Дніпро : Ліра, 2018. - 22 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1560733кп мп
37.01(082)
Р 32

Регіональний аспект формування інноваційного освітнього середовища : метод. альманах. Ч. 1 / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Дн-ськ : Інновація, 2009. - 107 с
 

Видано на Дніпропетровщині

1560734кп мп
37.01(082)
Р 32

Регіональний аспект формування інноваційного освітнього середовища : метод. альманах. Ч. 2 / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Дн-ськ : Інновація, 2009. - 132 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1560735кп мп, ф1561339 край
378.4(477.63-25)(092)
Р 36

Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018) : книга нарисів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: М. В. Поляков, А. Ф. Булат, В. В. Іваненко та ін. - Дніпро : Ліра, 2018. - 212 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559336кп хр
141.7
Р 88

Русо, Жан Жак. Вибрані трактати / Ж.-Ж. Русо ; відп. ред. О. Хома, пер. з фр., вступ. ст., комент.: О. Йосипенко, С. Йосипенко, О. Хома. - Харків : Фоліо, 2018. - 602 с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки)
 

1560656кп чз, 1560657 аб
17(075.8)
С 12

Савельєв, Віктор Петрович. Етика : навч. посіб. / Савельєв В. П. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 260 с. : табл. - (Вища освіта в Україні)
 

1560736кп хр
94(477)"18"(062.552)
С 24

Світленко, Сергій. Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. Світленко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 480 с.
 

1560737кп хр
80(477)(092)(01)
С 30

Семенюк Григорій Фокович : біобібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; авт. передм. О. Астаф'єв ; ред. О. Сербіна. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 181 с.
 

ф1559314кп чз
94(4)"03/14"
С 32

Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста / за ред. У. Еко ; пер. з італ.: О. В. Сминтини, С. А. Кулініч, О. А. Юдіна та ін. - Харків : Фоліо, 2018. - 666 с. : фот., карты, цв.ил. - (Історія європейської цивілізації)
 

1560738кп хр
821.161.2'06-1-3
С 41

Ситник, Михайло. Катам наперекір : поезії, проза, спогади / М. Ситник ; упоряд.: М. Неврлий, Г. Булах. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. - 446 с.
 

ф1560651кп по
631.363(075)
С 60

Соляник, Микола Борисович. Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління: [навч. посіб.] / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленкол, Т. І. Нежлукченко. - 1-е вид. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 186 с. : кольр. іл., табл., рис.
 

м1560740кп хр
821.161.1'06-32(081)
С 65

Сорокин, Владимир Георгиевич. Сахарный Кремль / В. Г. Сорокин. - М. : АСТ , 2019. - 255 с. - (Эксклюзивная новая классика)
 

ф1559342кп хр
002-028.85(477)"192/193"
С 72

Список репресованої літератури = Repressed editions : документи і матеріали / упоряд. С. І. Білокінь. - К. : Українські пропілеї, 2018. - 517 с.
 

1560741кп хр
821.161.1'06-31
С 79

Степнова, Марина Львовна. Хирург : роман / М. Л. Степнова. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 316 с. - (Чижова рекомендует)
 

1559343кп хр
821.161.2'06-2
С 79

Стеф'юк, Іванна Іванівна. Рибниця : збірка поезій / І. І. Стеф'юк ; літ. ред. В. Шкурган ; фот. Р. Трач. - Житомир : О.О. Євенок, 2018. - 154 с.
 

1560666кп чз
340.63(075.8)
С 89

Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / І. М. Григус [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 119 с. : табл.
 

1559344кп бф
821.161.2.09"18"(092):929.7
Ш 37

Тарас Шевченко та дворянські родини / Т. Чуйко [та ін.] ; керівник проекту Д. Стус ; Нац. музей Т. Шевченка. - К. : Фенікс, 2018. - 446 с. : іл., фот.
 

1559345кп хр
14
Т 26

Твардовський, Казимир. Вибрані твори / К. Твардовський ; ред. В. Кубуладзе ; пер. з пол. М. Бондарчук [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2018. - 669 с. - (Бібліотека класичної світової наукової літератури)
 

ф1560742кп хр
373.3/.5.016:5(075)
Т 33

Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи : посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : ВД Сам, 2017. - 320 с. : ил., рис.
 

1559346кп хр
821.161.2'06-2
Т 44

Тисячна, Світлана. Міні-моно-мело-драма про кохання : п'єси / С. Тисячна. - К. : Фенікс, 2018. - 415 с.
 

1560745кп хр
305(075.8)
Т 81

Тукаленко, Інна Анатоліївна. Гендерні політики : навч. посіб. / І. А. Тукаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 199 с.
 

1559347кп хр
94:327(477:430)(082)
У 45

Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. ; ред.: В. Верстюк, С. Віднянський, Р. Пиріг та ін. - К. ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. - 381 с.
 

1560746кп рф
026.2:271.2(477-25)
У 51

Ульяновський, Василій. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки). Вип. 1 / В. Ульяновський, О. Кошіль ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - К. : НКПІКЗ : Фенікс, 2008. - 192 с.
 

1560750кп хр
80"20"(082)
Ф 54

Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: Г. А. Александрова, Г. А. Черненко. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 71 с. - (Бібліотека Інституту філології)
 

1559352кп хр
821.161.1'06-31-93
Ч-46

Череп-Пероганич, Тетяна. Коли приходить любов, або Щастя після нещастя : повість для серед. та ст. шк. віку / Т. Череп-Пероганич. - К. : Фенікс, 2018. - 63 с.
 

1560754кп хр
821.161.2'06-31
Ч-48

Черкас, Наталя. Круті сходи : соціально-психологічний роман / Н. Черкас. - К. : Фенікс, 2018. - 327 с.
 

1560650кп по
621.436.74-185.3(075.8)
Ч-49

Черниш, Іван Іванович. Конструкція сучасних суднових малообертових дизелів : навч. посіб. / І. І. Черниш, М. О. Колегаєв ; Нац. ун-т "Одеська морська акад.". - Одеса : Фенікс, 2018. - 142 с. : рис., табл.
 

1560755кп бф
811.161.2'373.7(038)
Ш 37

Шевченко, Лариса Іванівна. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 1 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; ред. Л. І. Шевченко. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 119 с.
 

1559355кп хр
165.62
Ш 99

Шюц, Альфред. Структури життєсвіту / А. Шюц, Т. Лукман ; ред., пер. з нім. В. Кебуладзе. - Харкiв : Фоліо, 2018. - 539 с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки)
 

1560756кп мп
94:341.485](477=411/16)(075.3)
Щ 96

Щупак, Ігор Якович. Голокост в Україні: пошуки відповідей на питання історії : навч. посіб. / І. Я. Щупак. - 4-те вид., змін і допов. - Дніпро : Ткума, 2018. - 148 с. : карты, рис., фот. - (Українська бібліотека Голокосту)
 

ф1560757кп иск
069:7(470.23-25)(083.824)
Э 80

Эрмитаж в фотографиях - 2017 / Гос. Эрмитаж ; орг. ком. М. Б. Пиотровский [и др.] ; авт. предисл. Е. В. Звягинцева ; фот. П. С. Демидов [и др.]. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. - 247 с.
 

м1559356кп хр
821.161.2(44)'06-311.8
Я 14

Яблонська, Софія. Далекі обрії : роман / С. Яблонська ; Укр. культур. фонд. - К. : Родовід, 2018. - 335 с.
 

м1559357кп хр
821.161.2(44)'06-311.8
Я 14

Яблонська, Софія. З країни рижу та опію / С. Яблонська ; упоряд.: А. Беницький, В. Гоменюк ; Укр. культур. фонд. - К. : Родовід, 2018. - 237 с.
 

м1559358 аб
821.161.2(44)'06-311.8
Я 14

Яблонська, Софія. Чар Марока : роман / С. Яблонська ; Укр. культур. фонд. - К. : Родовід, 2018. - 190 с.
 

1559359кп иск
75(477)(092)
Я 49

Якутовичі: довільний конспект : життя і творчість родини Якутовичів / Укр. культур. фонд ; упоряд. П. Гудімов, пер., авт. вступ. ст. П. Байцим, ред. М. Бучельнікова, ред. М. Андрійчук. - К. : Артбук, 2018. - 87 с. : кольор.іл.