2024 рік

Архів

 

Серпень  2019 року

Нові надходження


 

1554423кп хр
821.161.1(477)'06-94
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Сентябри Виктора Орлова / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитополь. гор. тип., 2017. - 217 с.
 

1554659кп по
602:582(075.8)
А 20

Авксентьєва, Ольга Олександрівна. Біотехнологія вищих рослин. Культура in viitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В. Шулік ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. - 92 с.
 

ф1554660кп хр
378.091.212-054.7:364-787.522(02.064)
А 38

Академическая адаптация образовательных мигрантов в стране обучения : коллективная монография / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Н. И. Ушакова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 248 с.
 

1554647кп хр
52(075.8)
А 46

Александров, Юрій Володимирович. Астрофізика : підручник / Ю. В. Александров, В. Г. Шевченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 251 с. : іл., табл., рис.
 

1554655кп хр
539.1(075.8)
А 92

Атомна та ядерна фізика : навч.-метод. посіб. для студ. нефізичних спеціальностей / В. І. Білецький [и др.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 79 с. : табл., рис.
 

1554209кп хр
159.923.2
Б 25

Барнс, Анна. Как быть осознанным / А. Барнс ; пер. с англ. А. Биричева. - Харьков : Ранок : Фабула, 2017. - 160 с.
 

1554210кп хр, 1554211 оил
821.111(410.5)-312.9
Б 25

Баррі, Джеймс Метью. Пітер Пен = Peter Pan : [повість] / Дж. М. Баррі ; пер. з англ. Є. М. Тарнавський. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с. - (Видання з паралельним текстом)
 

1554472кп хр
821.161.1(477)'06-1
Б 38

Бедусенко, Сергей Валентинович. Лики любви : новые стихи и поэмы / С. В. Бедусенко. - К. : ВИПОЛ, 2016. - 263 с.
 

1554471кп хр
821.161.1(477)'06-1
Б 38

Бедусенко, Сергей. Стихографика / С. Бедусенко. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2000. - 31 с. : ил.
 

1554644кп чз
616-074(075.8)
Б 43

Белозеров, Игорь Викторович. Лабораторные тесты и диагностические процедуры : учебное пособие / И. В. Белозеров, Е. С. Проценко, Н. А. Ремнева ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 624 с.
 

1554670кп чз
616-001.28(075.8)
Б 43

Белозеров, Игорь Викторович. Радиационная медицина: учеб. пособие для иностр. студентов высш. мед. учеб. заведений / И. В. Белозеров, С. А. Амиразян, Г. И. Андреев; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 193 с.
 

1554481кп хр
378.046-021.64:004.056(043.3)
Б 65

Бистрова, Богдана Василівна. Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США : автореферат дисертації / Б. В. Бистрова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

1554196кп по
635.21
Б 81

Бондарчук, Анатолій Андрійович. Поради картопляру-аматору / А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький. - 2-е доп. вид. - Вiнниця : Нiлан-ЛТД, 2016. - 161 с. : мал., табл.
 

1554417кп хр
821.111(73)'06-31
Б 87

Браун, Лилиан Джексон. Кот, который служил почтмейстером : роман: пер. с англ. / Л. Дж. Браун. - СПб. : Амфора, 2001. - 252 с.
 

1554484кп хр
141.1:221.3(043.3)
Б 93

Бутко, Юлія Леонідівна. Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці : автореферат дисертації / Ю. Л. Бутко ; Донбас. держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2018. - 18 с.
 

ф1554412кп по
531(477.63)(092)
М 83

В. І. Моссаковський - вчений, ректор, особистість / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; наук. ред.: М. В. Поляков, В. С. Гудрамович, А. П. Дзюба. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - 664 с. : рис., фот.
 

1554424кп хр, 1554425 куц, 1554426 аб
821.161.2'06-31
В 19

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. У вирі тоталітарних режимів : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Чернівці : Букрек, 2018. - 304 с.
 

1554482кп хр
629.7.072(043.3)
В 20

Васюкович, Оксана Миколаївна. Формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях : автореферат дисертації / О. М. Васюкович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

1554450кп хр
821.161.1'06-312.4
В 31

Вересов, Дмитрий Александрович. Белое танго : роман / Д. А. Вересов ; при участии И. Демидчик. - М. : ОЛМА-ПРЕСС ; СПб : Нева, 1998. - 574 с. - (Русский проект)
 

1554447кп хр
821.161.1'06-312.9
В 62

Водолазкин, Евгений Германович. Авиатор : роман / Е. Г. Водолазкин ; худож. А. Рыбаков. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 410 с. - (Новая русская классика)
 

1554643кп чз
341(09)(075.8)
Г 12

Гавриленко, Олександр Анатолійович. Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум / О. А. Гавриленко, Л. В. Новікова, Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 674 с.
 

1554464кп хр
94(477.83/.86)"1914/1918"(02.064)
Г 14

Гайсенюк, Віталій Вікторович. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) : монографія / В. В. Гайсенюк ; ред. О. В. Добржанський. - Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2017. - 303 с. : іл.
 

1554187кп по
635.649(02.064)
Г 34

Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях : монографія / С. І. Корнієнко, О. П. Самовол, В. А. Кравченко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - 247 с. : іл., табл.
 

ф1554501кп хр
614.7(062.552)
Г 46

Гігієна населених місць : зб. наук. праць. Вип. № 67 / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України ; ред. А. М. Сердюк. - К., 2017. - 277 с. : табл., рис.
 

1554668кп чз
531/534(075.8)
Г 51

Гірка, Володимир Олександрович. Механіка : підручник для студентів інж.-фіз. ф-тів / В. О. Гірка, І. О. Гірка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 383 с. : табл., рис. - (Підручник з фізики для університетів)
 

1554658кп хр
533.9(02.064)
Г 51

Гірка, Володимир Олександрович. Теорія поверхневих циклотронних хвиль : монографія / В. О. Гірка ; ред. І. О. Гірка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 299 с.
 

ф1554503кп хр
339.9(477)
Г 54

Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Укр. центр економ. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; ред. В. Юрчишин. - К. : Заповіт, 2018. - 202 с. : граф., табл. - (Дискусії про економічний розвиток)
 

1554483кп хр
005.8:69(043.3)
Г 61

Головатий, Роман Русланович. Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей : автореферат дисертації / Р. Р. Головатий ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2018. - 24 с.
 

м1554505 аб
821.161.1'06-31
Г 63

Гольман, Иосиф. Не бойся, я рядом : роман / И. Гольман. - М. : Эксмо, 2011. - 347 с. - (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана)
 

1554470кп край
821.161.2(477.63)'06-1
Г 65

Гончаренко, Ірина Олександрівна. Чорнобривці в мами на подвір'ї / І. О. Гончаренко. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2015. - 80 с.
 

1554473кп хр
51(477)(092)
Г 85

Гриньова, Марина Вікторівна. Незгасимий вогонь. Життєвий та творчий шлях Миколи Миколайовича Боголюбова / М. В. Гриньова, Л. І. Ворона. - Полтава : Шевченко Р. В., 2012. - 123 с. : фот.
 

1554433кп хр
821.111(73)'06-312.4
Г 98

Гэттис, Райан. Клуб "Кун-фу" / Р. Гэттис ; пер. с англ. К. Егорова. - М. : АСТ : АСТ Москва, 2009. - 277 с. - (Альтернатива)
 

ф1554408кп хр
94(477.53)"1733"
Д 40

Джерела з історії Полтавського полку (cередина ХVІІ—ХVІІI ст.). - Полтава : АСМІ. - 2007 Т. 5 : Компути та ревізії Полтавського полку. "Ведение полку Полтавского о казаках конных и пеших" 1733 р. / упоряд. В. О. Мокляк. - Полтава : АСМІ, 2013. - 476 с.
 

1554204кп хр, 1554205 аб
821.111(73)'06-312.4
Д 41

Джіо, Сара. Остання камелія : роман / С. Джіо ; пер. з англ. Т. Скрипник. - Харків : Віват, 2017. - 318 с.
 

ф1554492кп хр, ф1554493 чз, ф1554494 куц
316.485.6
Д 42

Джуліман, Енвер. Примирення. Вказівки вздовж шляху / Е. Джуліман ; пер. нор. І. Біла. - К. : Ультрадрук, 2018. - 288 с.
 

ф1554411кп хр
94(477.62-21=14)"1937/1938"
Д 42

Джуха, Иван Георгиевич. "Греческая операция" НКВД в Украине. Книга Памяти мариупольских греков (жертвы греческой операции НКВД) / И. Г. Джуха. - СПб. : Алетейя, 2017. - 636 с. : табл.
 

ф1554662кп оил
908(477)(075.8)
Д 99

Дягілєв, Володимир Євгенович. Українознавство : навч. посібник для англомовних студ. (Центр Міжнародної Освіти) / В. Є. Дягілєв, О. А. Кутя, О. М. Машинцова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 84 с.
 

1554476кп хр
159.942
Е 60

Емоційний інтелект / упоряд. А. Козлова. - К. : Шкільний світ, 2018. - 126, [2] с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
 

1554190кп хр
630(075.8)
З-13

Завада, Микола Максимович. Лісова ентомологія : підручник / М. М. Завада ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., перероб. - К. : Вініченко, 2017. - 377 с. : рис., табл.
 

1554669кп чз
52(075.8)
З-38

Захожай, Володимир Анатолійович. Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В. А. Захожай ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 208 с. : іл.
 

ф1554499кп хр
378.4:61](477.64-25)
З-46

ЗДМУ: випереджаючи час / текст: Г. Клікова, І. Гаркавцева ; ред. Н. Підкович. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 512 с. : фот.
 

1554439кп хр
159.923.2
З-48

Зеланд, Вадим. Вперед в прошлое. Ступень III / В. Зеланд. - СПб. : Весь, 2006. - 224 с. - (Трансерфинг реальности)
 

1554440кп хр
159.923.2
З-48

Зеланд, Вадим. Пространство вариантов. Ступень I / В. Зеланд. - СПб. : Весь, 2006. - 224 с. - (Трансерфинг реальности)
 

1554436кп хр
159.923.2
З-48

Зеланд, Вадим. Управление реальностью. Ступень IV / В. Зеланд. - СПб. : Весь, 2006. - 224 с. - (Трансерфинг реальности)
 

1554438кп хр
159.923.2
З-48

Зеланд, Вадим. Шелест утренних звезд. Ступень II / В. Зеланд. - СПб. : Весь, 2006. - 224 с. - (Трансерфинг реальности)
 

1554437кп хр
159.923.2
З-48

Зеланд, Вадим. Яблоки падают в небо. Ступень V / В. Зеланд. - СПб. : Весь, 2006. - 224 с. - (Трансерфинг реальности)
 

1554463кп чз
659.131.2
И 49

Ильяхов, Максим. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст / М. Ильяхов, Л. Сарычева ; худ. С. Берлина. - М. : Альпина Паблишер ; Харьков : Фолио, 2017. - 439 с. : ил.
 

1554420кп хр
070.4(075)
Й 75

Йоганнес, Людвіг. Інвестигативний пошук / Л. Йоганнес ; пер. з нім.: А. Баканов, В. Климченко. - 3-тє, повністю перероб. вид. - К. : Академія української преси : Центр вільної преси, 2017. - 264 с.
 

1554429кп хр
635.21
К 27

Картопля / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук. - 2002 Т. 1 / С. П. Васильківський, Ю. Я. Верменко, М. Ю. Власенко [та ін.] ; ред.: В. В. Кононученко, М. Я. Молоцький. - К., 2002. - 535 с. : табл., рис.
 

1554430кп хр
635.21
К 27

Картопля / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук. - 2002 Т. 2 : Куценко В. С. Хвороби і шкідники / В. С. Куценко ; ред.: В. В. Кононученко, М. Я. Молоцький. - К., 2003. - 240 с. : мал., табл.
 

1554431кп хр
635.21
К 27

Картопля / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук. - 2002 Т. 3 / А. А. Бондарчук, І. П. Бугаєва, М. Ю. Власенко ; ред.: А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький, В. С. Куценко. - К., 2007. - 535 с.
 

1554197кп хр
635.21
К 27

Картопля : енциклопедичний довідник / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук. - 2002 Т. 4 / І. І. Андрієнко, Н. Й. Белошицька, А. А. Бондарчук ; ред.: А. А. Бондарчук, М. Я. Молоцький. - Біла Церква, 2009. - 375 с.
 

1554449кп хр
821.111(73)'06-312.4
К 28

Касслер, Клайв. На грани потопа : [роман] / К. Касслер; пер. с англ. А. И. Дубова. - М. : Армада : Альфа-книга, 2004. - 639 с. - (Приключения Дирка Питта)
 

ф1554500кп хр
069.538:595.7](477.8)
К 29

Каталог зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника/ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; ред. А. Г. Сіренко; упоряд.: А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик, Р. М. Бідичак. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. - 151 с.
 

1554651кп хр
821.161.1.09(02.064)
К 47

Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры : коллективная монография / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; ред.: И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 242 с.
 

м1554506кп хр
930.85(100)
К 59

Козловська, Ольга Івалон. Розслідування підробки історії Русі. Правда проти Кривди / О. І. Козловська. - К. : Стебеляк О. М., 2018. - 224 с. : іл.
 

1554414кп хр, 1554741 аб
821.161.1'06-312.4
К 66

Корецкий, Данил Аркадьевич. Татуированная кожа : роман / Д. А. Корецкий. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 442 с. - (Черная кошка)
 

1554434кп хр
821.161.1'06-312.4
К 67

Корнилова, Наталья Геннадьевна. Пантера / Н. Г. Корнилова. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 454 с. - (Детектив глазами женщины)
 

1554192кп по
635.615(02.064)
К 67

Корнієнко С. І. Методичні підходи добору та створення вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна: монографія/ С. І. Корнієнко, О. В. Сергієнко, Р. В. Крутько; Нац. акад. аграр. наук України. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. - 105 с.
 

1554671кп хр
517.9(075.8)
К 68

Коробов, Валерій Іванович. Керованість та стабілізація : навчальний посібник / В. І. Коробов, Т. І. Сморцова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. - 77 с.
 

1554212кп хр, 1554213 аб
821.162.1'06-311.1
К 71

Космовська, Барбара. Samotni. com : [для ст. шк. віку] / Б. Космовська ; пер. з пол. І. В. Андрущенко. - Харків : ВД Школа, 2017. - 207 с. - (Сучасна європейська підліткова книга)
 

1554416кп хр
821.161.1(477)'06-1
К 72

Костенко, Кира Сергеевна. Воплощения : стихотворения / К. С. Костенко ; худож. Е. Ручка. - Харьков : Фолио, 2012. - 124 с.
 

1554188кп хр, 1554189 аб
631.674.6(075.8)
К 77

Краплинне зрошення : навчальний посібник / М. І. Ромащенко, А. М. Рокочинський, В. М. Корюненко ; ред.: М. І. Ромащенко, А. М. Рокочинський; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т вод. проблем і міліорації. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 299 с.
 

ф1554498кп иск
745.043
К 89

Кукина, Зинаида Александровна. Творим красоту сами / З. А. Кукина. - Дн-ськ : Журфонд, 2016. - 207 с. : цв.ил.
 

1554649кп хр
53.01
К 89

Куклин, Владимир Михайлович. Избранные главы (теоретическая физика) / В. М. Куклин ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 211 с. : рис. - (Современная физика)
 

1554653кп хр
316.347
К 89

Куклин, Владимир Михайлович. Камни преткновения : эссе / В. М. Куклин. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 184 с.
 

1554454 кп хр, 1554455 аб
323(477)(02.064)
К 90

Кульчицький, Станіслав. Україна на порозі об'єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко ; Центр Разумкова. - К. : Заповіт, 2018. - 232 с. : граф., табл.
 

ф1554409кп хр
821.161.2-6
Л 63

Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем 1906-1944 / Ін-т україн. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій ; сост. Ю. Горбач. - К. : Оріон, 2017. - 447 с. : фот.
 

1554666кп хр
553.98(02.064)
Л 86

Лурье, Анатолий Ионович. Геотермические аномалии и нефтегазоносность : монография / А. И. Лурье ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 159 с.
 

1554675кп хр
159.923.2-044.332(02.064)
Л 86

Луценко, Олена Львівна. Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов'язані з еволюційним минулим : монографія / О. Л. Луценко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 312 с.
 

1554462кп хр
681.5(075.8)
М 48

Мельник В. П. Моделювання складних систем і процесів / В. П. Мельник. - Івано-Франківськ : НАІР, 2018. - 259 с.
 

1554191кп по
638.1(075.8)
М 54

Методика дослідної справи у бджільництві : навчальний посібник / В. Д. Броварський, Я. Бріндза, В. В. Отченашко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Словац. аграр. ун-т в м. Нітра. - К. : Вініченко, 2017. - 165 с. : мал., табл.
 

м1554682кп хр
316:303.1](477)(082)
М 54

Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: зб. ст. за матеріалами конф. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ред.: В. С. Бакіров, Є. І. Головахи. - К. : Ін-т соціології НАН України ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 208 с. : табл.
 

1554452кп хр
94(477.7=112.2)"1781/1871"
М 55

Мєшков, Дмитро. Життєвий світ причорноморських німців (1781–1871) / Д. Мєшков ; пер. з нім. А. Косар. - К. : Кліо, 2017. - 464 с.
 

1554672кп хр
519.6(02.064)
М 74

Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA : монографія / І. М. Гущин [и др.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 116 с. : іл.
 

1554193кп по
636.2.034(02.064)
М 75

Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах : монографія / О. Ф. Гончар, Ю. М. Сотніченко, В. М. Бащенко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. - Чорнобай : ЧКПП, 2017. - 228 с. : рис., табл.
 

1554676кп чз
316.6(075.8)
М 82

Москаленко, Вікторія Василівна. Політична психологія : навч. посібник / В. В. Москаленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 124 с.
 

1554640кп хр
316.334.56(477)(02.064)
М 91

Мусієздов, Олексій Олександрович. Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 348 с. : табл.
 

1554469кп хр
316.367.7(477)"2017"
Н 12

На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році / Правозахисний ЛГБТ центр "Наш світ" ; Правозахисний ЛГБТ центр "Наш світ". - К. : Центр "Наш світ", 2018. - 55 с.
 

1554415кп хр
394.2(=161.2)
Н 30

Народ у народних святах : матеріали одного села / упоряд. Г. Маковій. - 2-ге вид. - Чернівці : Факел пам'яті Марії, 2009. - 512 с.
 

1554194кп по
635.13
Н 34

Наукові підходи створення гібридів моркви / С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, Т. В. Івченко [та ін.]; Ін-т овочівництва і баштанництва, Уман. дослід. селекц. станція, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - 79 с.
 

1554480кп хр
821.111(73)-1.09:81'255.4](043.3)
Н 34

Науменко, Ольга Володимирівна. Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах : автореферат дисертації / О. В. Науменко ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2018. - 19 с.
 

ф1554491кп бф
019.941(477)"2017"
Н 35

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2017 / упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - К. : АКАДЕМПЕРІОДИКА, 2018. - 406 с.
 

1554453кп хр
94(47+57)"19"
Н 62

Нікітенко, Костянтин Вікторович. Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії / К. В. Нікітенко. - Львів : Левада, 2017. - 601, [3] с. : фот.
 

1554674кп чз
613.2(075.8)
Н 90

Нутрициология : учебное пособие / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко, Ж. В. Сотникова-Мелешкина [и др.] ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 354 с. : рис., табл.
 

1554468кп хр
343.4-055.34(477)"2014/2017"
О-17

Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2017 роках / Правозахисний ЛГБТ центр "Наш світ" ; ред. А. Кравчук. - К. : Центр "Наш світ", 2018. - 90 с.
 

ф1554665кп чз
616.8(075.8)
О-28

Общая неврология (в рисунках и таблицах) : учеб. пособие / Е. Г. Дубенко, В. И. Пономарев, М. В. Савина ; под ред. Е. Г. Дубенко ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 144 с.
 

1554459кп иск
75(477.63-25)(084)
О-39

Огрінський шлях. Самійленко Олександр : [альбом] / Fund Art Gallery. - Дніпро, [2017]. - 81 с. : іл.
 

1554208кп хр
821.161.1'06-312.9
О-51

Оковита, Катя. Мора-Мрукс. Дракон може й не знати : [повість: для мол. та серед. шк. віку] / К. Оковита ; пер. з рос. Н. Кир’ян ; іл. К. Оковитої, О. Барсукової, М. Макарової. - К. : РІДНА МОВА, 2017. - 112 с. : кольор. іл. - (Прикольний детектив)
 

м1554507кп иск
75(477)(084)
Н 72

Олекса Новаківський : набір подарунково-поштових листівок зі збірки Національного музея у Львові імені А. Шептицького / упоряд.: О. Біла, П. Сачек ; авт. предм. Л. Волошин ; пер. англ. І. Пошивайло. - К. : Майстер книг, 2012. - 65 с. : кольор.іл.
 

1554638кп хр
537(075.8)
О-53

Олефір, Володимир Петрович. Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму : навч. посібник / В. П. Олефір ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 120 с.
 

1554645кп хр
502.1(062.552)
О-92

Охорона довкілля : збірник наукових статей XIII Всеукраїнські Таліївські читання / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, еколог. ф-т. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 143 с.
 

1554673кп чз
336.71.025.13(075.8)
П 16

Пантелєєв, Віталій Павлович. Банківський нагляд : навч. посіб. / В. П. Пантелєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 350 с. : табл.
 

1554485кп хр
374.7(438)"19/20"(043.3)
П 19

Пастушок, Ольга Іванівна. Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореферат дисертації/ О. І. Пастушок ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

1554677кп хр
821.112.2-3.09(02.064)
П 35

Піхтовнікова, Лідія Сергіївна. Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 155 с.
 

1554650кп хр
821.112.2-342.09(02.064)
П 35

Піхтовнікова, Лідія Сергіївна. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 219 с.
 

1554678кп чз
659.13/.16(02.064)
П 44

Подпружнікова, Ольга Петрівна. Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа : монографія / О. П. Подпружнікова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 128 с.
 

1554656кп хр
378.01(477)(082)
П 78

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. Вип. 8: у 2-х ч. Ч. 1 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 128 с.
 

1554657кп хр
378.01(477)(082)
П 78

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. Вип. 8: у 2-х ч. Ч. 2 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 144 с. : рис.
 

ф1554664кп хр
53.01
П 78

Проблемы теоретической физики : научные труды. Вып. 2 / В. А. Буц, А. Г. Загородний, А. В. Киричок и др. ; ред. В. М. Куклин ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 376 с. : ил., табл.
 

1554467кп хр
316.367.7(477)
Р 18

Райдужна книга / Правозахисний ЛГБТ центр "Наш світ" ; авт. А. Грибанов ; ред. А. Кравчук. - К. : Центр "Наш світ", 2018. - 252 с.
 

1554654кп чз
339.138(075.8)
Р 27

Рахман, Махбубур Сидикович. Міжнародний маркетинг = International marketing : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / М. С. Рахман ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 180 с. : табл., рис.
 

ф1554661кп хр
378.4(477)"19/20"(02.064)
Р 27

Рачков, Євген Сергійович. Символи та емблеми класичних університетів України (кінець XX - початок XXI ст.) / Є. С. Рачков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 204 с. : іл.
 

1554475кп хр
373.5.091.27
Р 28

Рашковська, Ілона Владиславівна. ЗНО та ДПА: як допомогти дитині впоратися зі стресом / І. В. Рашковська. - К. : Шкільний світ, 2018. - 111, [1] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу")
 

1554195кп по
631.86
Р 37

Ремер, Николаус. Органические удобрения : обраб. и применение по рекомендациям д-ра Р. Штайнера : с доп. о кит. способах решения пробл. устойчивого земледелия : [пер. с нем.] / Н. Ремер. - Львов : АРС, 2017. - 160 с. - (Мир биодинамики ; Кн. 1)
 

1554448кп по
642.5
Р 49

Ридель Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания / Х. Ридель ; пер. с англ. М. В. Павлова ; конс. Д. Завалишин. - Р.-на-Д. : Феникс, 2002. - 35 с. : рис. - (Хит сезона)
 

1554446кп хр
338.483(075.8)
Р 69

Романов, Алексей Александрович. География туризма / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц. - М. : Советский спорт, 2002. - 464 с.
 

1554641кп оил
811.111(075.8)
С 24

Свердлова, Ірина Олександрівна. You and Your Life (Work and Leаsure) : навчальний посібник. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 211 с. : рис., табл.
 

1554477кп иск
75(477)(084)
С 30

Семья. Род. Нация : из серии выставок в рамках проекта "Харьковские династии" / Гостинная на Дворянской. - [б. м.] : Консалтинговая группа Рубаненко и партнеры : Майстерня СК!п!в, 2013. - 21 с. : цв.ил.
 

1554445кп хр
94(477.44)(084)
С 37

Сім чудес Вінниччини : альбом / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, Упр. культури і туризму [та ін.] ; ред.: К. Висоцька, Т. Журунова, С. Шаровська ; пер. Н. Книш. - 2-ге вид. - Вінниця, 2013. - 78, [2] с. : іл.
 

1554637кп хр
902(477.54)"1902"(02.064)
С 42

Скирда, Ірина Миколаївна. ХІІ археологічний з'їзд: передумови перебіг подій, історичне значення : монографія / І. М. Скирда ; ред. С. І. Посохов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 251 с. : фот.
 

1554422кп хр
821.161.2(477.63)'06-1
С 48

Слободяник, Марія Іванівна. Потойбічне / М. І. Слободяник. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2018. - 59 с.
 

1554681кп бф
94(477)"10/17"(038)(075.8)
С 48

Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії XI-XVIII століть / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; упоряд.: В. М. Духопельников, С. С. Кушнарьов. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. - 64 с.
 

1554466кп хр
39(100)(09)
С 50

Смирнов, Вадим Николаевич. Новейшая история народов мира. Исторические традиции и менталитет народов Европы, Африки, Австралии и Азии / В. Н. Смирнов. - Харьков : ТПГ, 2018. - 224 с. : ил.
 

1554442кп хр
338.48(477)(075.8)
С 59

Сокол, Тетяна Георгіївна. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник / Т. Г. Сокол ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. - 2-е вид., допов. - К., 2002. - 256 с.
 

1554642кп хр
543.4(02.064)
С 62

Сонолюмінесценція в хімічному аналізі : монографія / О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Т. В. Черножук [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. інж.-пед. акад. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 110 с.
 

1554487кп иск
75(477.63-25)(084)
Ф 76

Станіслав Фоменок. Погляд часу. Живопис : альбом вибраних творів, каталог / Дніпропетр. худож. музей. - Дніпро, 2017. - 42 с. : кольор.іл.
 

1554418кп по
678.02(075.8)
С 89

Суберляк, Олег Володимирович. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підручник / О. В. Суберляк, П. І. Баштаник. - Вид. 2-е доп. - Львів : Растр-7, 2015. - 456 с. : рис., табл.
 

1554679кп чз
640.4(100)(02.064)
С 91

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : монографія / О. М. Варипаєв, Л. М. Варипаєва, Н. І. Данько; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 411 с.
 

1554504кп хр
355.48(477.61)"2013/2014"
У 11

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.] ; худож. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2018. - 538 с. : фот. - (Хроніка)
 

1554441кп хр
338.488.1(075.8)
Ф 26

Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник / О. О. Фастовець ; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К. : Музична Україна, 2003. - 190 с.
 

1554421кп чз
070(075.8)
Ф 75

Фолькер, Вольфф. Журналістика газет і журналів : [навчальний посібник] / В. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко ; Акад. Укр. Преси. - 2-е, перероб. вид. - К. : Центр вільної преси, 2017. - 375 с.
 

1554652кп хр
930(082)
Х 21

Харківський історіографічний збірник. Вип.16 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред.: С. І. Посохов, К. В. Астахова, О. М. Богдашина [та ін.] . - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 312 с.
 

1554667кп хр
54.06(02.064)
Х 37

Хемометричні методи в розв'язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних / Ю . В. Холін, Я. М. Пушкарьова, А. В. Пантелеймонов; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 183 с.
 

1554474кп хр
615.874.2
Х 95

Хрущев, Виктор Леонидович. Омолаживающая диета / В. Л. Хрущев. - СПб. : Вектор, 2005. - 151 с. - (Целительные практики)
 

ф1554490кп хр
32(477)
Ц 57

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / Нац. акад. наук України ; ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський [та ін.]. - К. : НАН України, 2016. - 284 с.
 

1554435кп хр
338.48-32(075.8)
Ч-12

Чагайда І. М. Екскурсознавство : навч. посібник / І. М. Чагайда, С. В. Грибанова ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2004. - 239 с.
 

1554461кп хр
002.2:030](477)(09)
Ч-49

Черниш, Наталія Іванівна. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. І. Черниш. - Львів : ЛА Піраміда, 2018. - 348 с. : кольор. іл.
 

1554465кп хр
796.332
Ч-49

Черно-Иванов, Владимир Станиславович. Сборные команды национальной футбольной ассоциации / В. С. Черно-Иванов. - К. : Арт Економі, 2018. - 124 с. : рис.
 

1554646кп хр
52(02.064)
Ч-49

Черногор, Леонид Феоктистович. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л. Ф. Черногор ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - 2-е изд., доп. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 384 с.
 

ф1554663кп оил
811.581(075.8)
Ч-97

Чэнь Чунься Фрукты, овощи, специи / Чэнь Чунься, И. В. Кошелева ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, ф-т иностр. языков, Ин-т Конфуция. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 126 с. : ил., табл.
 

1554443кп хр
338.48:338.5(042.4)
Ш 25

Шарапова А.О. Ціни та ціноутворення у туризмі : конспект лекцій / А. О. Шарапова ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2007. - 101 с. : рис., табл.
 

1554419кп хр
378(477)"18/19"(09)(02.064)
Ш 25

Шаргун, Тетяна Олексіївна. Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (XIX - початок XX століття) : монографія / Т. О. Шаргун ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Львів : СПОЛОМ, 2017. - 447 с.
 

1554680кп бф
821.161.2.09Шев(01)
Ш 37

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40-ві роки ХІХ - початок ХХІ ст.) : бібліографічний покажчик / сост.: О. П. Чугуй,. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 127 с.
 

ф1554410кп хр
373.5.016(07)
Ш 39

Шейбе, Сінді. Медіа грамотність. Критичне мислення у мультимедійному світі / С. Шейбе, Ф. Рогоу ; пер. з англ. С. Дьома. - 2-ге вид., стер. - К. : Академія Українскої Преси, 2017. - 319 с.
 

1554496кп хр
327.5(100)(058)
Щ 92

Щорічник СІПРІ 2016. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Стокглльм. міжнар. ін-т дослідження миру, Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; ред.: Л. Шангіна, М. Сингуровський. - К. : Заповіт, 2018. - 731 с. : мал.
 

1554648кп хр
811.161.2(092)
Ш 37

Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник української мови і літератури / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; упоряд.: С. В. Вакуленко, П. О. Редін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 115 с.
 

1554478кп иск
75(477.63-25)(084)
Ю 96

Юшкова, Тетяна. Шукаю радісне "несучасне мистецтво" : альбом вибраних творів / Т. П. Юшкова ; текст С. А. Бугулова ; упоряд.: С. М. Несмачний, О. С. Щербина ; Дніпропетр. худож. музей. - [б. м.], 2017. - 10 с.
 

м1554444кп хр
821.161.1'06-1
Я 57

Ямпольская, Людмила. Вернуться в те земли : стихотворения / Л. Ямпольская. - М. : Гуманитарный фонд, 1993. - 30 с.