2024 рік

Архів

 

Квiтень  2019 року

Нові надходження


 

м1552315кп хр, м1552316 аб
159.93:616.8]-053.2
А 37

Айрес, Джин Энн. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития : с практ. рекомендациями для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес, Д. Роббинс ; пер. с англ. Ю. Даре . - 3-е изд. - К. : СВАРОГ, 2017. - 272 с.
 

1552334кп чз
343.98(075.8)
А 47

Алєксєєв, Олександр Олександрович. Розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський ; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018.- 319 с.
 

1552498кп по, 1552499 аб
641.55(100)(075.8)
А 87

Архипов, Виктор Витальевич. Этнические кухни. Особенности культуры и традиций питания народов мира : учеб. пособие / В. В. Архипов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 232 с.
 

1552287кп хр
343.13(02.064)
Б 14

Багрій, Микола Васильович. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. - Харків : Право, 2017. - 374 с.
 

1552387кп хр
378.013.43(71+73)(02.064)
Б 30

Бахов, Іван Степанович. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США : монографія / І. С. Бахов ; [наук. ред. Н. М. Чернуха] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Центр учбової літ., 2018. - 418, [2] с.
 

1552455кп чз, 1552456 аб
658.14(075.8)
Б 38

Бедринець М. Д. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.
 

1552464 кп чз, 1552465 аб
658.15(075.8)
Б 38

Бедринець, Мирослава Дмитрівна. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посібник / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 352 с.
 

1552388кп хр
531(075.8)
Б 48

Березін, Леонід Миколайович. Теоретична механіка : навч. посіб. / Л. М. Березін, С. О. Кошель ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 217, [1] с. : рис., табл.
 

1552442кп хр
339.138(02.064)
Б 61

Біловодська, Олена Анатоліївна. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. - К. : Центр навчальної літератури, 2018. - 233, [7] с. : рис., табл.
 

1552430кп хр, 1552431 аб
821.161.2(075)
Б 73

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна. У барвистому віночку: збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 284 с.
 

1552308кп чз, 1552309 аб
159.922.1(075.8)
Б 86

Бочелюк, Віталій Йосипович. Психологія сексуальності : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : ВД Скіф, 2018. - 309 с. : рис., табл.
 

1552415кп по
664(075)
Б 87

Брасько Ю. М. Технология продуктов общественного питания : учеб.-практ. пособие / Ю. М. Брасько. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 253 с. : табл., рис.
 

1552310кп чз, 1552311 аб
615.851
В 17

Ван Дорцен, Эмми. Психотерапия и поиски счастья / Э. Ван Дорцен ; пер. с англ. А. Багрянцева. - К. : Сварог, 2018. - 294 с.
 

1552405кп хр
343.14(02.064)
В 17

Вапнярчук, В'ячеслав Віталійович. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Юрайт, 2017. - 407 с.
 

1552384кп хр
373.3/.5.016:535(07)
В 27

Величко, Степан Петрович. Сучасні технології у навчальному експерименті з оптики : посібник для вчителів фізики / С. П. Величко, Л. Д. Костенко, О. С. Кузьменко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : КНТ, 2018. - 262 с. : рис.
 

1552317кп хр
159.922.7
В 48

Винникотт, Дональд. Ребенок, семья и внешний мир / Д. В. Винникотт ; пер. с англ. А. Багрянцева ; ред. И. Сизикова. - К. : СВАРОГ, 2017. - 253 с. - (Теория и практика психоанализа)
 

1552358кп чз, 1552359 аб
364.3(075.8)
В 60

Внукова, Наталія Миколаївна. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. : табл., мал.
 

1552360кп хр
328.18(477)(02.064)
Г 37

Гербеда, Сергій Володимирович. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання : монографія / С. В. Гербеда ; за заг. ред. Н. Р. Нижник ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 150 с.
 

1552286кп хр
331.45:631.3](477)(02.064)
Г 56

Гнатюк О. А. Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України : монографія / О. А. Гнатюк, О. В. Войналович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 278 с.
 

1552447кп чз, 1552448 аб
657(075.8)
Г 61

Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 534, [1] с. : рис., табл.
 

1552417кп по
637.6(075.8)
Г 65

Гончаренко, Ігор Володимирович. Технології побічної продукції тваринництва : конспект лекцій / І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 156 с. : рис., табл.
 

1552389кп хр
378.011.3-051
Г 79

Греб, Марія Михайлівна. Теоретичні засади навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів : монографія / М. М. Греб ; ред. С. О. Караман ;Бердян. держ. пед. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 318 с. : табл.
 

1552391кп чз
159.9(075.8)
Г 79

Гребнева, Валентина Викторовна. Теория и технология решения психологических проблем : учебное пособие / В. В. Гребнева. - К. : СВАРОГ, 2018. - 190 с. : рис., табл. - (Бакалавриат).
 

1552436кп хр
94(477)"1917/1919"
Г 85

Гриценко, Ігор Вадимович. Український державний флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / І. В. Гриценко. - К. : Олег Філюк, 2015. - 230 с. : фот.
 

1552529кп хр
343.211.6(100)(02.064)
Г 87

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. Ю. Лукашевич та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2017. - 283 с.
 

1552336кп хр
159.922.7
Д 31

Дем'яненко А. Б. Роль батька в психічному розвитку дитини. Практична психологія / А. Б. Дем'яненко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 111 с. : мал., табл.
 

1552305кп хр
159.928(072)
Д 30

Дементьєва, Капітолина Георгіївна. Психологія обдарованої людини : методичні рекомендації / К. Г. Дементьєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - К. : КНТ, 2015. - 81 с.
 

1552396кп чз, 1552397 аб
332.1.01(075.8)
Д 40

Джаман, Михайло Олексійович. Теорія економіки регіонів : навч. посібник / М. О. Джаман ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбов. літ., 2017. - 384 с.
 

1552494кп хр, 1552495 аб
821.161.2'06-94
Д 58

Довженко, Олександр Петрович. Щоденник, 1941-1956 / О. П. Довженко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 213 с. - (Класика української літератури)
 

1552490кп хр
141.319.8(02.064)
Д 65

Дольская, Ольга Алексеевна. Человек в современном мире: на пути к новой парадигме образования : монография / О. А. Дольская, А. В. Голозубов, О. Н. Городыская ; Нац. техн. ун-т Харьк. политехн. ин-т. - Харьков : НТУ ХПИ, 2016. - 215 с.
 

1552479кп хр
821.161.2.09(02.064)
Д 67

Донченко, Лариса Олексіївна. Художні моделі національної ідентичності : монографія / Л. О. Донченко. - К. : КНТ, 2018. - 219 с.
 

1552398кп хр
796.322:378.016(075.8)
Д 72

Драчук, Андрій Іванович. Теорія і методика викладання гандболу : навч. посібник / А. І. Драчук. - 3-тє вид., допоп. і перероб. - К. : КНТ, 2016. - 130 с. : табл., рис.
 

1552470кп хр, 1552471 аб
159.964.2
Е 74

Ермошин, Андрей Федорович. Фобии, утраты, разочарования: как исцелиться от психологических травм / А. Ермошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : СВАРОГ, 2018. - 221, [3] с. : ил., табл.
 

1552325кп чз, 1552326 аб
336.76(075.8)
Е 96

Еш, Світлана Миколаївна. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 399 с. : табл.
 

ф1552449кп хр
56:591.9(477)
Ж 91

Журавльов, Олег Петрович. Фауна України: археозоологічні дослідження / О. П. Журавльов. - К. : Олег Філюк, 2017. - 389, [1] с. : іл., рис.
 

ф1552514кп бф
349.4(477)(094.4)
З-51

Земельний кодекс України : науково-практичний коментар: станом на 12 лютого 2018 року / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, В. В. Галунько та ін. ; за заг. ред. І. В. Гиренко. - К. : Професіонал, 2018. - 687 с.
 

1552418кп по
637.03:636.1(07)
З-67

Зламанюк, Людмила Михайлівна. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: конспект лекцій / Л. М. Зламанюк . - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 353, [1] с. : рис., табл.
 

1552321кп рф, 1552519 хр
94(37)(075)
З-86

Зоргенфрей Г. Римские древности : пособие для гимназий и самообразования / Г. Зоргенфрей, К. Тюлелиев. - Репр. изд. (СПб., М.: Изд. М. О. Вольф, 1913, 2-е изд., испр.). - К. : Олег Філюк, 2016. - 224 с. : ил.
 

1552291кп чз, 1552292 аб
159.922.73(075.8)
З-91

Зубенко И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практ. пособие / И. Я. Зубенко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 200, [2] с. : табл.
 

1552531кп по
004.382.7(075.8)
К 12

Каблуков А. А. Устройство персонального компьютера : пособие для учащихся подгот. отд-ния мед. вузов / А. А. Каблуков, Е. А. Мурзина. - К. : Олег Філюк, 2015. - 153, [1] с. : рис.
 

ф1552433кп чз
929.924(477)
К 26

Карпов, Віктор Васильович. Українська звитяга у символах / В. Карпов. - К. : Олег Філюк, 2017. - 420, [1] с. : фот. кольор.
 

ф1552530кп рф
017.1:094](477-25)
К 43

Кириличні стародруки XVI-XVIII ст. у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / Голов. архів. упр. при Каб. міністрів України, Нац. акад. наук України. - К., 2016. - 266 с.
 

1552524кп рф
94(38)
К 56

Ковалев С. И. История античного общества. Греция / С. И. Ковалев. - Репр. воспроизведение изд. (Л.: Гос. соц.-эконом. изд., 1936). - К. : Аграр Медіа Груп, 2018. - 338 с.
 

ф1552341кп чз, ф1552342 аб
339.9(075.8)
К 56

Ковальчук, Владислав Миколайович. Світова економіка: ії історія та дослідники : навч. посібник / В. М. Ковальчук. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 630 с. : іл.
 

1552279кп хр
616.896-053.2(02.064)
К 59

Козявкин В. И. Применение системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б. Волошин. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 64 с.
 

1552379кп хр
343.211.6(02.064)
К 61

Колодяжний, Максим Геннадійович. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіна ; Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2017. - 251 с.
 

1552333кп хр
343.98:343.61(075.8)
К 63

Комаринська, Юлія Борисівна. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті : навчальний посібник / Ю. Б. Комаринська, О. І. Галаган. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 123 с.
 

ф1552377кп чз
16(075.8)
К 64

Конверський, Анатолій Євгенович. Сучасна логіка (класична та некласична) : підручник / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літ., 2017. - 292, [4] с.
 

1552299кп хр, 1552300 аб
159.923:331.548(075.8)
К 68

Коропецька, Олеся Михайлівна. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. / О. М. Коропецька ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - К. : КНТ, 2016. - 437, [1] с. : табл., рис.
 

1552419кп по
636.2(075.8)
К 72

Костенко, Василь Іванович. Технологія виробництва молока і яловичини : практикум : навч. посібник / В. І. Костенко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 399 с. : табл., рис.
 

1552401кп хр
796.015.1(075.8)
К 72

Костюкевич, Віктор Митрофанович. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) : навч. посібник / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : КНТ, 2016. - 615 с. : рис., табл.
 

1552402кп хр, 1552403 аб
796.015.1(075.8)
К 72

Костюкевич, Віктор Митрофанович. Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях : навч.-метод. посібник / В. М. Костюкевич. - К. : КНТ, 2017. - 159 с. : табл.
 

1552385кп чз
821.161.2.09(092)
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. Тарас Шевченко: незауважене / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2018. - 230 с.
 

1552277кп хр
27-9(477)(02.064)
К 77

Кралюк, Петро. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2018. - 134 с.
 

1552457кп чз
311:336(075.8)
К 79

Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с. : табл.
 

1552493кп хр
94(477.46)"17/18"(02.064)
К 82

Кривошея, Ігор. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець ХVIII - перша половина ХІХ ст.) : монографія / І. І. Кривошея ;Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, Іст. ф-т. - К. : КНТ, 2017. - 167 с.
 

1552303кп хр
159.97(075.8)
К 82

Кричковська, Тетяна Домініківна. Психологія аномального розвитку : навч. посібник / Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - К. : КНТ, 2016. - 165 с.
 

1552525кп рф
94(37)
К 90

Кулаковский Ю. Аммиан Марцеллин. История / Ю. Кулаковский, А. Сонни. - Репр. воспроизведение изд. (К., 1906). - К. : Аграр Медіа Груп, 2018. - 324 с.
 

1552296кп чз, 1552297 аб
159.923(075.8)
К 92

Купечко О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практ. пособие / О. А. Купечко. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 318, [4] с. : рис., табл.
 

1552468кп хр
336.221(02.064)
К 95

Кучерова, Ірина Миколаївна. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова ; за ред. О. І. Рогача. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 191 с.
 

ф1552466кп чз, ф1552467 аб
657:336.71(075.8)
Л 64

Литвин, Надія Богданівна . Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник / Н. Б. Литвин ; Терноп. нац. економ. ун-т . - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Центр учбов. літ., 2017. - 678 с.
 

1552319кп хр
539.26:620.22(075.8)
Л 68

Лобода П. І. Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані : навч. посібник / П. І. Лобода, О. П. Карасевська, І. Ю. Троснікова ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 140 с.
 

1552313кп хр
340.122
М 15

Макинтош, Джеймс. Рассуждение об изучении права природы и наций / Дж. Макинтош ; пер. с англ. И. И. Дахно. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 58 с.
 

1552301кп хр, 1552302 аб
159.922.73
М 17

Максименко Д. С. Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 199, [1] с. : табл.
 

1552327кп хр, 1552328 аб
373.2.091.33-027.22
М 17

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літ., 2018. - 191, [1] с.
 

1552329кп хр, 1552330 аб
373.2.015.311
М 17

Максименко Д. С. Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 190, [2] с. : табл., рис.
 

1552506кп хр, 1552507 аб
373.2-056.264
М 17

Максименко Д. С. Як правильно вчити дитину розмовляти. Стимулювання розвитку мовлення дітей. Попередження та корегування мовленнєвих порушень. Постановка мовлення у немовленнєвих дітей / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 198 с.
 

1552508кп хр, 1552509 аб
373.5.015.3:159.922.7
М 17

Максименко Д. С. Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 141, [2] с. : іл., табл.
 

ф1552476кп оил
34(038)
М 19

Малишева, Наталія Рафаелівна. Французько-український та українсько-французький юридичний словник : 60000 слів / Н. Р. Малишева, І. С. Микитин ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Харків : Право, 2017. - 731 с.
 

1552343кп чз, 1552511 аб
338.48(100)(09)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 243 с. : рис., фот.
 

1552443кп чз, 1552444 аб
338.486.3(075.8)

Мальська, Марта Пилипівна. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 335 с.
 

1552312кп хр
616.896-053.2(02.064)
М 21

Мальцев, Дмитрий Валериевич. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла : монография / Д. В. Мальцева ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца, Ин-т эксперим. и клинической медицины. - К. : Центр учебной литературы, 2016. - 136 с.
 

1552450кп хр
351.746.1
М 24

Манукян, Сергей Ишханович. Федеральное бюро расследований: (не) секретные материалы : очерк истории и деятельности легендарного правоохранительного органа / С. И. Манукян, В. И. Манукян. - Харків : Право, 2018. - 308 с. : ил.
 

1552280кп хр
332.33(477)(02.064)
М 29

Мартин, Андрій Геннадійович. Природно-сільськогосподарське районування України : монографія / А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, О. М. Чумаченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 254 с.
 

1552432кп хр
332.3(02.064)
М 29

Мартин, Андрій Геннадійович. Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення: монографія / А. Г. Мартин, С. А. Диптан. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 158 с.
 

1552469кп хр
635.9:632.4(02.064)
М 30

Марченко, Алла Борисівна. Фітосанітарний стан агробіоценозів callistephus chinensis l. nees в умовах урбоекосистем лісостепу України : монографія / А. Б. Марченко. - К. : КНТ, 2017. - 230 с.
 

1552390кп хр
343.983(02.064)
М 48

Мельник, Роман Володимирович. Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю : монографія / Р. В. Мельник. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 184 с. : мал.
 

1552369кп хр
343.289(477)(02.064)
М 91

Муратова, Світлана Олександрівна. Судимість у системі інститутів Загальної частини кримінального права України : монографія / С. О. Муратова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 269 с.
 

1552368кп хр
347.41(477)(02.064)
Н 17

Надьон, Вікторія Валентинівна. Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин : монографія / В. В. Надьон ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 391 с.
 

ф1552513кп бф
346(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 3 квітня 2018 року / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик та ін.; за заг. ред. В. В. Галунька. - К. : Професіонал, 2018. - 751 с.
 

ф1552526кп бф
347.998.85(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : станом на 1 березня 2018 року / за заг. ред. Д. В. Журавльова. - К. : Професіонал, 2018. - 415 с.
 

ф1552527кп бф
349.2(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 15 березня 2018 року / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, В. В. Галунько та ін. ; за заг. ред.: Д. В. Журавльова, О. М. Обушенка. - К. : Професіонал, 2018. - 335 с.
 

ф1552515кп бф
343.2/.7(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 15 березня 2018 року / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, В. В. Галунько та ін.; за заг. ред. В. В. Галунька. - К. : Професіонал, 2018. - 783 с.
 

ф1552516кп бф
347.61(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 3 квітня 2018 року / В. І. Бобрик, С. В. Банах, Ю. О. Буглак та ін.; за заг. ред. Д. В. Журавльова. - К. : Професіонал, 2018. - 519 с.
 

ф1552517кп бф
347(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 3 квітня 2018 року / К. А. Бабенко, С. В. Банах, Ю. О. Буглак та ін. ; за заг. ред. С. О. Короєда. - К. : Професіонал, 2018. - 1167 с.
 

1552408кп чз, 1552409 аб
005.31:519.816(075.8)
Н 41

Негрей М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посібник / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 272 с.
 

1552293кп хр
316.62(075.8)
О-72

Осенкив Г. С. Психология массового поведения : учебно-практ. пособие / Г. С. Осенкив. - К. : СВАРОГ, 2017. - 156 с. : табл.
 

1552335кп чз
343.3:343.13(477)
О-76

Остафійчук, Григорій Володимирович. Розслідування посягань на територіальну цілісність і недоторканність України : посібник / Г. В. Остафійчук, Д. О. Олєйніков, В. В. Сичевський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 181 с.
 

1552290кп хр
159.922.7.072(075.8)
П 12

Павелків, Роман Володимирович. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навчальний посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 225 с. : мал., табл.
 

1552416кп по
663.2/.8(075)
П 12

Паденькив Я. Я. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья : учеб.-практ. пособие / Я. Я. Паденькив. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 434 с.
 

1552437кп хр
141(477)(02.064)
П 19

Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 217 с.
 

1552477кп хр
633(477)(091)
П 22

Пашкевич, Галина Олександрівна. Хліб давньої України / Г. О. Пашкевич. - 2-ге вид. - К. : Скіф : Олег Філюк, 2017. - 160 с.
 

1552520 аб
94(477)"09"(092)
П 29

Петков, Сергей. Великий князь Святослав / С. Петков. - К. : Скиф : Центр учебной литературы, 2017. - 98 с. : ил.
 

1552350кп хр
94(477.7)"04/11"
П 29

Петков, Сергей. Славяне и Русь / С. Петков. - К. : Скиф, 2018. - 94 с.
 

1552491кп хр
94(477-25)
П 29

Петков, Сергей. Четыре столицы Древней Руси / С. Петков ; худож. М. В. Петков. - К. : Скиф : Олег Філюк, 2018. - 79 с. : рис.
 

1552422кп по
637.6(075.8)
П 31

Пешук, Людмила Василівна. Технологія переробки вторинних продуктів м'ясної галузі : підручник / Л. В. Пешук ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
 

1552285кп хр
343.222(477)(075.8)
П 29

Пєтков С. В. Проступки та відповідальність за їх вчинення: актуальні питання та інноваційні ідеї / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2016. - 87 с.
 

1552392кп чз, 1552393 аб
342.9.01(075.8)
П 29

Пєтков, Сергій Валерійович. Теорія адміністративного права : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2018. - 302 с.
 

1552289кп хр
159.92(075.8)
П 34

Пісоцький В. П. Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навч. посіб. / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська. - К. : КНТ, 2018. - 143, [1] с. : табл., рис.
 

1552407кп хр
519.72(075.8)
П 44

Подлевський, Богдан Михайлович. Теорія інформації в задачах : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 271 с.
 

1552362кп хр
316.6(07)
П 44

Подшивалкіна, Валентина Іванівна. Соціально-психологічний практикум / В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - К. : КНТ, 2018. - 103 с. : мал.
 

1552332кп хр
343.983(02.064)
П 50

Поліщук, Володимир Васильович. Розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю : монографія / В. В. Поліщук, Р. В. Мельник. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 173 с. : мал.
 

ф1552381кп хр, ф1552382 аб
615.825:004(075.8)
П 57

Попадюха, Юрій Андрійович. Сучасні комп'ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації : навч. посібник / Ю. А. Попадюха. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 300 с.
 

ф1552380кп хр
615.825:004(075.8)
П 57

Попадюха, Юрій Андрійович. Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій : навч. посібник / Ю. А. Попадюха. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 656 с.
 

ф1552383кп хр
615.825:004(075.8)
П 57

Попадюха, Юрій Андрійович. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях : навч. посібник / Ю. А. Попадюха. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 324 с.
 

1552413кп хр, 1552414 аб
364.62-056.26(075.8)
П 75

Приболотько О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учебно-практ. пособие / О. А. Приболотько. - К. : Центр учеб. лит., 2018. - 280 с.
 

1552278кп хр
531(075.8)
П 75

Прикладна механіка : навч. посібник / В. М. Булгаков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 612 с.
 

1552294кп хр, 1552295 аб
159.922-047.86(075.8)
П 77

Причко С. С. Психология разрушения : учеб.-практ. пособие / С. С. Причко. - К. : Центр учеб. лит., 2018. - 190 с.
 

1552281кп хр
159.922.6(075.8)
П 78

Проблеми вікової психології: хрестоматія : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. - К. : КНТ, 2018. - 469, [1] с.
 

1552282кп хр, 1555974 аб
37.015.3(075.8)
П 78

Проблеми педагогічної психології: хрестоматія : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. - К. : КНТ, 2017. - 381, [1] с. : табл.
 

1552284кп по
631.3-868(075.8)
П 79

Проектування машин вібраційної дії : підручник / В. М. Булгаков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 607 с.
 

1552284кп по
631.3-868(075.8)
П 79

Проектування машин вібраційної дії : підручник / В. М. Булгаков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 607 с.
 

ф1552288кп бф
347.931(477)
П 84

Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз'яснення / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 183 с.
 

1552453кп чз
130.2:001.102(075.8)
П 85

Прудникова, Олена Вікторівна. Філософія інформаційної культури : навч. посібник / О. В. Прудникова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : Право, 2017. - 328 с.
 

1552475кп хр
332.72(02.064)
П 85

Прядка, Тетяна Миколаївна. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка. - 2-ге вид. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 276 с.
 

1552365кп чз, 1552366 аб
658:338.246(075.8)
П 87

Птащенко, Ліана Олександрівна. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посібник / Л. О. Птащенко; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 320 с.
 

1552512кп хр
94(37)
Р 15

Радциг Н. Начало Римской летописи / Н. Радциг. - Репр. воспроизведение изд. - К. : Аграр Медіа Груп, 2018. - 147 с.
 

1552399кп хр
797.21:378.016(072)
Р 18

Райтаровська, Ірина Валентинівна. Теорія і методика викладання плавання : метод. рек. / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фіз. культури. - К. : КНТ, 2017. - 49, [1] с.
 

1552318кп хр
159.922.7(02.064)

Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика : колективна монографія / О. М. Грек, А. О. Денисенко, О. В. Костюніна [та ін] ; за заг. ред. С. М. Симоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 319 с.
 

1552320кп хр
674.053(02.064)
Р 44

Ресурсозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревини круглопилковими верстатами : монографія / М. О. Білецький та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 144 с.
 

1552323кп чз, 1552324 аб
340.15(37)(075.8)
Р 51

Римське приватне право : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 134 с.
 

ф1552344кп хр
94(477)(092)
Р 56

Ричка, Володимир. Володимир Святий в історичній пам'яті / В. М. Ричка ; Нац. акад. наук України, Ін-т історіі України, Центр дослідж. з історії Київ. Русі. - 2-е вид. - К. : Скіф : Олег Філюк, 2017. - 202 с. : іл.
 

1552298кп чз
159.944.4-044.332(07)
Р 65

Розов, Виталий Игоревич. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение : научно-практическое пособие / В. И. Розов. - 2-е изд. - К. : КНТ : Саммит-Книга, 2017. - 478, [2] с. : табл.
 

1552306кп хр
159.923:351.74-051(075.8)
Р 65

Розов, Віталій Ігорович. Психологія особистісної безпеки правоохоронців : [наук.-практ. посіб.] / В. І. Розов. - К. : КНТ, 2017. - 129, [1] с. : табл.
 

1552307кп хр
165.192:2(02.064)
С 12

Савелюк, Наталія. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Н. Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - К. : КНТ, 2018. - 420 с. : мал., табл.
 

1552441кп хр
658.3(02.064)
С 13

Сагер, Людмила Юріївна. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія / Л. Ю. Сагер. - К. : Центр навчальної літератури, 2018. - 193 с. : мал., табл.
 

1552340кп чз
614.3/.4(075.8)
С 18

Санітарно-епідеміологічна безпека : навч. посібник / В. П. Пєтков та ін. ; під заг. ред. С. В. Пєткова. - К. : Скіф, 2018. - 127 с.
 

1552404кп чз
342.01(477)
С 29

Селіванов, Анатолій Олександрович. Теорія і практика застосування конституційного права України / А. О. Селіванов. - К. : Логос, 2016. - 174 с.
 

ф1552345кп хр
94(477)"04/17"(082)
С 32

Середньовічне Подніпров'я в системі міжцивілізаційних контактів між Балтією та Чорномор'ям : нариси / Міжнар. союз акад. наук ; авт. передм. О. Моця. - К. : Олег Філюк, 2017. - 141 с. : іл.
 

1552361кп иск
347.785(036)
С 38

Синєокий, Олег Володимирович. Соціальний рекординг : довідник медіа-адвоката з основами музичної та юридичної журналістики / О. В. Синєокий. - К. : КНТ, 2018. - 340 с. : іл.
 

1552472кп иск
78:681.84(03)
С 38

Синєокий, Олег Володимирович. Фонографічна культура : довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / О. В. Синєокий ; авт. передм. А. М. Карнак. - К. : КНТ, 2018. - 339 с. : іл.
 

1552346кп по
631.151.2(075.8)
С 40

Системи сучасних інтенсивних технологій : посіб. до проведення практ. і самостійних робіт / Білоцерк. нац. аграр. ун-т ; уклад.: О. С. Городецький, Р. В. Коваленко. - К. : КНТ, 2017. - 63 с. : табл.
 

1552347кп чз, 1552348 аб
347.61(477)(075.8)
С 37

Сімейне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 174 с.
 

1552349кп бф
347.61/.64(477)(094.4)
С 37

Сімейний кодекс України : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 100 с.
 

1552474кп хр
373.3.016:811.161.2(02.064)
С 41

Сіранчук, Наталія Миколаївна. Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови : монографія / Н. М. Сіранчук ;Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 288 с.
 

ф1552528кп оил
811.133.1(075.4)
С 43

Скляренко, Світлана Андріївна. Маленьке ведмежатко : самовчитель з французької мови / С. А. Скляренко, О. Скляренко. - К. : Олег Філюк, 2015. - 124 с. : іл.
 

1552354кп чз, 1552355 аб
316.6(075.8)
С 44

Скорюк В. Д. Социальная психология в схемах и комментариях : учебно-практическое пособие / В. Д. Скорюк. - К. : СВАРОГ, 2017. - 219 с. : рис.
 

ф1552351кп оил
34(038)
С 48

Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-російсько-англійський : близько 30 тис. слів і словосполучень / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; за ред.: В. С. Калашника, С. М. Бервена. - Харків : Право, 2017. - 365 с.
 

1552353кп рф
726(477-25)(09)
С 54

Собор Св. Равноапостольного Князя Владимира в Киеве : изд. С. В. Кульженко. - Репр. воспр. изд. (К.: Тип. С. В. Кульженко, 1898). - К. : Олег Філюк, 2014. - 186 с. : іл.
 

1552356кп чз, 1552357 аб
316.614.5(075.8)
С 69

Социальная психология образования : учеб. пособие / под ред. О. Б. Крушельницкой, М. Е. Сачковой, Л. Б. Шнейдер. - К. : СВАРОГ, 2016. - 317 с. : табл.
 

1552363кп чз, 1552364 аб
311(075.8)
С 78

Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посібник / А. Т. Опря [та ін.]. - 2-ге вид. перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 536 с.
 

1552406кп по
621.762(075.8)
С 79

Степанчук, Анатолій Миколайович. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів : навч. посіб. / А. М. Степанчук ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічн. ін-т". - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 335 с. : табл., рис.
 

1552370кп чз, 1552371 аб
340.6(075.8)
С 89

Судова медицина та психіатрія : навч. посіб. для підгот. до іспитів. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 212 с.
 

1552372кп чз, 1552373 аб
347.97/.99(477)(075.8)
С 89

Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 202 с.
 

1552374кп чз, 1552375 аб
340.69:657(075.8)
С 89

Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко [та ін.]. - К. : Центр учбової літ., 2017. - 352 с. : табл.
 

1552378кп хр
340.12(477)(02.064)
С 91

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; за ред. О. Г. Данильяна. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Харків : Право, 2017. - 413 с.
 

1552331кп хр
796.323.2.06(02.064)
С 91

Сушко, Руслана Олександрівна. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : монографія / Р. О. Сушко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 359 с. : рис., табл.
 

1552489кп хр
347.131(02.064)
С 91

Сущ, Олена Петрівна. Цивільні правовідносини з корпоративного інвестування : монографія / О. П. Сущ. - Харків : Право, 2017. - 197 с.
 

1552394кп чз, 1552395 аб
340.12(075.8)
1552394

Теорія держави і права : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 183 с.
 

1552400кп хр
796.332:378.016(075.8)
Т 33

Теорія і методика викладання футболу : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич [та ін.] ; ред. В. М. Костюкевич. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : КНТ, 2017. - 297, [1] с. : рис., табл.
 

1552521кп чз, 1552522 аб
343.232(477)(075.8)
Т 33

Теорія кваліфікації злочинів : навч. посібник / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.
 

1552410кп хр
712(038)
Т 35

Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Агробіотехнолог. ф-т, Каф. садово-парк. госп-ва ; [упоряд. С. В. Роговський]. - К. : КНТ, 2018. - 140 с.
 

1552411кп по
669.04(075.8)
Т 38

Технічне обслуговування металургійного обладнання : навч. посібник / А. Я. Жук, Г. П. Малишев, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута ; Запоріз. держ. інж. акад. - К. : Кондор, 2017. - 288 с.
 

1552337кп хр
821.161.2-1.09
Т 48

Ткачук, Микола Платонович. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літературний портрет / М. П. Ткачук ; авт. післям. Н. Науменко. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2016. - 166 с.
 

1552523кп чз
821.161.2'06.09
Т 48

Ткачук, Микола Платонович. Українська література ХХ століття / М. П. Ткачук. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : КНТ, 2018. - 607 с.
 

1552367кп хр
347.73:336.14](477)(02.064)
Т 51

Токарєва, Катерина Олегівна. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : монографія / К. О. Токарєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2017. - 184 с.
 

1552423кп чз, 1552424 аб
346.7:656](477)(075.8)
Т 65

Транспортне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 303 с.
 

1552425кп хр
338.2.05-044.922(02.064)
Т 65

Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління : монографія / Донбас. держ. машинобуд. акад. ; за загал. ред. Є. В. Мироненка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 272 с.
 

ф1552492кп хр
669.1(477)“04/09”(09)(02.064)
Т 65

Трачук, Олексій Васильович. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України (друга половина V-X ст.) / О. В. Трачук. - К : Олег Філюк : Центр учбової літератури, 2017. - 307 с.
 

1552428кп чз, 1552429 аб
349.2(477)(075.8)
Т 78

Трудове право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с.
 

1552434кп чз, 1552435 аб
811.161.2'276(075.8)
У 45

Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 184 с.
 

1552438кп хр, 1552439 аб
821.161.2-34:398
У 45

Українські народні перекази та легенди. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 106 с. - (Класика української літератури)
 

1552440кп бф
502(038)
У 45

Українсько-російський тлумачний словник еколого-гігієнічних термінів / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад.: М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 769 с.
 

1552445кп хр, 1552446 аб
658.15(075.8)
У 67

Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Т. А. Говорушко [та ін.], за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 400 с.
 

1552426кп чз, 1552427 аб
159.923.2(075.8)
Ф 33

Федорчук, Віктор Миколайович. Тренінг особистісного зростання : навчальний посібник / В. М. Федорчук. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 248 с.
 

1552452кп бф
141.319.8(038)
Ф 56

Философская антропология : словарь / Н. Хамитов [и др.] ; ред. Н. Хамитов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т философии им. Г. С. Сковороды. - 4-е изд., испр. и доп. - К. : КНТ, 2017. - 465, [7] с.
 

1552458кп хр, 1552459 аб
347.73(477)(075.8)
Ф 59

Фінансове право : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 159 с.
 

1552462кп чз, 1552463 аб
005.915(075.8)
Ф 59

Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Нац. банк України, ДВНЗ Укр. акад. банк. справи Нац. банку України ; за загал. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 488 с.
 

1552322кп хр
72.033.1
Ф 88

Фрикен А. фон Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства. Ч. 1 : Римские катакомбы / А. фон Фрикен. - Репр. воспроизведение изд. (М.: Изданіе К. Т. Солдатенкова, 1872)2-ге вид. - К. : Аграр Медіа Груп, 2018. - 189 с.
 

1552473кп чз
005.511:658.5(075.8)
Ф 91

Фролова, Лариса Владимировна. Формирование бизнес-модели предприятия : учебник / Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко. - К. : Центр учебной лит., 2018. - 384 с.
 

1552451кп чз
1(042.4)
Х 18

Хамитов, Назип. Философия: Бытие. Человек. Мир. От метафизики к метаантропологии : курс лекций / Н. Хамитов. - 4-е изд., испр. и доп. - К. : КНТ, 2017. - 268 с.
 

1552496кп чз, 1552497 аб
17(042.4)
Х 18

Хамитов, Назип. Этика: путь к красоте отношений: (метаантропологический анализ) : курс лекций / Н. Хамитов, С. Крылова. - 4-е изд., испр. и доп. - К. : КНТ, 2017. - 257, [3] с.
 

1552339кп хр
141.319.8
Х 18

Хамітов, Назіп Віленович. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : КНТ, 2018. - 370, [1] с.
 

1552454кп хр
141.319.8(02.064)
Х 18

Хамітов, Назіп Віленович. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : монографія / Н. В. Хамітов. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : КНТ, 2018. - 393 с.
 

1552338кп хр
615.851
Х 20

Харитонов, Сергей Викторович. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии / С. В. Харитонов. - К. : СВАРОГ, 2017. - 170 с. : табл. - (Золотой фонд психотерапии).
 

1552480кп хр, 1552481 аб
378.011.3-051:373.3(02.064)
Х 43

Хижна, Ольга Петрівна. Художньо-педагогічна підготовка вчителя початкової школи: теорія і практика : монографія / О. П. Хижна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : КНТ, 2018. - 398, [2] с. : рис., табл.
 

1552276кп хр
159.964
Х 72

Холлис, Джеймс. Призраки вокруг нас. В поисках избавления / Д. Холлис; пер. с англ. В. И. Фролов. - К. : Сварог, 2018. - 192 с. - (Юнгианская психология).
 

1552386кп хр
76.012:378(02.064)
Ц 55

Цзя Яочен Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи : монографія / Цзя Яочен ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 230 с.
 

1552482кп чз, 1552483 аб
347(477)(075.8)
Ц 58

Цивільне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 200 с.
 

1552484кп чз, 1552485 аб
347.9(477)(075.8)
Ц 58

Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 206 с.
 

1552486кп хр
347.9(477)(094.4)
Ц 58

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун та ін. ; за ред. В. В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 847 с.
 

1552488кп бф
347(477)(094.4)
Ц 58

Цивільний кодекс України : станом на 6 квітня 2018 року. Відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 446 с.
 

1552487кп бф
347.91/.95(477)(094.4)
Ц 58

Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 24 квітня 2018 року. Відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 260 с.
 

1552304кп хр
159.922.76(02.064)
Ч-15

Чайковська О. М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія / О. М. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : КНТ, 2018. - 165 с. : мал., табл.
 

1552478кп хр
27-1(075.8)
Ч-19

Чаплинский, Владимир. Христианское богословие / В. Чаплинский. - К. : КНТ, 2018. - 165 с.
 

1552518кп хр
130.122
Ч-19

Чаплинський, Володимир. Проблема духовного у світогляді людини / В. Чаплинський. - К. : КНТ, 2018. - 115 с.
 

1552352кп хр
811.161.2'373.7(02.064)
Ч-58

Чибор, Ірина. Слов'янська міфологія в українській фразеології : монографія / І. Чибор. - К. : Олег Філюк, 2016. - 351 с.
 

1552460кп хр
368:33.06](477)(02.064)
Ш 64

Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. - К. : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.
 

1552461кп хр
658.14/.17(075.8)
Ш 95

Шубіна, Світлана Валентинівна. Фінансовий аналіз. Практикум : навч. посібник / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко ; Ун-т банків. справи, Харків. ін-т банків. справи. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 296 с.
 

1552500кп бф
343.222(477)(094.4)
Ю 70

Юридична відповідальність: напрями реформування / уклад.: С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Д. П. Калаянов. - К. : КНТ, 2018. - 100, [2] с. : табл.
 

1552501кп чз, 1552502 аб
34:174(075.8)
Ю 70

Юридична деонтологія : навч. посібник / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 156, [1] с.
 

1552503кп чз, 1552504 аб
340:002.1(075.8)
Ю 70

Юридичне документознавство : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 162 с.
 

1552505кп хр
341:621.039.1(02.064)
Я 34

Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С. В. Адамович [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Розвадовського. - К. : КНТ, 2017. - 223, [1] с.