2024 рік

Архів

 

Грудень  2019 року

Нові надходження


 

1554871кп хр
821.161.1(476)'06-31
А 16

Абрамова, Ольга Михайловна. Обожженная холодом : повесть / О. М. Абрамова. - Минск : Лимариус, 2017. - 212 с.
 

1555720кп чз
94:323](477)"2014/2019"
А 18

Аваков, Арсен Борисович. Зеленая тетрадь : сборник / А. Б. Аваков. - Харьков : Фолио, 2018. - 154 с. : фот.цв.
 

ф1554874кп хр
911.53(477-25)(082)
А 72

Антропологія простору : зб. наук. пр. та матеріалів : у 4 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2016. - ISBN 978-617-7310-18-0 Т. 1 : Культурний ландшафт Києва та околиць / М. Гримич, С. Ціпко, Д. Лер [та ін.]. - 2016. - 315 с.
 

ф1556348кп хр, ф1556352 по
725(075.8)
А 87

Архітектура будівель та споруд / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Л. Мартинов ; під заг. ред. Г. В. Гетун Кн. 4 : Технічна експлуатація та реконструкція будівель : підручник-довідник. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 750 с.
 

1554972кп мп
574.5/.6(477.63)
Б 18

Байдак, Леонід Андрійович. Техногенно трансформовані прісноводні екосистеми (Ретроспективний аналіз досліджень Дніпропетровської гідробіологічної школи (30-ті-90-ті рр. ХХ ст.)) :монографія / Л. А. Байдак, А. І. Дворецький. - Дніпро : Ліра, 2017. - 208с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555021кп мп
678.686(043.3)
Б 24

Бардадим, Юлія Володимирівна. Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів : автореферат дисертації / Ю. В. Бардадим ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554875кп хр
821.161.2'06-312.4
Б 28

Батурин, Сергій Володимирович. Кава по-польськи : роман / С. В. Батурин ; худож. А. Гнатюк. - К. : Дуліби, 2014. - 263 с. - (Склянка крові з льодом)
 

1555044кп мп
621.643(477.63)(09)
Б 43

Белич, Владимир Яковлевич. Новомосковский трубный : очерк истории Новомосковского ордена Трудового Красного знамени трубного завода имени 50-летия Советской Украины / В. Я. Белич. - Дн-ск : Южная Пальмира, 1991. - 246 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555028кп мп
316.77(043.3)
Б 43

Белла, Марина Віталіївна. Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту : автореферат дисертації / М. В. Белла ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Днепр, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555722кп нмо
021.1(477)(062.552)
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнародної наукової конференції : в 2-х ч. Ч. 1 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; відп. за вип. О. М. Василенко. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 356 с.
 

1555721кп нмо
027.021(062.552)
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф./ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]. - К. : НБУВ, 2017. - 639, [1] с.
 

1554992кп мп, 1558857 хр
601(075.8)
Б 63

Біотехнологія : навч. посіб. / Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра. - 2018. - ISBN 978-966-383-993-6 Том 1 : Загальна та мікробна біотехнологія = Biotechnology / О. С. Воронкова [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 200 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555080кп мп
343.102(477)(02.064)
Б 77

Бойко, Олексій Павлович. Взаємодія слідчих Національної поліції України з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні : монографія / О. П. Бойко, В. В. Рогальська ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 180 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555098кп мп, ф1559195 чз
34(477)(075.8)
Б 83

Боровіков, Андрій Миколайович. Право в Україні: від теорії до практики : навчальний курс / А. М. Боровіков. - 2-ге вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 602 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554878кп хр
94(470)
Б 83

Борщевський, Сергій Юхимович. Рік російської міфології / С. Ю. Борщевський ; авт. передм. В. Огризко. - К. : Дуліби, 2016. - 288 с. : фот. - (Великі містифікації)
 

м1555104кп мп
821.161.2'06-2.09
В 52

Вірченко, Тетяна Ігорівна. Сучасна українська драматургія. Галерея портретів : монографія / Т. І. Вірченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Кр. Рог : Роман Козлов, 2018. - 178 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554891кп оп
336.711(477)"1994/2016"(01)
В 53

Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту. 1994-2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. - К. : ДВНЗ Ун-т банк. справи, 2017. - 479, [1] с.
 

1555083кп мп
621.643(477.63)(09)
В 66

Вокруг Интерпайп НМТЗ за 80 лет : [фотоальбом] / ПАТ Интерпайп Новомоск. труб. завод ; рук. работы Л. Е. Новак. - Дн-ск, 2015. - 159 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554979кп мп
378.091.33(07)
В 67

Волкова, Наталія Павлівна. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Н. П. Волкова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Університет ім. Альфреда Нобеля, 2018. - 360 с. : табл., іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555097кп мп, ф1559194 чз
336.22(477)(075)
В 75

Воронська, Олена Олексіївна. Податки в Україні. Від теорії до практики : навчальний курс / О. О. Воронська. - 1-е вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 462 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554890кп хр
821.161.1(477)'06-32-94
В 76

Воскобойников, Валерий. Валерий Воскобойников о Иосифе Прекрасном, Архимеде, Николае Чудотворце, Феодосии Печерском, Аврааме Линкольне, Джоне Ленноне, Билле Гейтсе / В. Воскобойников ; худож. Л. Слюсаренко ; ред. Е. Кондрат. - К. : Грани-Т, 2007. - 143с.
 

1554991кп мп, 1558881 хр
94(100)
Г 17

Гальперин, Владимир. Соотечественники (на задворках Русского Мира) / В. Гальперин. - Днепр : Лира, 2018. - 160 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554893кп хр
94(477.83=411.16)“1941”
Г 24

Гауптман, Мікаель. Забуті могили / М. Гауптман ; пер. з пол. А. Шарого ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - К. : Фенікс, 2017. - 176 с. : іл. - (Бібліотека спогадів про Голокост)
 

1555038кп мп
027.53.021(477.63-25)
Г 61

Головна бібліотека Дніпропетровщини у 2017 році : щорічний інформаційно-рекламний звіт / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 23 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555009кп мп, 1558892 хр
330.34(477)(02.064)
Г 65

Гончарук, Валентина Віталіївна. Управлінсько-регуляторні аспекти збалансування соціального і економічного розвитку в Україні : монографія / В. В. Гончарук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. - 160 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554895кп хр, 1554896 аб
94-021.191(477)
Г 68

Гордієнко, Яків. Errare humanum est : 50 нарисів з українського примарознавства / Я. Гордієнко ; авт. післям. К. Галушко. - К. : Дуліби, 2016. - 216 с. : іл., фот. - (Великі містифікації).
 

1554897кп хр
316.324.8(02.064)
Г 70

Горова, Світлана Валеріївна. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення: монографія / С. В. Горова ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 450 с.
 

1554898кп хр
821(100).09
Г 84

Гримич, Віль Григорович. Вибрані праці : у 3-х т. / В. Г. Гримич. - К. : Дуліби. - 2015. - ISBN 978-966-8910-94-4 Т. 1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури / ред., упоряд. М. Гримич. - К. : Дуліби, 2015. - 519 с. : фот.
 

ф1554900кп хр
39(81=161.2)(02.064)
Г 84

Гримич, Марина Віллівна. Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії : [монографія] / М. В. Гримич. - К. : Дуліби, 2016. - 703 с. : фот., іл. - (Історична етнологія)
 

1554905кп куц
39(71=161.2)
Г 84

Гримич, Марина Віллівна. Нариси з українсько-канадської фольклористики: Богдан Медвідський / М. В. Гримич ; Наук.-дослід. ін-т українознавства. - К. : Дуліби, 2016. - 311 с. : фот.
 

1554906кп хр, 1554907 аб
821.161.2'06-312.4
Г 84

Гримич, Марина Віллівна. Острів Білої Сови : роман / М. В. Гримич ; худож. Н. Денисова. - К. : Дуліби, 2010. - 158 с. - (Склянка крові з льодом)
 

1554899кп хр
821.161.2'06-31
Г 84

Гримич, Марина. Варфоломієва ніч : роман / М. Гримич. - Львів : Кальварія, 2002. - 159 с. - (Коронація слова)
 

1554966кп мп
639.3(477.63)(01)
Д 24

Дворецький, Анатолій Іванович. Сільськогосподарське рибництво Дніпропетровщини : бібліограф. покажч. літ. / А. І. Дворецький, Л. А. Байдак ; Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т. - Дн-ск, 2015. - 49 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554959кп мп, 1558853 край
159.923.2
Д 26

Деглина, Кира. Добро пожаловать в счастье! Психологический навигатор в прозе, стихах и рисунках / К. Деглина. - Днепр : Лира, 2018. - 336 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555085кп мп, ф1559191 хр
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 2 (37) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; ред.: С. М. Серьогін, І. І. Хожило, О. М. Рудік . - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. - 158 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555084кп мп, ф1559189 хр
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 4 (35) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; ред.: С. М. Серьогін, І. І. Хожило, О. М. Рудік . - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 185 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555048кп мп
069.445(477.63-25)
Д 46

Діорама "Битва за Дніпро" / Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворицького ; дизайн Ю. Малієнко. - [б. м.], б/р. - 26 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555003кп мп, 1558871 хр
338.432:336.5](477)(02.064)
Д 56

Добровольська, Олена Володимирівна. Фінансове забезпечення природного агровиробництва: теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Добровольська. - Дніпро : Монолит, 2018. - 291 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555725кп хр
821.161.1'06-1-93
Д 57

Добрые стихи / худож. Е. И. Курдюмова. - Харьков : Ранок, 2015. - 61 с. : цв.ил.
 

ф1555068кп мп
929.52(477.63)
Д 64

Долгов, Микола Олексійович. Про забуту протоку Кримку і незабутній купцівський рід Минакових / М. О. Долгов. - Дніпро : Ліра, 2018. - 167 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555035кп мп
622.457(043.3)
Ж 24

Жалілов, Олександр Шамілійович. Обгрунтування параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі. що реконфігурується : автореферат дисертації / О. Ш. Жалілов. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554974кп мп
620.9:004.4(075.8)
Ж 78

Жовтонога М. М. Використання програмних продуктів Comsol Multiphysics® та Comsol® ScriptTM при розв'язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики : навч. посібник / М. М. Жовтонога, Д. О. Булгаков, В. О. Перцевий. - Дніпро : Ліра, 2018. - 115 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554912кп хр
94:323.281](47+57)"19"
Ж 83

Жужменко, Георгий Петрович. 9540 дней в ГУЛАГовских концлагерях / Г. П. Жужменко. - Артемовск, 2008. - 157 с. : фот.
 

1555011кп мп, 1558891 хр
351.08(477)(02.064)
З-30

Западинчук, Олександр Петрович. Формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні : монографія / О. П. Западинчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. - 156 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554914кп хр
821.161.2'06-32
З-63

Зінченко, Арсен Леонідович. Цвіт півонії / А. Л. Зінченко ; ред. П. Осадчук ; худож. К. Ткаченко. - Вінниця : Балюк І. Б., 2016. - 182 с. : іл.
 

1554913кп край
726:27-523.4]"17"(477)
З-63

Зінченко, Арсен. Храми Якима Погрібняка / А. Зінченко ; ред. Н. Плиса ; дизайн І. Шкльода. - К., 2016. - 181 с. : іл., схем., фот.
 

ф1555726кп хр
37.015.3
З-88

Зотова, Наталія Вікторівна. Усе про виживання у школі / Н. В. Зотова. - Харків : Ранок, 2010. - 64 с. : іл.
 

1554985кп мп
94(470+571)"17/18"(092)
К 24

Карнаух, Андрей Леонидович. Милорадович – потомок пяти гетманов Украины / А. Л. Карнаух. - Днипро : Академия истории, 2018. - 95 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554986кп мп
94(477)
К 24

Карнаух, Андрій Леонідович. Дніпро-Святослав, Дорошенкоград. Мета перейменування міст – назавжди відкинути спекуляції про Новоросію / А. Л. Карнаух. - Дніпро : Академія історії, 2018. - 43 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555064кп мп
343.13(477)(02.064)
К 28

Касапоглу, Світлана Олександрівна. Реалізація норм кримінального процесуального права : монографія / С. О. Касапоглу. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 305 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554987кп мп
930.85(02.064)
К 38

Кибернетика: между прошлым и будущим : монография / В. В Бинкевич, Г. Ф. Бинкевич, Л. Н. Савчук [и др.] ; Нац. металлург. акад. Украины. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 108 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555108кп мп
616-001(03)
К 46

Кишеньковий довідник з травматології та ортопедії : навч. посібник / Дніпропетр. мед. акад. ; за ред. О. Є. Лоскутова. - Дніпро : Ліра, 2018. - 298 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554917кп куц
39(71=161.2)
К 49

Климаш, Роберт-Богдан. Українська народна культура в канадських преріях / Р.-Б. Климаш ; упоряд., пер. С. Кухаренко, ред. М. Гримич ; Центр укр.-канад. студій ун-ту Манітоби. - 2-ге вид. - К. : Дуліби, 2013. - 319 с. : іл., фот.
 

м1554920кп хр, м1554921 аб
821.161.2'06-31
К 49

Клименко, Люба. Маміглапінатапеї, або Любов у київській комуналці : роман / Л. Клименко. - К. : Дуліби, 2016. - 159 с.
 

ф1555736кп мп, ф1555737 край
355.4-058.65(477.63)
К 53

Книга пам’яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; авт.-упоряд.: Т. В. Войцеховська, В. В. Якушенко. - Дніпро : Арт-Прес, 2018. - 223 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555109кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
К 59

Козлов, Анатолій Васильович. Вірші / А. В. Козлов. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2018. - 96 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555081кп мп, ф1559186 хр
629.762(02.064)
К 63

Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей. Системный анализ проблем и перспектив разработки и применения : монография / А. К. Линник; Гос. предприятие "Конструктор. бюро "Южное" им. М. К. Янгеля". - Днипро : Лира, 2018. - 259 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555026кп мп
622.339.06(043.3)
К 67

Корнієнко, Валерій Ярославович. Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покладів : автореферат дисертації / В. Я. Корнієнко ; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2018. - 35 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555102кп мп
94(477.63)"18"(092)
К 75

Кочергін, Ігор Олександрович. Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі / І. О. Кочергін ; худож. Є. Самойленко. - Дніпро : Герда, 2018. - 111 с. : мал. - (Пам'ять міста)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555095кп мп
781(075)
К 77

Кравченко, Володимир Петрович. Основи диригування. Тематичне планування занять : навчальний посібник / В. П. Кравченко, С. М. Петросян ; Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глинки. - Дніпро : Ліра, 2018. - 67 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554922кп бф
94(100)(03)
К 77

Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / Ін-т всесвітньої історії; ред. кол.: А. І. Кудряченко [та ін.]. - К. : Фенікс. - 2017. Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / наук. ред. т. А. Г. Бульвінський. - 2017. - 564 с.
 

1555063кп мп
343.91-056.34(477)(02.064)
К 88

Кубрак, Руслан Миколайович. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; Нац. техн. ун-т. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 271 с. : табл., граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555024кп мп
533.9(043.3)
Л 17

Лазученков, Дмитро Миколайович. Удосконалення зондових методів для визначення параметрів нейтрального і заряджених компонентів потоків розрідженої лабораторної та іоносферної плазми : автореферат дисертації / Д. М. Лазученков . - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554961кп мп
378.22(02.064)
Л 33

Лебідь, Ольга Валеріївна. Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури / О. В. Лебідь . - Дніпро : Університет ім. Альфреда Нобеля, 2017. - 416 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555087кп мп
669(477.63)(092)
Л 38

Легендарный директор: Антон Антонович Шведченко,1914-20014. - Дн-ск : ИМА-пресс, 2014. - 144 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555738кп хр
821.161.2.09(082)
Л 64

Літературознавчі студії : зб. наукових праць. Вип. 2(49) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 351 с. - (Бібліотека інституту філології).
 

1555741кп хр
821.161.2.09(082)
Л 64

Літературознавчі студії : зб. наукових праць. Вип. 3(38). - К. : ВПЦ Київський університет, 2013. - 175 с. - (Бібліотека інституту філології).
 

1555740кп хр
821.161.2.09(082)
Л 64

Літературознавчі студії : зб. наукових праць. Вип.1(36) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2013. - 174 с. - (Бібліотека інституту філології)
 

1555739кп хр
821.161.2.09(082)
Л 64

Літературознавчі студії : зб. наукових праць. Вип.30 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2011. - 206 с. - (Бібліотека інституту філології).
 

ф1555742кп бф
796.332"1955/1992"(09)
Л 80

Лотц, Томас. История Лиги чемпионов. Все игры. Победители. Все голы / Т. Лотц, Р. Коддоу. - Харьков : Ранок, 2012. - 144 с. : фот.
 

1554973кп мп
330.4(02.064)
Л 86

Луценко, Олег Павлович. Математичні методи та програмні засоби статистично-ймовірнісного аналізу фінансових часових рядів : монографія / О. П. Луценко, О. Г. Байбуз ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : ДНУ, 2018. - 128 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555743кп чз
338.487(076)
Л 93

Любіцева, Ольга Олександрівна. Маркетинг у туризмі : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 256 с. : табл., рис.
 

ф1555744 аб
746
М 15

Макаренко, Мария Константиновна. Зоопарк из пластилина / М. К. Макаренко. - Харьков : Ранок, 2015. - 61 с. : цв.ил. - (Творческая мастерская)
 

1555745кп хр
364.4-055.5/.7(075.8)
М 17

Максимова, Наталія Юріївна. Соціальна робота з сім'єю : підручник / Н. Ю. Максимова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2015. - 351 с.
 

1555746кп хр
330.34
М 17

Макстон, Грем. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Г. Макстон, Й. Рандерс ; авт. передм.: Д. Сузукі, В. Галасюк; ред. В. Вовк. - К. : Пабулум, 2017. - 319 с.
 

1555751кп нмо
021.85(100)"1918/2008"(09)
М 19

Малолєтова, Ніна Іванівна. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918-2008 / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2009. - 144 с. : табл.
 

1555031кп мп
316.621(043.3)
М 21

Мальцева, Ольга Володимирівна. Модуси сміху в соціокультурній динаміці : автореферат дисертації / О. В. Мальцева ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 38 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554962кп мп
658.8(062.552)
М 27

Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів: ХІ Мжнар. наук.-практ. конф./ Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Ун-т приклад. наук, Ун-т Чорногорії [та ін.] ; ред. І. В. Тараненко. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 268 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555019кп мп
811.161.2:070(02.064)
М 27

Маркова, Ольга Іванівна. Експлікація концепту патріотизм у мові друкованих ЗМІ України ХХІ століття : автореферат дисертації / О. І. Маркова ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555752кп хр
658(075.8)
М 29

Мартынюк, Людмила Анатольевна. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие для иностранных студентов / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 368 с. : табл.
 

1555062кп мп, 1558825 по
625.12:004.942(075.8)
М 34

Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів : навч. посіб. / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, Є. Ю. Кулаженко, О. М. Кулаженко. - Дніпро : [ДНУЗТ ім. В. Лазаряна], 2018. - 72 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555014кп мп, 1558888 край
821.161.2'06-1
М 36

Махно, Василь. Частный комментарий к истории / В. Махно ; пер. с укр. С. Бельский. - Днепр : Герда, 2018. - 55 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554988кп мп
622.34(477.63-21)(092)
М 48

Мельник, Олександр Олександрович. Криворізька зірка Колачевських / О. О. Мельник, І. О. Стеблина. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2018. - 161 с. : мал., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555753кп рф
091:003.349](477)(072)
М 54

Методичнi рекомендацiї для державної реєстрацiї книжкових пам'яток України. Кириличні рукописнi книги та стародруки / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна [та ін.]. - К., 2007. - 135 с.
 

1554978кп мп
615.478(075.8)
М 56

Мещанінов, Сергій Кармінович. Проектування біомедичної електронної апаратури : навч. посібник / С. К. Мещанінов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 266 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554967кп мп, 1560716 край
378.4(477.63-25)(09)
М 57

Ми пам’ятаємо! Університет звитяжний : статті та нариси / М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; авт.-упоряд.: В. В. Іваненко, І. С. Попова, М. М. Марфобудінова ; ред. М. В. Поляков. - Дніпро : Ліра, 2017. - 230 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555754кп хр
81(100)(082)
М 74

Мовні і концептуальні картини світу : зб. наукових праць. Вип. 2 (53) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2015. - 399 с. - (Бібліотека інституту філології)
 

1555001кп мп
616.831-002(02.064)
М 75

Молекулярні механізми розвитку енцефалопатії : монографія / Г. О. Ушакова, Я. В. Бабець, С. В. Кириченко ; ред. Г. О. Ушакова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2017. - 204 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555047кп мп
069(477.63-25)
М 89

Музей АТО Дніпро / Дніпропетр. обл. держ. адмін. - [б. м.], б/р. - 28 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554989кп мп
78(477.63)(082)
М 89

Музикознавча думка Дніпропетровщини : зб. наук. ст. Вип. 13 / М-во культури України, Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. акад. муз. ім. М. Глінки. - Дніпро : Грані, 2017. - 164 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1554925кп хр
821.161.2'06-31
М 91

Мусіхіна, Лілія. Звичайник : cтаросвітський роман / Л. Мусіхіна ; худож. А. Кучерук. - К. : Дуліби, 2014. - 255 с. : іл., фот.
 

1554996кп мп, 1560719 край
94(477)"16/19"(082)
Н 17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 15 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред.: С. І. Світленко, О. М. Бут, В. В. Іваненко [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2017. - 180 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554926кп хр
39-053.2(=161.2)
Н 30

Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2010. Т. 1 : Діти. Дитинство. Дитяча субкультура / Н. В. Аксьонова, В. К. Борисенко, О. О. Буряк [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Дуліби, 2016. - 407 с.
 

ф1554927кп хр
39-053.81(=161.2)
Н 30

Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2010. Т. 2 : Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура / В. Г. Балушок, М. В. Гримич, А. В. Забловський [та ін.]. - 2010. - 568, [2] с. : табл., іл.
 

ф1554928кп хр
39-055.2(=161.2)
Н 30

Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2010. Т. 3 : Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура / В. Г. Балушок, В. К. Брисенко, О. О. Боряк [та ін.]. - К. : Дуліби, 2012. - 479, [1] с. : табл.
 

ф1554929кп хр
39-055.1(=161.2)
Н 30

Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2010. Т. 4 : Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура / В. Г. Балушок, В. К. Борисенко, Ю. С. Буйських [та ін.]. - К. : Дуліби, 2013. - 583, [1] с. : іл.
 

ф1554930кп хр
39-053.9(=161.2)
Н 30

Народна культура українців: життєвий цикл людини : у 5 т. / ред. М. В. Гримич. - К. : Дуліби. - 2010. Т. 5 : Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків / В. К. Борисенко, О. Ю. Бріцина, М. В. Гримич [та ін.]. - К. : Дуліби, 2015. - 431, [1] с. : іл.
 

ф1555755кп хр
001.32(477)"1918/1945"
Н 35

Національна академія наук України-100/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т архівознавства ; упоряд.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. - 948 с. : фот.
 

1555111кп край
821.161.2(477.63)'06-1
Н 36

Начиняний, Віктор Митрофанович. Дніпровські пороги і гуки Гуцульщини : вірші і поеми / В. М. Начиняний. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 65 с. - (Бібліотека гуцульської школи)
 

ф1555065кп мп, ф1555066 край, ф1558887хр
821.161.2(477.63)'06-6
Н 36

Начиняний, Віктор Митрофанович. Країна першого кохання : лірична сповідь у листах і поезіях / В. М. Начиняний. - Дніпро : Ліра, 2018. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555756кп бф
087.5(03)
Н 37

Наша планета : энциклопедия дошкольника / сост. Ю. В. Каспарова. - Харьков : Ранок, 2011. - 32 с. : цв.ил. - (Для малышей от 3 лет)
 

1556346кп нмо
02(477)(09)(02.064)
Н 72

Новальська, Тетяна Василівна. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2018. - 352 с.
 

1556346кп нмо
02(477)(09)(02.064)
Н 72

Новальська, Тетяна Василівна. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2018. - 352 с.
 

1555000кп мп, 1558859 хр
621.01(02.064)
Н 73

Новиков, Федор Васильевич. Оптимальные решения в технологии машиностроения : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, В. Г. Шкурупий. - Днепр : ЛИРА, 2018. - 424 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555000кп мп, 1558859 хр
621.01(02.064)
Н 73

Новиков, Федор Васильевич. Оптимальные решения в технологии машиностроения : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, В. Г. Шкурупий. - Днепр : ЛИРА, 2018. - 424 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555054кп край
94(477.64)
Н 73

Новицкий, Яков Павлович. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности : (за рукописом 1917 р.) / Я. П. Новицкий. - 2-ге вид., допов. - Запоріжжя : Тандем-У, 2005. - 119 с. : фот.
 

1555059кп край
904(477)"15/17"(082)
Н 72

Нові археологічні дослідження пам'яток українського козацтва : зб. наук. пр. / Центр пам'яткознавства, Акад. наук України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури ; ред.: С. З. Заремба, Д. Я. Телегін, О. М. Тітова. - К., 1992. - 83 с.
 

1555034кп мп
622.457(043.3)
Н

Новіков, Леонід Андрійович. Обгрунтування параметрів безпечного функціонування дільничних дегазаційних трубопроводів вугільних шахт : автореферат дисертації / Л. А. Новіков ; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555020кп мп
574.4(477)(043.3)
Н 72

Новікова, Вікторія Олександрівна. Просторова організація мезофауни грунту арени долини р. Дніпро : автореферат дисертації / В. О. Новікова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554931кп хр
94(477-25)"1943/1945"(02.064)
О-34

Овсіюк, Оксана Володимирівна. Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр. : монографія / О. В. Овсіюк. - К. : Дуліби, 2017. - 175 с. : фот.
 

1555757кп хр
911.3(477)(02.064)
О-53

Олійник, Ярослав Богданович. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я. Б. Олійник, О. М. Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2017. - 221 с. : табл.
 

ф1554932кп хр
001.32:930.253](477)(082)
О-64

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.-упоряд.: Л. М. Яременко. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 308 с.
 

1554923кп иск
726:27-523.4](477-25)
О-68

Орнаменти Трапезної палати і церкви. Лаврський модерн / Нац. Киево-Печер. іст.-культур. заповідник ; текст О. Пітателєва ; фото Я. Литвиненко ; пер. О. Лятавська ; дизайн Л. Демірська. - К. : Фенікс, 2008. - 16 с. : кольор. іл., кольор. фот.
 

1555758кп хр
330.322(075.8)
О-72

Осецький, Валерій Леонідович. Інвестування : навч. посіб. / В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2014. - 384 с. : рис., табл.
 

1555033кп мп
523.4-54(043.3)
О-74

Осипчук, Микола Миколайович. Застосування вихрової гідродинаміки до проблем утворення і еволюції планетарних систем : автореферат дисертації / М. М. Осипчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554995кп мп, 1558877 хр
612.017(02.064)
О-75

Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності : монографія / В. П. Ляшенко, Г. С. Петров, І. М. Кофан [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 211 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554933кп хр
327(477)
О-76

Осташ, Ігор Іванович. Парламентська дипломатія : збірник статей, виступів, інтерв'ю / І. І. Осташ ; упоряд., наук. ред. М. Хоменко, координатор Т. Скотникова, літ. ред. Л. Хоменко. - К. : Вета, 2007. - 251 с. : фот.
 

ф1555761кп мп, ф1555762 край,ф1555763 хр
94(477.63-21)
П 15

Пам’ятки історії та культури міста Нікополь : / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей і релігій; упоряд.: Л. М. Голубчик, О. С. Колесник, Т. А. Царенко. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 279 с. : фот. - (Дніпропетровська область)
 

Видано на Дніпропетровщині

1555022кп мп
811.161.1'4(02.064)
П 16

Панченко, Володимир Аркадійович. Лінгвістичні засоби досягнення експресії в сучасному пісенному тексті (на матеріалі російської мови) : автореферат дисертації / В. А. Панченко ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555053кп мп
621.643(477.63)
П 16

ПАО Интерпайп НМТЗ: трудом прославленные : документальные очерки / отв. за вып. И. В. Власов ; авт. творч. проекта С. В. Черненко. - Дн-ск : ИМА-пресс, 2017. - 440 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555013кп мп
61(477.63)"18"(092)
П 34

Писаренко, Юрий Георгиевич. Катеринославський земський лікар Василій Тимофійович Скрильников (1837-1898) / Ю. Г. Писаренко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 191 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555086кп мп
630(082)
П 35

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : наук. журнал. Т.46 / Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. А. П. Травлєєв. - Дніпро : Ліра, 2017. - 138 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555006кп хр, 1558873 мп
821.161.1(477)'06-312.9
П 43

Погорелый, Владимир. Когда истина торжествует : роман-фэнтези / В. Погорелый. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 157 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555006кп хр, 1558873 мп
821.161.1(477)'06-312.9
П 43

Погорелый, Владимир. Когда истина торжествует : роман-фэнтези / В. Погорелый. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 157 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554984кп мп
821.161.1(477.63)'06-32
П 50

Полисский, Юрий Давидович. Ищу вчерашний день / Ю. Д. Полисский. - Днепр : Свидлер А. Л., 2018. - 274 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554936кп хр
821.134.3-193.3-82
П 60

Португальський сонет : антологія / пер. з порт. Г. Латник. - Львів : Кальварія, 2013. - 199 с.
 

1555012кп мп, 1558850 хр
352.07(477)(02.064)
П 64

Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.] ; ред. О. Ю. Бобровська. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 362 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555025кп мп
669.141.245(043.3)
П 64

Похвалітий, Артем Анатолійович. Удосконалення випуску сталі з конвертера з одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву : автореферат дисертації / А. А. Похвалітий ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555091кп мп
340(477.61/.62)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. № 2 (63) 2018 / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; гол. ред. В. М. Бесчастний. - Кр. Ріг : Донец. юрид. ін-т, 2018. - 179 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555079кп мп
1(09)(075.8)
П 76

Принципи деонтології та права в історії філософії : підручник / В. В. Кузьменко, Л. Р. Наливайко, О. В. Головіна [та ін.]; за заг. ред. В. В. Кузьменка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 968 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555765кп хр
340.12(477)(02.064)
П 76

Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; ред. Н. Камінська. - К. ; Дрогобич : Посвіт, 2018. - 288 с.
 

1555766кп чз
364.62-022.326.5(07)
П 86

Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : НаУКМА, 2017. - 174 с.
 

1555061кп мп, 1558865 по
624.01(075.8)
П 93

Пшінько, Олександр Миколайович. Відновлення експлуатаційної придатності бетонних, залізобетонних і кам'яних конструкцій : навчальний посібник / О. М. Пшінько ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : ДНУЗТ, 2018. - 220 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555767 аб
58
Р 24

Растения от А до Я / сост. И. Б. Говердовская ; худож. Т. В. Яровая. - Харьков : Ранок, 2013. - 67 с. : цв.ил. - (Азбука с чтением)
 

1555050кп край
821.161.1(477)'06-94
Р 25

Ратнер, Александр Григорьевич. Тайны жизни Ники Турбиной ("Я не хочу расти...") / А. Г. Ратнер ; авт. предисл. Д. Быков. - М. : АСТ, 2018. - 638 с. - (Биография эпохи)
 

ф1556349кп хр
94(477)"1646"(083.86)
Р 33

Реєстр Війська Запорозького 1649 року : (алфавітний покажчик прізвищ) / упоряд. В. Ф. Ковальчук. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Ліра-К, 2018. - 293 с.
 

1555032кп мп
544.654.2(043.3)
С 13

Савчук, Олександра Олександрівна. Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів : автореферат дисертації / О. О. Савчук ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555078кп мп
821.161.3'06-31
С 28

Севярынец, Павел. Беларусалім : раман. Кн. 1 : Золак / П. Севярынец. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 386 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555029кп мп
070.431.2(470+571)(043.3)
С 30

Семен, Наталія Федорівна. Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни проти України : автореферат дисертації / Н. Ф. Семен ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555771кп хр
811.16(082)
С 48

Слов'янські обрії : XVI Міжнародний з'їзд славістів: доповіді української делегації. Вип.9 / Нац. акад. наук України; Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. - 439 с.
 

ф1556347кп бф
57:61(03)
С 50

Смірнов, Олег Ювеналійович. Медична біологія : енциклопедичний довідник / О. Ю. Смірнов ; Сумс. держ. ун-т. - К. : Ліра-К, 2016. - 505 с.
 

ф1554944кп куц
94(71=161.2)(083.8)
С 60

Солонська, Наталія Гаврилівна. Українська канадіана : анот. покажч. видань з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2017. - 171, [5] с.
 

м1555058кп край
94(477.64)
Д 55

Стародавня Хортиця. Доба козацтва XVI-XVIII століття / авт. тексту, упоряд. М. Остапенко. - Запоріжжя, б. р. - 20 с. : іл., фот. кольор.
 

1555030кп мп
621.774.36(043.3)
С 79

Степаненко, Олександр Миколайович. Розробка методів розрахунку та удосконалення ресурсозберігаючої технології виробництва труб нафтогазового сортаменту підвищеної якості : автореферат дисертації / О. М. Степаненко. - Дніпро, 2018. - 26 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554993кп мп, 1554994 край
821.161.2(477.63)'06-1
С 79

Степовичка, Леся. Зачарований світ : твори для дітей та юнацтва / Л. Степовичка. - Дніпро : Ліра, 2018. - 103 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555105кп мп, м1555106кп хр,м1559280 аб
338.467
С 79

Стеф, Юлия. Салон красоты. Незначительные ошибки, ведущие к значительным потерям, или Куда уходят деньги / Ю. Стеф. - Днепр : Лира, 2018. - 122 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555004кп мп, 1558851 хр
316.74(477.63-25)(02.064)
С 88

Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології : монографія / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. В. В. Кривошеїн. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 226 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554968кп мп, 1558854 хр
311(477)(062.552)
С 91

Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції / голова оргком. М. В. Поляков. - Дніпро : Ліра, 2018. - 292 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555093кп мп
781.2(075)
Т 33

Теорія музики (ІІ курс) : навчальний посібник / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глинки, муз. коледж ; уклад. Л. П. Лютько. - Дніпро : Ліра, 2018. - 111 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554990кп мп
004.42(07)
Т 37

Тетерюк, Сергей Геннадиевич. Практикум по программированию : [пособие] / С. Г. Тетерюк, О. Р. Денисюк ; НПП Центр компьютер. образования. - Днепр : АРТ-ПРЕС, 2018. - 156 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555002кп мп, 1558882 хр
621.01(02.064)
Т 38

Технологии производства: проблемы и решения : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко [и др.]. - Днепр : Лира, 2018. - 536 с. : ил., рис., фот., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554977кп мп
662.74(075.8)
Т 47

Тищук, Володимир Юрійович. Інформаційно-комунікаційні технології, логістика в управлінні технологічними процесами коксохімічного виробництва : навч. посібник / В. Ю. Тищук ; Нац. металург. акад. України. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555772кп чз
316.6:32(075.8)
Т 65

Траверсе, Тетяна Михайлівна. Політична психологія : підручник / Т. М. Траверсе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 318 с.
 

1554980кп мп, 1558827 край, 1560743 хр
94(477.63)"1928/1933"
Т 65

Трагічне минуле: документи свідчать : збірник документів: у 5 т. - Дніпро : Монолит. - 2018. Т. 1 : Селянство Придніпров’я в умовах сталінського тоталітарного режиму (1928-1933 рр.) / уклад. Н. Р. Романець. - Дніпро : Монолит, 2018. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554949кп иск
780.614.13(082)
Т 65

Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Харків : Савчук О. О., 2016. - 231 с. : фот.
 

ф1554950кп бф
908(477)(03)
У 45

Україна для шукачів пригод = Ukraine for Adventurers : альбом-путівник / ред.: С. Зінчук, Л. Грейнджер. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Дуліби, 2015. - 267 с. : іл., фот.
 

ф1554951кп куц
94(71=161.2)(082)
У 45

Українська канадіана : збірник матеріалів з історії українців Канади: у 4-х т. / Н.-д. ін-т українознавства МОН України. - К. : Дуліби. - 2016. Т. 1 : Піонерський період / упоряд.: В. Кіпіані, М. Гримич ; ред. М. Гримич. - 2016. - 288 с.
 

1554952кп хр
94(477)
У 45

Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти : вибрані доповіді IX і Х круглих столів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту / ред.: А. Подольський, С. Осіпчук. - К. : КВІЦ, 2018. - 107, [1] с.
 

1554960кп мп
811.161.2(082)
У 45

Український смисл : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Центр історії та розвитку укр. мови ; ред. І. С. Попова. - Дніпро : Ліра, 2018. - 314 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555007кп мп
616.6(07)
У 71

Урологія (методичні розробки практичних занять для студентів) : навчально-методичний посібник / Дніпропетр. мед. акад. ; за ред. В. П. Стуся. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 236 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555036кп мп
621.926.085(043.3)
Ф 33

Федоскіна, Олена Валеріївна. Динаміка віброударного подрібнювача з похилою робочою камерою : автореферат дисертації / О. В. Федоскіна ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555100кп край
94(477.64)
Х 82

Хортиця. Національний заповідник / авт. тексту: С. І. Татарінцев, С. Г. Охріменко. - Запоріжжя : Дике поле, б. г. - 16 с. : фот. кольор. - (Хортиця туристична)
 

1554953кп иск
726:27-523.4](477-25)
Ц 44

Церква Всіх Святих / Нац. Киево-Печер. іст.-культур. заповідник ; текст О. Пітателєва ; фото Я. Литвиненко ; пер. О. Лятавська ; дизайн Л. Демірська. - [б. м.], б. р. - 14 с. : кольор. іл.
 

1554954кп куц
94(82=161.2)"1897/1950"(02.064)
Ц 67

Ціпко, Сергій. Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади / С. Ціпко ; пер. з англ., ред. М. Гримич, пер. с англ. С. Кухаренко. - К. : Дуліби, 2015. - 279, [1] с. : фот. - (Історична етнологія)
 

1554963кп мп, 1554964 край, 1558852 хр
94(477.63-21)(082)
Ч-12

Чабан, Микола Петрович. Історичне Присамар’я / М. П. Чабан, Є. В. Лазарєв, Є. А. Замковий ; Упр. культури, молоді нац. і релігій виконкому Новомоск. міськради. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 207 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555023кп мп
598.281/.296(477.5)(043.3)
Ч-19

Чаплигіна, Анжела Борисівна. Дендрофільні горобцеподібні як структурно-функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів Північно-Східної України : автореферат дисертації / А. Б. Чаплигіна . - Дніпро, 2018. - 40 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555775кп хр
821.161.2'06-31
Ч-22

Чарська, Лідія Олексіївна. Ксаня на підмостках театру / Л. О. Чарська ; худож.: О. Сумцов, А. Савицька. - Харків : Ранок, 2013. - 270 с. : іл. - (Дівочі історії)
 

ф1555096кп мп, ф1559296 край
821.161.1(477.63)'06-312.6
Ч-46

Черевик, Юрий Иванович. Страницы жизни : автобиографическая повесть / Ю. И. Черевик. - Днепр : Монолит, 2018. - 159 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554958кп мп
551.594.21
Ч-49

Чернихов, Юрий Вениаминович. Охотники за молниями / Ю. В. Чернихов. - Днепр : Лира, 2018. - 135, [1] с. : ил., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555099кп мп, ф1559196 чз
657(075)
Ч-81

Чубарь, Ольга Алексеевна. Финансовый учет. От теории к практике : обучающий курс. / О. А. Чубарь. - 10-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 544 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554955кп хр, ф1554956 аб
398.7(=161.2)"19"
Ш 37

Шевчук, Тетяна. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття : (розвідки та тексти) / Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К. : Дуліби, 2017. - 223 с. : фот.
 

ф1555071кп край
908(477.64)
Ш 65

Шишков, Сергій Михайлович. Спадщина : краєзнавство: розвідки, знахідки, дослідження. Кн. 2 / С. М. Шишков, Ю. А. Вілінов. - Запоріжжя : Кераміст, 2018. - 336 с. : фот.
 

1554970кп мп
330.567.2(477)(02.064)
Ю 16

Юдіна, Світлана Валеріївна. Фінансові ресурси домогосподарств : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 176 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555060кп мп
069.445(477.63-25)
Я 44

Як створювалась діорама / Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворицького ; ред. Н. І. Капустіна, авт. біогр. ст. В. М. Сацута, упоряд., ред. В. М. Бекетова. - [б. м.], б/р. - 23 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554971кп мп
342.951(477)(02.064)
Я 77

Ярошенко, Артем Сергійович. Адміністративно-правове регулювання в галузі насінництва в Україні : монографія / А. С. Ярошенко, В. П. Кононець ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра, 2018. - 130 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554965кп мп
654.197(02.064)
Я 87

Ятчук, Ольга Михайлівна. Інтерактивне телебачення: соціально-комунікаційні моделі та технології : монографія / О. М. Ятчук, Ун-т митної справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2018. - 136 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині