2024 рік

Архів

 

Грудень  2018 року

Нові надходження


 

1551003кп хр, 1554872 аб
94:329.15](477+57)
А 18

Аваков, Арсен Борисович. Ленін з нами? / А. Б. Аваков ; пер. з рос.: Л. А. Логвиненко, В. М. Верховень ; ред. Н. Б. Статівко ; худож.-оформлювач М. С. Мендор. - Харків : Фоліо, 2017. - 155 с. : кол. іл.
 

ф1550815кп чз
159.92-055.2
А 65

Андерсон, Ранія Хабібі. Мене не спинити. План мого успіху : додатковий журнал до "Мене не спинити" / Р. Х. Андерсон ; пер. з англ. Ю. Григоренко. - Львів : Літопис, 2018. - 104 с.
 

1550814кп чз
159.92-055.2
А 65

Андерсон, Ранія Хабібі. Мене не спинити. Шість звичок жінок у країнах, що розвиваються / Р. Х. Андерсон ; пер. з англ. Ю. Григоренко. - Львів : Літопис, 2018. - 336 с.
 

1550784кп край
821.161.2(477.63)’06-311.4
А 65

Андрішко, Олег Михайлович. Пісня цапів : перший український крутійський роман / О. М. Андрішко. - Луцьк : Твердиня, 2017. - 161 с.
 

1550783кп хр
821.161.2’06-31
А 66

Андрухович, Юрій. Таємниця : роман / Ю. Андрухович. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 348 с.
 

1550750кп хр
94:305-055.2(477.83/.86)"1914/1921"(043)
Б 18

Байдак, Мар'яна Степанівна. Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914-1921 рр.) : автореферат дисертації / М. С. Байдак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

ф1551172кп хр
373.5.016:57]130.123(08)
Б 19

Бак, Виктория. Уроки как жизнь. Уроки биологии, на которых не готовятся к жизни, а живут / В. Бак. - Бахмут : Всеукр. культурно-образоват. ассоц. гуман. пед., 2018. - 174 с.
 

ф1550790кп иск
784.036(100)(049.32)
Б 23

Баняс, Володимир Володимирович. Капсули. Щоденник музичного рецензування / В. В. Баняс ; ред.: О. Сільченкова, В. Цуканов ; авт. передм. О. Шуманський. - К. : Арт Економі, 2018. - 220 с.
 

1550785 аб
658.8-046.26
Б 33

Башт, Константин Александрович. Усиление продаж / К. А. Башт. - СПб. : Питер, 2013. - 295 с. - (Искусство продаж)
 

ф1550789кп хр
636.68.082.4(02.064)
Б 36

Бевольская, Маргарита Валентиновна. Размножение бескилевых птиц: Птенцы. Их рост. Выживаемость. Выращивание : монография / М. В. Бевольская, Е. П. Стекленёв. - Аскания-Нова : Биосфер. заповедник ”Аскания-Нова”, 2017. - 228 с.
 

1551152кп мп
54(075.8)
Б 48

Берзеніна, Оксана Валеріївна. Збірник задач і завдань з загальної хімії : навч. посіб. / О. В. Берзеніна, О. В. Штеменко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 148 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551116кп мп
811.111'25(075.8)
Б 59

Бідненко, Наталія Петрівна. Термінологія англійської мови та науково-технічний переклад : навч. посіб. / Н. П. Бідненко ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : [Ун-т ім. А. Нобеля], 2018. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550774кп хр
620.91:502](477)
Б 63

Біоенергетичний потенціал України / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2017. - 31 с.
 

ф1551042кп хр
304.3:177.9
Б 81

Бондарь, Александр Александрович. Доктрина справедливого общества / А. А. Бондарь. - К. : [Друкарня Бізнесполіграф], 2017. - 512 с.
 

1551017кп хр
821.161.2'06-32
Б 94

Бушанський, Валентин. Закоханий лимон : оповідання / В. Бушанський. - К. : Фенікс, 2017. - 143 с.
 

1551098кп мп, 1551099 хр
329.733(477)(092)
В 27

Великі дерева в тіні не ростуть : спогади і роздуми про Вячеслава Чорновола / упоряд. Д. М. Понамарчук ; авт. передм. В. М. Кривенко. - Кам'янське : ВД Андрій, 2018. - 192 с. - (Бібліотека Народного Руху України)
 

Видано на Дніпропетровщині

1551128кп мп
811.111'36(075.8)
В 28

Вєльчєва, Ксенія Олександрівна. Практична граматика англійської мови : навч. посіб. / К. О. Вєльчєва, В. В. Мурич ; Ун-т ім. А. Нобеля. - 3-тє вид., доопрац. - Дніпро : [Ун-т ім. А. Нобеля] Ч. 2. - Д., 2018. - 311 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551112кп мп
66.023(075.8)
В 49

Виноградов, Борис Володимирович. Технологічне обладнання хімічних виробництв : [посібники]. Ч. 1 : Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів / Б. В. Виноградов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 278 с.
 

ф1550791кп хр
343.541(477.6)
В 42

Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов'язане зі збройним конфліктом на сході України / Східноукр. центр гром. ініціатив ; за заг. ред.: В. Щербаченко, Г. Янової. - К. : Компринт, 2017. - 144 с.
 

1551140кп мп
622.341(043.3)
В 48

Вінівітін, Дмитро Вікторович. Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар'єрі : автореферат дисертації / Д. В. Вінівітін ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550780кп чз
336.741(02.064)
В 68

Волошин, Вячеслав Степанович. Феномен денег : монография / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. - К. : Освита Украины, 2018. - 461 с.
 

1550764кп хр
330.34:502(02.064)
Г 14

Гайдуцький, Іван Павлович. Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика : монографія / І. П. Гайдуцький. - К. : ДКС центр, 2018. - 560 с.
 

1550777кп хр
821.161.1’06-312.9
Г 15

Галеев, Руслан Фердинандович. Радио Хоспис : роман / Р. Ф. Галеев ; худож. А. Ферез. - М. : Эксмо, 2011. - 412 с.
 

1550758кп хр
323.1(477.83/.86)(02.064)
Г 15

Галичина в етнополітичному вимірі : [монографія] / [В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2017. - 840 с.
 

1551019кп мп
94: 341.485](477=411.16)(02.064)
Г 65

Гончаренко, Олексій Миколайович. Голокост на теренах Райхскомісаріату “Україна” у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941–2016 рр.) : монографія / О. М. Гончаренко. - Дніпро ; Переяслав-Хмельницький : Ткума, 2017. - 258 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550766кп хр
94:329.15](450)
Г 76

Грамші, Антоніо. В'язничні зошити : Вибрані записи / А. Грамші ; пер. з італ. Р. Тис. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Вперед : Бихун В. Ю., 2017. - 417 с. - (Філософські зошити)
 

1551133кп мп
539.421.019.3(043.3)
Г 85

Гриневич, Аліна Андріївна. Особливості деформування кусково-однорідних п'єзоелементів з електропровідними міжфазними тріщинами : автореферат дисертації / А. А. Гриневич ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550796кп хр
811.161.2'373"15/16"
Г 85

Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI-XVII ст. : [наукова монографія] / С. П. Гриценко. - К. : КММ, 2017. - 934 с.
 

1551141кп мп
368.021:330.131.7(043.3)
Г 85

Гриценко, Антон Вадимович. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі ефективного управління ризиками : автореферат дисертації / А. В. Гриценко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1551163кп мп
821.161.2'06-1
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Повість про побратимів / З. Д. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2018. - 133 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551117кп хр
641.1(075.8)
Г 94

Гуляєв, Віталій Михайлович. Технології БАР та харчових продуктів : навч. посібник / В. М. Гуляєв, І. М. Корнієнко, О. Ю. Філімоненко ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 277 с.
 

1551115кп мп
536.75(075.8)
Д 18

Данилов, Фелікс Йосипович. Статистична термодинаміка з елементами молекулярної спектроскопії : навч. посібник / Ф. Й. Данилов, А. І. Петренко, В. С. Проценко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 172 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551139кп мп
669.162.1(043.3)
Д 24

Двоєглазова, Аліса Вікторівна. Удосконалення технології одержання комплексного флюсу на основі вапняку та залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній обробці : автореферат дисертації / А. В. Двоєглазова . - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550776кп хр
351:504.5](477)
Д 47

Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля/ Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2017. - 27 с.
 

1550775кп хр
351:502.51](477)
Д 47

Директива ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2017. - 31 с.
 

1551102кп мп
338.24.05(075.8)
Д 46

Ділове адміністрування. Модуль 3 "Управління змінами" : навч. посібник / П. І. Коренюк [та ін.] ; Дніпров. держ. техніч. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 405 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550794кп хр
327(075.8)
Д 69

Дорош, Леся Олексіївна. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини" : навч. посіб. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Най. ун-т "Львів. політех.". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 176 с.
 

ф1551176кп мп
338.45(082)
Е 45

Економічний вісник ДВНЗ "Українській державний хіміко-технологічний університет" : зб. наук. праць. № 2 (6) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2017. - 150 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551118кп хр
339.92(02.064)
Ж 72

Жиленко, Катерина Миколаївна. Сучасні аспекти транснаціоналізації: теорія, методологія, практика : монографія / К. М. Жиленко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 384 с.
 

1551007кп чз
355.421/422(075.8)
З-17

Зайцев, Дмитро Володимирович. Робота командира взводу в основних видах бою : навч. посібник / Д. В. Зайцев, С. О. Пахарєв, І. О. Луценко ; за заг. ред. В. Б. Добровольського ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2016. - 151 с.
 

1550803кп хр, 1550804 край
94:39(477.63)(092)
З-25

Залюбовський, Григорій Антонович. Твори з історії та етнографії Малоросії / Г. А. Залюбовський ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ін-т рукопису Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського НАН України. - К. : Олег Філюк, 2015. - 312 с.
 

1551016кп хр
821.161.2'06-32(082)
З-26

Замовляння крові : антологія оповідань журналу "Київ" / упоряд. Т. Зарівна. - К. : Фенікс, 2017. - 318 с.
 

1551021кп мп, 1554998 хр
94(477=411.16)(082)
З-33

Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (30-31 марта 2017 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума". - Дніпро : Ткума, 2018. - 176 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551038кп хр
338.2
З-38

Захищати не можна відкривати. Національний економічний прагматизм / Нац. Рада реформ ; за ред. Г. Чухай. - [б. м.], б. р. - 172 с.
 

ф1551171кп мп
338.47(477)(082)
З-41

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". Вип. 14/ Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дініпро: ДНУЗТ, 2017. -106 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551168кп мп
669.14.056.93(062.552)
З-41

Збірник наукових праць з технології емалювання сталі доктора технічних наук, професора Білого Якова Івановича /Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; ред.: В. І. Голеус, Р. І. Кислична, С. Ю. Науменко. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 345 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551129кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 53 / Нац. гірн. ун-т ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. гірн. ун-т, 2018. - 329 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550778кп хр
336.69:336.563(477)
К 13

Кажмиркевич, Пьотр. Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи / П. Кажмиркевич, І. Бекешкіна ; Ін-т публ. справ, Фонд "Демократ. ініціативи" ім. І. Кучеріва. - К. : Артюшенко І. П., 2012. - 64 с.
 

ф1551043кп чз
930.85(477)
К 17

Калакура, Ярослав Степанович. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; [ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса]. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 

1551151кп мп
621.9.02(075.8)
К 39

Кіжаєв, Сергій Олександрович. Експлуатація різального інструменту : (курс лекцій та лаб. практикум) : навч. посіб. / С. О. Кіжаєв, О. Ф. Саленко, О. В. Стовпник ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 260 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551122кп мп
678.061(02.064)
К 48

Клеи конструкционного назначения на основе хлорсодержащих полимеров : монография / Ю. Р. Эбич, Ю. В. Емельянов, С. Н. Зыбайло, А. Ю. Полоз ; Укр. гос. хим.-технол. ун-т. - Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2016. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550754кп хр
378.4:364-43](73)(043.3)
К 50

Клос, Лілія Євгенівна. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров'єзбережувальної діяльності : автореферат дисертації / Л. Є. Клос ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 42 с.
 

ф1551175кп мп
004.94(062.552)
К 63

Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація : збірник наукових праць. № 1 (1) 2017 / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; гол. ред. Д. Г. Зеленцов. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551174кп мп
004.94(062.552)
К 63

Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація : збірник наукових праць. № 2 (2) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; гол. ред. Д. Г. Зеленцов. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 91 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551096кп мп, 1554286 хр
94:355(477)
К 66

Корж, Никита Леонтьевич. Устное повествование, бывшего запорожца жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа / Н. Л. Корж ; вступ. ст.: І. М. Біжко, Н. І. Семенової. - Дніпро : Ліра, 2017. - 116 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551145кп мп
004.415(075.8)
К 71

Косолап, Анатолій Іванович. Оптимальне проектування комп'ютерних систем : навч. посіб. / А. І. Косолап ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 188 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551025кп хр, 1551026 аб
821.161.2'06-94.09
К 73

Котельчук, Ольга. Геокультурний простір і "Вечірні Світанки..." Михайла Наєнка : [монографія] / О. Котельчук. - К. : Маслаков, 2018. - 73 с.
 

1550755кп хр
316.77:377.3(436+430)(043.3)
К 79

Креденець, Надія Ярославівна. Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині : автореферат дисертації / Н. Я. Креденець ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

1550763кп хр
94:32(1-2/4)(477)"1941/1944"(02.064)
Л 38

Левченко, Юрій Іванович. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 401 с.
 

1551121кп мп
614.8(075.8)
Л 38

Левчук, Катерина Олександрівна. Практикум з безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / К. О. Левчук, О. А. Крюковська, Р. Я. Романюк. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 211 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550757кп хр
351.856.2(47+57)(02.064)
Л 46

Лень, Валентин Валентинович. Хронологія нагороджень державними орденами СРСР: історико-правове дослідження : монографія / В. В. Лень ; Нац. техн. ун-т. "Дніпров. політехн.". - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 154 с.
 

м1550811кп хр
821.161.2’06-1-97
Л 53

Лехновський, Михайло Васильович. (ієромон.). Хресна Дорога / М. Лехновський. - Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 30 с.
 

1550751кп хр
94:329.11](477.83/.86)"19"(043.3)

Лехнюк, Роман Олегович. Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття: національно-політичний аспект : автореферат дисертації / Р. О. Лехнюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

1550753кп хр
37:347.191.11](73)(043.3)
Л 64

Литовченко, Ірина Миколаївна. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки : автореферат дисертації / І. М. Литовченко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 40 с.
 

ф1551164кп мп
94(477.63-25)(059)
Л 93

Люди і місто. Дніпропетровськ : інформаційний альманах / керів. проекту Н. С. Буркан. - Дн-ськ : Ін-т економетрики та інтелект. власності, 2007. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1551006кп хр
94(477-25)
М 18

Малаков, Дмитро. Київ столітньої давнини / Д. Малаков, А. Прибєга. - К. : Фенікс, 2017. - 317, [2] с. : іл.
 

1551136кп мп
622.33.012.2(043.3)
М 18

Малієнко, Андрій Вікторович. Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень : автореферат дисертації / А. В. Малієнко ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551013кп хр
821.161.2’06-3
М 30

Марчук, Галина Олександрівна. Вибороти долю / Г. О. Марчук. - К. : Фенікс, 2017. - 254 с.
 

1551146кп мп
661.525(075.8)
М 48

Мельников, Борис Іванович. Виробництво аміачної селітри та карбаміду : навч. посіб. / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 302 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550760кп чз
373.3/.5.015.3:070(07)
М 52

Мерзлякова, Олена Леонідівна. Інформаційна грамотність. Профілактика деструктивного впливу мас-медіа / О. Л. Мерзлякова. - К. : Шкільний світ, 2017. - 79, [1] с.
 

1551159кп мп
614.214:364-57]:355.09
М 54

Методичні рекомендації організації реабілітаційних центрів для ветеранів АТО / В. М. Корнацький, А. Г. Кириченко, К. М. Легеза та ін. ; Навч.-наук. центр. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 30 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551173кп мп
780.071(477)(092)
Р 49

Микола Різоль: "Заради цього Варто було Жити" / упоряд. Л. В. Фетисова-Шепель. - Дніпро, 2018. - 205 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550799кп хр
005.8(043.3)
М 69

Міхєєва, Ольга Вікторівна. Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні : Автореферат / О. В. Міхєєва ; Київ.нац. ун-т.буд-ва і арх-ри. - К., 2018. - 20 с.
 

1550761кп хр
821.161.2’06-1
М 90

Мулярчук, Іван Феодосійович. Літопис / І. Ф. Мулярчук. - 3-е вид., доп. - К. : Логос, 2018. - 191 с.
 

1551156кп мп, 1554298 край, 1555074 куц
821.161.1(477.63)'06-31
М 91

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Письмо 2017 : роман / М. Г. Мурашкин. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 264 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551035кп чз, 1551036 аб
316.347(=161.2)(075.8)
Н 49

Нельга, Олександр В'ячеславович. Українська етносоціологія : навч. посібник. Ч. 1 / О. В. Нельга. - К. : ВД Персонал, 2015. - 540 с.
 

1550813кп чз
374.091(075.8)
Н 54

Неручок В. П. Обереги нації і держави : уроки громадянської освіти / В. П. Неручок. - 2-е вид., допов. - Тернопіль : Вектор, 2018. - 86 с.
 

1551123кп мп
621.355(075.8)
Н 58

Нефедов, Володимир Георгійович. Електрохімічна енергетика. Герметичні лужні акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки : навч. посіб. / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 178 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551149кп мп
628.16(075.8)
Н 58

Нефедов, Володимир Георгійович. Природоохоронні хімічні технології. Процеси та апарати водопідготовки та очищення води : [навч. посіб.]. Ч. 1 / В. Г. Нефедов, О. В. Смирнова ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 308 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551132кп мп
669.14:621.785(043.3)
Н 65

Нікульченко, Ігор Олександрович. Вплив неметалевих включень на структуроутворення та зміцнення поверхневого шару з підвищеними механічними властивостями в сталях при лазерній обробці : автореферат дисертації / І. О. Нікульченко. - Дніпро, 2018. - 21 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550773кп хр
37.015.31:502
О-72

Освіта для збалансованого розвитку / ред. Т. В. Тимочко. - К., 2017. - 27 с.
 

1551103кп мп
61:159-057-36 ](477)(072)
О-75

Основи програми психологічного супроводу учасників АТО : метод. посіб. / С. В. Абрамов, В. М. Корнацький, А. Г. Кириченко [та ін.] ; Дніпров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини, - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 164 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551155кп мп
616-036.86(477)"2017"(03)
О-75

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2017 рік / Упр. мед.-соц. допомоги населенню; А. В. Іпатов, О. М. Мороз, Н. О. Гондуленко та ін. ; за ред. С. І. Черняка. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 178 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551027кп хр
159.923.2-044.372(02.064)
О-75

Особистість як суб'єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія. Кн. 2 / Нац. акад. пед. наук України за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. - Суми ; К. : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. - 540 с.
 

1551104кп мп
159.98:355.1-057.36](477)(072)
О-75

Особливості психологічного стану учасників локального військового конфлікту (АТО) : метод. посібник / С. В. Абрамов, В. М. Корнацький, А. Г. Кириченко [та ін.] ; Дніпров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини, ДУ НЦЦ. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 134 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550788кп хр
821.161.1(477)’06-31:741.52
П 27

Перекресток: девять историй о войне и насилии : графический роман / гл. ред. И. Хансен ; худож.: С. Захаров, С. Рунова. - К. : Арт книга, 2017. - 123 с.
 

1551135кп мп
321.7:323.2(043.3)
П 30

Петров, Павло Григорович. Модернізація політичних інститутів як чинник формування іміджу транзитивних демократій : автореферат дисертації / П. Г. Петров ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551166кп мп
614.8(075.8)
П 38

Плис, Михайло Михайлович. Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали : навч. посібник / М. М. Плис, М. М. Плис ; за ред., авт. передм. О. А. Півоваров Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 71 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550767кп хр
664.3:339.13
П 41

Побережна, Аліна Анатолієвна. Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними = Protein-oil resources of the world and trade in them / А.А. Побережна; за ред. П.Т. Саблука. - К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2001. - 481 с.
 

1551158кп мп
271.2-584.5
П 43

Погорелый, Владимир. Древо жизни / В. Погорелый. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 134 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551157кп мп
821.161.1(477)'06-31
П 43

Погорелый, Владимир. Часть благую избери : роман / В. Погорелый. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 168 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551014кп чз
347.965(477)(075.8)
П 43

Погорецький, Микола Анатолійович. Адвокатура України : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Юрiнком Інтер, 2014. - 368 с.
 

м1550812кп хр
342.721(477.61)(062.536)
П 44

Подання від коаліції "Справедливість заради миру на Донбасі" для третьего циклу універсального періодичного огляду / Луган. обл. правозахис. центр "Альтернатива. - К., 2017. - 23 с.
 

1551147кп мп, 1554300 хр, 1554301 край
811.161.2-112(02.064)
П 58

Поповський, Анатолій Михайлович. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А. М. Поповський. - Дніпро : Ліра, 2018. - 323 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551131кп мп
159.98(062.552)
П 69

Практична психологія у сучасному вимірі : ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців. / Ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. педагогіки та психології. - Дніпро : [Ун-т Альфреда Нобеля], 2018. - 244 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551041кп мп, ф1555051 хр
94:341.485](477=411.16)
П 78

Проблеми історії Голокосту: український вимір : науковий журнал. Вип. 9 / "Ткума" Укр. ін-т вивч. Голокосту. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 279 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551177кп мп
351.713(477)(082)
П 88

Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України"). № 2 (17). - Дніпро : Ун-т мит. справи і фінансів, 2017. - 234 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551005кп хр
94(477)"1917/1921"(062.552)
Р 32

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнародної наукової конференції / Нац. акад. України; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. - К. ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. - 526 с.
 

1551154кп мп
621.868.62(02.064)
Р 35

Рейкові екіпажі: опір руху та керованість : монографія / С. Ю. Сапронова, В. П. Ткаченко, О. В. Фомін [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 160 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550781кп хр
323.13(=411.16)(4)(02.064)
Р 64

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі : колективна монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса, 2017. - 464 с.
 

1551113кп мп
622.235.2(02.064)
Р 65

Розробка і впровадження емульсійних вибухових речовин на кар'єрах України : [монографія] / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; під ред. В. П. Купріна, І. Л. Коваленка. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2012. - 243 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550810кп хр
821.111(73')06-312.4
Р 67

Роллинс, Джеймс. Линия крови : роман / Дж. Роллинс ; пер. с англ. Н. В. Рейн. - М. : Эксмо, 2014. - 636 с.
 

м1550809кп хр
821.111(73')06-322.4
Р 67

Роллинс, Джеймс. Тропа мертвых / Д. Роллинс ; пер. с англ. А. В. Бушуев. - М. : Эксмо, 2015. - 376 с. - (Весь Роллинс)
 

1551018кп хр
346.5:656.2](477)(02.064)
Р 83

Рудяга, Ірина Миколаївна. Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного транспорту України в умовах реформування : монографія / І. М. Рудяга. - Харків : Юрайт, 2017. - 196 с.
 

1551114кп мп
661.183.4.03(075.8)
С 13

Савченко В. Д. Механічне устаткування підприємств з виробництва силікатних матеріалів : підручник / В. Д. Савченко, О. Ф. Шевченко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2006. - 308 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551124кп мп
655(075.8)
С 24

Свердліковська О. С. Основи видавничого процесу підготовки поліграфічної продукції : навч. посіб. / О. С. Свердліковська, М. В. Бурмістр ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 528 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551002кп хр
821.161.2'06-1(082)
С 24

Світ не завершено : [збірка]: поезія / упоряд. В. Даниленко ; худож. В. Подлевський. - К. : Фенікс, 2016. - 223 с.
 

1550805кп хр
27-523.42(477.62)
С 25

Свято-Покровский храм, с. Боевое. - [б. м.], б. р. - 39 с.
 

1551153кп мп
538.958(075.8)
С 33

Сєтов, Євген Анатолійович. Спектроскопічні методи у фізиці твердого тіла : навч. посіб. / Є. А. Сєтов, М. П. Трубіцин ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. фізики твердого тіла та оптоелектроніки. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 47 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551107кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 2 (115) / гол. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2018. - 155 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551106кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 3 (116) / гол. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2018. - 186 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551105кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 4 (117) / гол. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2018. - 179 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551108кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 5 (112) / гол. ред. О. Г. Величко. - Дніпро, 2017. - 221 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551142кп мп
130.2:177.61
С 43

Скляр, Анна Володимирівна. Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції : автореферат дисертації / А. В. Скляр. - Дніпро, 2018. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551015кп хр
94: 341.485]( 477.87=411.16)(02.064)
С 47

Славік, Юрій Володимирович. Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті / Ю. Славік. - Дніпро : Ткума, 2017. - 156 с. - (Українська бібліотека Голокосту)
 

1551110кп мп
811.111:338.48(075.8)
С 74

Справи туризму та індустрії гостинності : підручник / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Г. І. М'ясоїд та ін.; за загал. ред. О. Б. Тарнопольського ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : [Ун-т ім. А. Нобеля], 2018. - 339 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1551162кп мп
821.161.2-94(092)
С 82

Стороженко, Олекса. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа : [повісті] / О. Стороженко ; авт. передм. М. Чабан ; худож. М. Добрянський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 161 с. : іл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551126кп мп
330.34(477)(062.552)
С 87

Структурні трансформації економіки України : міжнар. наук.-практ. конф.: [тези доп., Дніпро, 21 груд. 2017 р.] / Ін-т економіки пром-сті НАН України. - Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551000кп чз, 1551001 аб
347.9(477)(075.8)
С 89

Судоустрій України : підручник / за ред.: М. А. Погорецького, О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Юрiнком Інтер, 2015. - 339, [5] с.
 

1551130кп мп
378(062.552)
С 91

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи : VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців. Тези доповідей 22 березня 2018 р. / Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : [Ун-т ім. Альфреда Нобеля], 2018. - 227 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551167кп мп
669(062.552)
С 91

Сучасні проблеми металургії : наукові вісті. № 21. Вип. 1 / Нац. металург. акад. України ; відп. ред. О. Г. Величко. - Дніпро : НМетАУ : ІВК Системні технології, 2018. - 97 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551181кп мп
821.161.2'06.09
С 91

Сушко, Костянтин Іванович. Лови на Слові, або Чи легко бути читачем? / К. Сушко. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2017. - 199 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550801кп хр
821.161.2.09(092
Т 19

Тарас Шевченко як постать світового значення : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 5 березня 2014 року/ Верховна Рада України; відп. за вип. К. К. Грабчак. - К. : Парламентське видавництво, 2014. - 198 с. - (Парламентські слухання)
 

1551010кп хр, 1551011 аб
821.161.1(477)'06-31
Т 31

Теличко, Эдуард Николаевич. Взрослые игры : избранные произведения / Э. Н. Теличко. - К. : Український пріоритет, 2017. - 542 с.
 

1551137кп мп
622.73(043.3)
Т 35

Тернова, Катерина Віталіївна. Обгрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення : автореферат дисертації / К. В. Тернова ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551109кп мп
621.1.01
Т 38

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. праць. Вип. 8 / Нац. металург. акад. України ; гол. ред. О. Г. Величко. - Дн-ськ : Нова ідеологія, 2016. - 348 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551111кп мп
620.197
Т 47

Тищенко Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості. Кн. 3 / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2008. - 419 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551148кп мп
339.944(075.8)
Т 48

Ткаченко, Алла Михайлівна. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч.-метод. посібник / А. М. Ткаченко, О. І. Дідченко ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 353 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551120кп мп
658.5:005.93(075.8)
Т 48

Ткаченко, Алла Михайловна. Контроллинг : учеб. пособие для иностр. студентов / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута ; Укр. гос. хим.-технол. ун-т. - Днепр : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 290 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550798кп хр
378.4:63 ](477)(043.3)
Т 48

Ткаченко, Ольга Василівна. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах : автореферат дисертації / О. В. Ткаченко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

1550770кп хр
342.525(477)
У 45

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія : зб. стенограф. бюлетенів / Україна. Верховна Рада ; ред.: П. О. Боднар, . - - К. : Парламентське вид-во. - 2010 Т. 22. № 43-45. - К. : Парламентське вид-во, 2018. - 686 с.
 

1550769кп хр
342.525(477)
У 45

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія : зб. стенограф. бюлетенів / Україна. Верховна Рада ; ред.: П. О. Боднар. - К. : Парламентське вид-во. - 2010 Т. 21. № 30-42. - К. : Парламентське вид-во, 2018. - 735 с.
 

1550771кп хр
342.525(477)
У 45

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія :року / Україна. Верховна Рада ; ред.: П. О. Боднар. - К. : Парламентське вид-во. - 2010 Т. 23. № 56-65. - К. : Парламентське вид-во, 2018. - 606 с.
 

1551119кп хр
658.5(477)(02.064)
У 67

Управління розвитком суб'єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колективна монографія / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; за заг. ред. Т. В. Гринько. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 444 с.
 

1551150кп мп
332.1(02.064)
Ф 34

Федулова, Світлана Олександрівна. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / С. О. Федулова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 375 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551165кп мп
622(062.552)
Ф 50

Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов. Вып. 19 / Ин-т физики гор. процессов ; под общ. ред. В. Г. Гринёва. - Днепр : Ин-т физики горн. процессов НАН Украины, 2017. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551125кп мп
658.562(062.552)
Ф 79

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : ІХ Міжнар. наук.-практ./ Ун-т ім. А. Нобеля ; відп. за вип. В. А. Павлова. - Дніпро : [Ун-т імені Альфреда Нобеля], 2018. - 300 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1551127кп мп
378:005(062.552)
Ф 79

Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міднародної науково-практичної конференції / Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг. - Дніпро : Ун-т мит. справи і фінансів, 2018. - 304 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550762кп хр
621.317.73(02.064)
Х 76

Хома, Володимир Васильович. Проблемно-орієнтовані засоби вимірювання імітансу. Теорія і практика : монографія / В. В. Хома, Є. В. Походило. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 265 с.
 

ф1551047кп хр, ф1554631 рф
94(477)"19"(08)
Ч-37

Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / Київ. міська орг. Т-ва "Меморіал" ім. Василя Стуса, Громад. ін-т іст. пам'яті; упоряд.: Р. М. Круцик, С. А. Жовтий. - К. : Преса України. - 2014 Т. 3. - 2015. - 1216 с.
 

ф1551046кп хр, ф1554630 рф
94(477)"19"(08)
Ч-37

Чекістське досьє окупованої України : зб. док. : у 3 т. / Київ. міська орг. Т-ва "Меморіал" ім. Василя Стуса, Громад; авт. проекту, упоряд. Р. Круцик, упоряд. С. Жовтий. - К. : Преса України. - 2014 Т. 2. - К. : Преса України, 2015. - 992 с.
 

ф1551045кп хр, ф1554629 рф
94(477)"19"(08)
Ч-37

Чекістське досьє окупованої України : зб. док. : у 3 т. / Київ. міська орг. Т-ва "Меморіал" ім. Василя Стуса, Громад; авт. проекту, упоряд. Р. Круцик, упоряд. С. Жовтий. - К. : Преса України. - 2014 Т. 1. - К. : Преса України, 2014. - 1048 с.
 

ф1551178кп мп
94(477.63-25)
Ч-46

Черевик, Юрий Иванович. Дореволюционный Екатеринослав / Ю. И. Черевик. - Днепр : Монолит, 2018. - 516 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1551170кп мп
657:006.032(075.8)
Ч-81

Чубарь, Ольга Алексеевна. ACCA DipIFR (rus.) : учебный курс по Международым стандартам финансовой отчетности / О. А. Чубарь. - 4-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 462 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550786кп хр
821(4)-311.8
Ч-84

Чудесные путешествия : [сборник] / худож. П. Анненков. - Ташкент : Юлдузча, 1989. - 267 с. : ил.
 

1551134кп мп
336.717.8:330.34(043.3)
Ш 33

Швайдак, В'ячеслав Миколайович. Небанківське фінансове посередництво в контексті забезпечення економічного розвитку країни : автореферат дисертації / В. М. Швайдак ; Ун-т митної справи і фінансів. - Дніпро : Ун-т митної справи і фінансів, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550752кп хр
378.4-021.64(510)(043.3)
Ш 37

Шевченко, Катерина Валеріївна. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР : автореферат дисертації / К. В. Шевченко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

ф1550793 аб
821.161.2-1Шев
Ш 37

Шевченко, Тарас. Дитячий кобзар / Т. Шевченко ; ред.: К. Івашутіна, М. Сидоряк. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - б. с.
 

ф1550795кп край
908(477.64)
Ш 65

Шишков, Сергій Михайлович. Спадщина. Краєзнавство: розвідки, знахідки, дослідження. Кн. 1 / С. Шишков, Ю. Вілінов. - Запоріжжя : Кераміст, 2017. - 304 с.
 

1550787кп хр
821.161.2’06-311.6
Ш 67

Шкуліпа, Анатолій Григорович. Берест : роман у віршах / А. Г. Шкуліпа ; ред. Д. А. Головко ; худож. В. О. Ісаєнко. - К. : Рада, 2011. - 569 с.
 

1551138кп мп
669.184(043.3)
Ю 96

Юшкевич, Павло Олегович. Розробка енергоефективної технології комбінованої продувки конвертерної ванни киснем та нейтральним газом з використанням багатоярусних фурм : автореферат дисертації / П. О. Юшкевич. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550756кп хр
658.15:005.8(043.3)
Я 77

Ярошенко, Руслан Федорович. Методологія проактивного управління загрозами у програмах розвитку фінансових організацій в умовах турбулентного оточення : автореферат дисертації / Р. Ф. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - К., 2018. - 49 с.
 

1550768кп хр
579(477)(092)
Я 87

Ятель, Тамара Прокофьева. Миколог Прокофий Данилович Ятель / Т. П. Ятель ; сост. предисл. и примеч. А. И. Бельский. - Минск : Змицер Колас, 2018. - 95 с.