Шапошник Ольга  

Електронні лікарняні

//Казна України. - 2022. - №1. - С.32-34  ( 01.04.2022 )

Наразі медичним установам забороняється вида¬вати лікарняні листи в паперовій формі з того моменту, коли в медустанові з'являється технічна можли¬вість формувати листи непрацездатності в електрон¬ній формі, тобто з моменту, коли медична інформаційна система, до якої підключено установу, успішно пройшла тестування відповідного функціоналу.
Для того, щоб лікар мав змогу виписати висновок про непрацездатність, працівник повинен прийти на огляд до лікаря. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронному реєстрі листів непрацездатності (далі - реєстр) та завіряє його кваліфікова¬ним електронним підписом. Про такі дії лікаря пацієнт отримає відповідне повідомлення від Е-ііеаІШ. Звідти за кілька секунд виписаний лікарем висно¬вок потрапляє до реєстру Пенсійного фонду України (далі - ПФУ). Саме тут і формується електронний листок непрацездатності, тобто документ, який слугує для нарахування соціальних виплат. Про формування такого документа працівник, якому виписано е-лікарняний, також отримає відповідне повідомлення на телефон, але вже від ПФУ.
При цьому дати відкриття та закриття листка непрацездатності будуть відповідати датам початку та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого він сформований.
Сформований е-лікарняний у день створення (відкриття) стає доступним для перегляду в кабінеті страхувальника та застрахованої особи на вебпорта- лі електронних послуг ПФУ.
Однак до дати закінчення періоду дії (закриття) листка непрацездатності він не може передаватися до страхувальника як підстава для нарахування ви¬плат за державним соціальним страхуванням.
Якщо в електронному лікарняному буде виявлена помилка, пацієнту необхідно зв'язатися з лікарем, який повинен виправити помилку шляхом скасування попереднього запису і внесенням нового. Таким чи¬ном буде створено новий електронний лікарняний.
Чим відрізняється е-лікарняний від паперового?
Відмінність між цими видами листків непрацездатності полягає у тому, що перші складаються в електронній формі, інші - виключно у паперовій формі. По-друге, під час відкриття е-лікарняного лікар повинен вносити до системи не лише наймену¬вання страхувальника, а також його податковий но¬мер в Єдиному державному реєстрі. Принциповою відмінністю є те, що е-лікарняні не мають серії. Крім того, е-лікарняні видаються за нещодавно оновле¬ними кодами причин тимчасової непрацездатності.
Так, на підставі наказу від 28.09.2021 №2086 «Про затвердження Змін до деяких норматив¬но-правових актів Міністерства охорони здоров'я України» (далі - наказ №2086) Міністерство доручає медичним закладам забезпечити до 01 лютого 2022 року функціональні можливості електронної системи охорони здоров'я щодо інструментів контролю та простежуваності при внесенні змін до медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Цей наказ діє з 01 жовтня 2021 року.
Варто зважати на декілька важливих новацій наказу №2086, які діють з 01 жовтня 2021 року:
- при формуванні листка непрацездатності враховують інформацію про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідом¬лення про прийняття працівника на роботу;
- листок непрацездатності може мати такі статуси: закритий, готовий до сплати (виданий), помилково сформований, недійсний, оплачений;
- листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати його закриття;
- на підставі даних медичних висновків, які складають один випадок тимчасової непрацездатності, формують листки непрацездатності в порядку чер¬говості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюють як продовження першого та складають один страховий випадок.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.