Волкова Наталія  

Індексація доходів військовослужбовців: нюанси проведення

//Баланс-Бюджет. - 2016. - №41. - С.18-24. - (Спецвипуск)  ( 10.10.2016 )

Об'єкт індексації
Грошове забезпечення військовослужбовців наряду із зарплатою, стипендіями та іншими со-ціальними виплатами Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі - Порядок № 1078), віднесено до об'єктів індексації.
Єдине, що слід урахувати, це збереження за військовослужбовцем грошового забезпечення в призначеній сумі під час його відсутності через хворобу або перебування у відпустці тощо. Ви-значення для військовослужбовців середнього заробітку для оплати таких днів законодавством не передбачено. Тому коригувати розраховану на повний місяць суму індексації в таких випадках не потрібно.
Зазначимо, що документом, який визначає струк-туру та умови грошового забезпечення військо-вослужбовців, є постанова КМУ від 07.11.07 р. № 1294 (далі - Постанова № 1294). Згідно з її нормами грошове забезпечення військовослуж-бовців складається із посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних підвищень посадового окладу, надбавок, доплат, винагород та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
Особливості індексації
Індексація грошового забезпечення проводиться за загальними правилами, установленими Порядком № 1078. Жодних специфічних вимог щодо індексації доходів військовослужбовців указаний документ не містить.
Визначені Постановою № 1294 оклади були вве-дені в дію з 1 січня 2008 року і для більшості військових підрозділів та управлінських структур діють по сьогодні.
Прийнятою в грудні минулого року Постановою № 1013 були підвищені оклади майже в усіх галузях бюджетної сфери (за винятком працівників 1-3-го тарифних розрядів за ЄТС), окрім окладів у складі грошового забезпечення військовослужбовців. Так, згідно з пп. З п. 1 Постанови № 1013 підвищення окладів не стосується військовослужбовців та поліцейських (за винятком військовослужбовців військових прокуратур).
По суті, це означає, що місяць, у якому для вій-ськовослужбовця відбудеться підвищення будь- яких із перелічених вище складових грошового забезпечення, що мають постійний характер (крім окладу), наприклад, надбавки за вислугу років, не буде вважатися місяцем підвищення доходу. Як правило, у цьому місяці визначають величину зменшення суми індексації, на яку працівник мав право до підвищення, на розмір такого під-вищення. Утім, це не стосується даної ситуації. Тобто без підвищення окладів раніше визначена сума індексації не зменшується. Це вимога абзацу п'ятого п. 5 Порядку № 1078, що почала діяти із 1 грудня 2015 року.
Виняток можливий лише для курсантів, яким ви-значений Постановою N2 1294 оклад може підви-щуватися за достойними результатами чергової

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.