Федорова Інна  

Щодо додержання законодавства про працю працівників, прийнятих на військову службу в особливий період

//Праця і зарплата. - 2016. - №37. - С.14-15  ( 05.10.2016 )

 У зв'язку із скороченням штатної чисельності бюджетної установи працівником відділу отримано повідомлення про наступне звільнення. Чи має право роботодавець звільнити працівника у зв'язку із скороченням посади після закінчення двомісячного строку з моменту попередження, якщо його було прийнято на військову службу за контрактом (за власним бажанням)?
Ю. Чеботарьов, Сумська обл
.
Відповідь. Згідно зі ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.
Якщо в новому штатному розписі посади деяких працівників відсутні, але такі працівники попереджені про наступне вивільнення, вони продовжують працювати (не менш як два місяці), одержуючи заробітну плату відповідно до чинного штатного розпису.
Звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може відбуватися не раніше від закінчення двомісячного строку з моменту попередження.
Якщо до закінчення зазначеного строку попередження про звільнення працівника було прийнято на військову службу за контрактом, то в цьому випадку така категорія працівників не підлягає звільненню.
Відповідно до ч. З ст. 119 КЗпП за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, де вони працювали на час призову.
Між працівником, призваним на військову службу на особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові відносини, і працівник лише увільняється від виконання повноважень.
Названій категорії працівників на строк до закінчення особливого періоду або ДО дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, по сада і виплачується середній заробіток за рахунок роботодавця.
З метою недопущення порушення трудових прав працівник має бути переведений до нового штатного розпису за його згоди.

Товариство уклало з праців ником строковий договір на виконання робіт завідуючого складом на період з 1 липня 2015 до 1 липня 2016 р. Під час чинності строкового трудового договору працівник був прийнятий на військову службу у Збройні сили України. Після закінчення строкового договору Товариство наказом від 30.06.2016 р. звільнило працівника з роботи на підставі ст. 36 КЗпП (у зв'язку із закінченням терміну строкового трудового договору). Чи порушило Товариство гарантії працівника, визначені ст. 119 КЗпП?
О. Харчук, Одеська обл.
Відповідь. Згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП підставою припинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорі строк, тому звільнення працівника за цим пунктом не є звільненням за ініціативою роботодавця.
У разі закінчення строку трудового договору, укладеного з працівником, прийнятим на військову службу за контрактом, на особливий період, за яким зберігається місце роботи, посада та середній заробіток, трудовий договір може бути припинено.
Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їхнього припинення, чинність цього договору вважається продовженою на невизначений строк (ч. 1 ст. 391 КЗпП).
Обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, поширюються на звільнення працівників за ініціативою роботодавця (крім ліквідації Товариства).

 Працівником підприємства укладено контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних сил строком на три роки. Чи зобов'язане підприємство зберігати місце роботи з виплатою середнього заробітку після отримання працівником повістки районного (міського) військового комісаріату щодо призову на збори?
О. Коваленко, ІваноФранківська обл.
Відповідь. Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних сил України або інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров'я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.
З особою, яка відповідає зазначеним вимогам, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних сил України або інших військових формувань.
У разі ухвалення Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення гіро введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більш як два місяці.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» за призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їхнього проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також обіймана посада та середня заробітна плата на підприємстві. в установі, організації незалежно від підпорядкування і Форми власності.

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18