Надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

//Профспілкові вісті. - 2017. - №23  ( 06.04.2017 )

 Працівникам, які успішно на­вчаються без відриву від ви­робництва у вищих навчальних закладах з ве­чірньою та заочною формами навчання, відповідно до законодавства про відпустки, надаються додаткові опла­чувані відпустки залежно від певних чинників: фор­ми й курсу навчання, рів­ня акредитації навчально­го закладу тощо.
Надаються такі відпуст­ки в календарних днях упро­довж навчального, а не календарного року. Відпустки у зв’язку з навчанням не діляться на частини, не переносяться на інший період, не продовжуються на кількість святкових та неробочих днів, не випла­чується компенсація за невикористані дні. При цьому оплачуються всі (ка­лендарні) дні відпустки відповідно до виклику на сесію.
Тривалість навчальних відпусток встановлюється на період :
1) настановних занять, виконання ла­бораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та ІІ курсах у вищих навчальних закладах:
– I–II рівня акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
– III–IV рівня акредитації з вечір­ньою формою навчання – 20 календар­них днів;
– незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання – 30 кален­дарних днів;
2) настановних занять, виконання ла­бораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
– I–II рівня акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
– III–IV рівня акредитації з вечір­ньою формою навчання – 30 календар­них днів;
– незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання – 40 кален­дарних днів;
3) на період складання державних іс­питів у вищих навчальних закладах не­залежно від рівня акредитації – 30 ка­лендарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студен­там, які навчаються у вищих навчаль­них закладах з вечірньою та заочною формами навчання I–II рівня акреди­тації, – 2 місяці, а у вищих навчальних закладах III–ІV рівня акредитації – 4 місяці.
Тривалість додаткових оплачува­них відпусток працівникам, які здо­бувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою на­вчання у навчальних закладах після­дипломної освіти та вищих навчаль­них закладах, що мають у своєму під­порядкуванні підрозділи післяди­пломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на ІІІ і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до скла­дання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробни­цтва, для підготовки та складання іс­питів надається один раз на рік додат­кова оплачувана відпустка з розрахун­ку 10 календарних днів на кожен іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуаль­ний план підготовки, надається додат­кова оплачувана відпустка триваліс­тю 30 календарних днів та за їхнім ба­жанням протягом 4 років навчання – один вільний від роботи день на тиж­день з оплатою його в розмірі 50% се­редньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечір­ньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої осо­бливості, законодавством може вста­новлюватись інша тривалість відпус­ток у зв’язку з навчанням.
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчаль­них закладах надається праців­никові на підставі відповідної заяви та довідки-виклику на­вчального закладу в терміни, визначені вищим навчальним закладом.
Приймаючи заяву та довідку- виклик, необхідно перевірити, чи збігаються наведені в них періоди сесії. Необхідно простежити, щоб тривалість навчальної відпустки, наданої працівникові протягом на­вчального року, не перевищувала тривалості, встановленої в статті 15 Закону України «Про відпустки».
Оскільки тривалість навчальної відпустки встановлюють навчальні заклади згідно з навчальним планом, вона може бути меншою, ніж гаранто­вано законодавством для відповідно­го року навчання. Однак, за невико­ристані дні навчальної відпустки, на відміну від щорічної, грошову ком­пенсацію не виплачують, у тому чис­лі й при звільненні.
Якщо працівник, який успішно на­вчається без відриву від виробництва у вищому навчальному закладі, одер­жить від навчального закладу довід­ку-виклик на сесію в період перебуван­ня у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, він має право звернутись до керівництва підприємства з проханням надати йому додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. Для цього по­трібно написати заяву про припинен­ня відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та на­дання відпустки у зв’язку з навчанням на період сесії на підставі довідки-ви­клику вищого навчального закладу.
На період сесії чи підготовки та за­хисту дипломної роботи відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку може бути надано іншому працюючому родичу, який фактично доглядатиме за дитиною. Після закінчення додаткової відпуст­ки в зв’язку з навчанням мати дитини знову може оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3615.html