Лежух Тетяна   

Сплата орендної плати за нерухоме майно в період воєнного стану

// Юридичний вісник України.- 2022. -№ 12/15. - С. 9  ( 01.09.2022 )

Ситуація 1: оренда державного та комунального майна
Вирішення даного питання врегульовано Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 (далі по тексту — постанова), який передбачає 2 можливих варіанти.

Варіант А — орендна знижка/звільнення від сплати орендної плати за рішенням Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування. Пунктом 129-1 постанови передбачено можливість Кабінету Міністрів України або представницького органу місцевого самоврядування за наявності особливих обставин ухвалити рішення про надання орендних знижок або звільнень від сплати орендної плати за договорами оренди певного майна або за договорами оренди майна. Відповідно до ч. 1 ст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні», торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. При цьому форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години тощо.
На підтвердження наявності особливих обставин в умовах воєнного стану варто надавати лист ТПП України від 28.02.2022 року щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який можна завантажити за наступним посиланням. Підтвердженням прийняття рішення про застосування звільнення від сплати орендної плати або знижки є наказ орендодавця, прийнятий на підставі заяви, поданої орендарем.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/splata-orendnoyi-platy-za-neruhome-majno-v-period-voyennogo-stanu/