Право на відпустку у разі переведення на інше місце роботи

//Профспілкові вісті. - 2016. - №47. - С.12  ( 01.11.2016 )

Відповідно до ст. 81 КЗпПУ за бажанням працівників, пере­ведених на роботу з одного підприємства, установи, ор­ганізації на інше підприємство, в установу, організацію, які не вико­ристали за попереднім місцем робо­ти повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості нада­ється до настання 6-місячного тер­міну безперервної роботи після пе­реведення.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щоріч­ні основну та додаткові відпустки, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові від­пустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.