.  

Трудові права українців, яких призвали на військову службу

//Профспілкові вісті. - 2022. - №14-17. - С.7  ( 01.05.2022 )

за особами, які були призвані на військову службу під час мобіліза­ції, на особливий період або з числа ре­зервістів на особливий період, зберіга­ється право:

• на захист від незаконного звіль­нення або переміщення по службі;

• на безоплатну перепідготовку і до­строкове звільнення у визначених ви­падках, на матеріальну допомогу при звільненні, одноразову грошову допо­могу при звільненні в розмірі 50% мі­сячного грошового забезпечення за ко­жен повний рік служби у визначених випадках;

• на службовий час нормальної три­валості (крім військових навчань, по­ходів, бойових стрільб, бойового чер­гування, несення служби в добовому наряді тощо);

• на час відпочинку;

• на відпустки з оплатою вартості проїзду до місця відпустки і назад у визначеному порядку. Під час воєнно­го стану військовослужбовцям мо­жуть надаватися відпустки за сімей­ними обставинами та з інших поваж­них причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпуст­ки та назад, але не більше 2 діб в один кінець. При цьому право надання вій­ськовослужбовцям у періоди мобіліза­ції та воєнного стану інших видів від­пусток, крім відпусток військовослуж­бовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а в разі якщо дитина потребує домашньо­го догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого пора­нення за висновком (постановою) вій­ськово-лікарської комісії, припиняєть­ся;

• на оплату праці, зокрема на гро­шове забезпечення та його індексацію; З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: 

http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-4836.html