.  

Відпустки на час навчання

//Освіта. -2019. - №45. - С.7  ( 03.10.2019 )

Статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпу¬стки» встановлені гарантії що¬до надання працівникам, які успішно навчаються без відри¬ву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною форма¬ми навчання, додаткових оп¬лачуваних відпусток:
1) на період настановних за¬нять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та II курсах у вищих на¬вчальних закладах:
І та II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів;
III та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;
незалежно від рівня акреди¬тації з заочною формою на¬вчання - 30 календарних днів.
2) на період настановних за¬нять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на III і наступних курсах у ви¬щих навчальних закладах:
І та II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;
III та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів;
незалежно від рівня акреди¬тації з заочною формою на¬вчання - 40 календарних днів.
3) на період складання дер¬жавних іспитів у вищих на¬вчальних закладах незалежно від рівня акредитації - ЗО ка-лендарних днів;
4) на період підготовки та за¬хисту дипломного проекту (ро¬боти) студентам, які навчають¬ся у вищих навчальних закла-дах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчаль¬них закладах третього і чет¬вертого рівнів акредитації - чотири місяці.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 ка¬лендарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно викону¬ють індивідуальний план підго-товки, надається додаткова оп¬лачувана відпустка тривалістю
ЗО календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навча¬ються у вищих навчальних за¬кладах з вечірньою та заоч¬ною формами навчання, де на-вчальний процес має свої особ¬ливості, законодавством може встановлюватися інша три¬валість відпусток у зв'язку з на-вчанням.
Звертаємо увагу на те, що зазначені відпустки надаються впродовж навчального року і лише тим працівникам, які успішно навчаються в зазначе¬них навчальних закладах без відриву від виробництва.
Враховуючи наведені вище законодавчі норми тривалість додаткової оплачуваної відпу¬стки диференціюється за таки¬ми критеріями:
форма навчання (вечірня, заочна);
рівень акредитації навчаль¬ного закладу;
курс, на якому працівник на¬вчається.
Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 1.07.2014 № 1556—VII вже не містить поділу закладів вищої освіти за рівнем акредитації. Разом з тим, в пункті 12 розділу XV «Прикінцеві та перехідні поло¬ження» цього Закону зазначено, що до приведення нормативно- правових актів з питань оплати праці, пенсійного та стипендіаль¬ного забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, пенсійного забезпечення педа¬гогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, сти¬пендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються:
для університетів, академій, інститутів - на рівні закладів вищої освіти III - IV рівнів акре¬дитації;
для коледжів (включаючи ко¬леджі як структурні підрозділи університетів, академій, інсти¬тутів) - на рівні закладів вищої освіти І - II рівнів акредитації;
У частині другій статті 15 За¬кону України «Про відпустку» визначено, що працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах після- дипломної освіти та вищих на¬вчальних закладах, які мають у своєму складі підрозділи лісля- дипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що и працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації.
Стаття 202 КЗпП України зо¬бов'язує власника створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням працівни¬кам, які навчаються без відри¬ву на виробництві.
Власник зобов'язаний нада¬вати працівникові відпустку са¬ме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Ненадання відпустки в цей час не може бути обґрунтовано ви¬робничою необхідністю для підприємства.
У листі від 2.01.2013 № 2/13/116-13 Міністерство соціальної політики України роз'яснює, що для отримання додаткової сплачуваної відпу¬стки у зв'язку з навчанням працівнику-студенту не¬
обхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.