Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ о состояніи Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1899 годъ

> Анотація: Книга є ювілейним випуском звіту міської громадської бібліотеки м. Катеринослава, якій у 1899 році виповнилося 10 років. Тут надані цікаві історичні відомості про розвиток бібліотечної справи у Катеринославі ХІХ ст. та про створення цієї бібліотеки, підведені підсумки її 10-річної діяльності. Також є порівняльна характеристика складу бібліотечних фондів, читачів та грошових коштів бібліотеки за минулі 10 років. Крім того, у книзі надані: грошовий звіт за 1899 р., інформація про нові надходження літератури, аналіз складу читачів, перелік періодичних видань, що передплачені у 1899 р., а також кошторис прибутків та видатків грошових коштів на 1900 рік.
 
Аннотация: Книга является юбилейным выпуском отчета о работе городской общественной библиотеки Екатеринослава, которой в 1899 году исполнилось 10 лет. Здесь представлены интересные исторические сведения о развитии библиотечного дела в Екатеринославе на протяжении ХІХ века и о создании данной библиотеки, подведены итоги её 10-летней деятельности. Также дана сравнительная характеристика состава библиотечных фондов, читателей и денежных средств библиотеки за прошедшие 10 лет. Кроме того, в книге представлены: денежный отчёт за 1899 год, информация о нових поступленнях литературы, анализ состава читателей, список периодических зданий, выписанных в 1899 году, а также смета прихода и расхода средств на 1900 год.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1896, 1897, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1913 годы [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира : Типо-Литогр. Губерн. Правления : Тип. А. І. Цеткіна и М. А. Синайского, 1900 - 1914. - 317 (под одной обложкой) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1664
Переглянути