Краєзнавча Електронна бібліотека

Дмитро Яворницький-усі грані особистості. Бібліографічний покажчик

> Анотація: Біобібліографічний покажчик «Дмитро Яворницький – усі грані особистості» має рекомендаційний характер і покликаний допомогти краєзнавцям, історикам, працівникам бібліотек і музеїв, вчителям, студентам та старшокласникам, усім, хто цікавиться сторінками минувшини Придніпров’я, біографією вченого, який все життя присвятив його вивченню. Джерела, зібрані в покажчику, відображають як біографію та творчу спадщину Д. Яворницького, так і його діяльність у всіх проявах.
 
Аннотация: Библиографический указатель «Дмитрий Яворницкий - все грани личности» носит рекомендательный характер и призван помочь краеведам, историкам, работникам библиотек и музеев, учителям, студентам и старшеклассникам, всем, кто интересуется страницами прошлого Приднепровья, биографией ученого, всю жизнь посвятившего его изучению. Источники, собранные в указателе, отражают как биографию и творческое наследие Д. Яворницкого, так и его деятельность во всех проявлениях.
 
Annotation: Bibliographic index "Yavornytsky - all facets of personality" is advisory in nature and is intended to help local lore researchers, historians, library and museum workers, teachers, students and seniors, all those interested in the past of Dnieper river region and the biography of the scientist who devoted his life to studying the region’s history . Sources collected in the index, reflect both the biography and heritage D. Yavornytsky , his activities in all spheres of social life.
Бібліографічний опис: Дмитро Яворницький – усі грані особистості [Текст]: біобібліографічний покажчик / упоряд.: Н. Василенко, І. Голуб, І. Савченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2016.– 120 с. - (Дослідники рідного краю)
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 29.01.2021
Кількість переглядів: 1274
Переглянути