Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1880 годъ
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1880 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про усі земські податки; відомості про сільське господарство, інформація про дорожні споруди та паромні переправи. Книга також містить звіти про діяльність різних закладів повіту: медичних, опікунських, відомості про навчальні заклади. У додатках включені відомості про становище різних галузей земського благоустрою в повітах. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1880 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты обо всех земских повинностях; сельском хозяйстве; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, сведения об учебных заведениях. В приложениях включены сведения о положении различных отраслей земского благоустройства в уездах. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a collection of accounting documents issued by Yekaterynoslav province’s rural council in 1880. The book provides data on the personnel of the Rural Assembly and the Board; report on the implementation of the Rural Assembly resolutions ; reports on all rural taxes; information on agriculture, information on road constructions and ferry crossing facilities. The book also contains reports on the activities of the various institutions of the county: medical, custodial,educational. The Annexes include information about the state of various rural improvement sectors in the counties.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1880 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернская, 1881. - 578 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 881
Переглянути