Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославскаго Областного Комитета Всероссійскаго Союза Городовъ за время по 1-е января 1916 года

> Анотація: Книга складається з 2-х частин. У першій частині представлений звіт Катеринославського обласного комітету всеросійського Союзу міст, у другій - звіт Катеринославського Губернського комітету Всеросійського Союзу міст. У першій частині представлені відомості про діяльність Обласної організації Катеринослава: інформація про евакуацію і розміщення поранених, організацію розбірного госпіталю і різних санітарних заходів, дані про боротьбу із заразними хворобами та ін. У другій частині висвітлюються взаємини між Міським Комітетом Союзу та іншими громадськими організаціями допомоги хворим і пораненим воїнам в місті; розкривається діяльність Комітету, що включає в себе питання евакуації та розміщення поранених, організацію допомоги воїнам, що вимагають спеціального лікування, збори пожертвувань для хворих і армії, допомогу біженцям і багато іншого. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга состоит из 2-х частей. В первой части представлен отчет Екатеринославского областного комитета всероссийского Союза городов, во второй - отчет Екатеринославского Губернского комитета Всероссийского Союза городов. В первой части представлены сведения о деятельности Областной организации Екатеринослава: информация об эвакуации и размещении раненых, организации разборного госпиталя и различных санитарных мероприятий, данные о борьбе с заразными болезнями и др. Во второй части освещаются взаимоотношения между Городским Комитетом Союза и другими общественными организациями помощи больным и раненым воинам в городе; раскрывается деятельность Комитета, включающая в себя вопросы эвакуации и размещения раненых, организацию помощи воинам, требующим специального лечения, сборы пожертвований для больных и армии, помощь беженцам и многое другое. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book consists of 2 parts. The first part contains the report submitted by the Yekaterinoslav oblast Committee of the All-Russia Cities’ Union, the second part contains the report by Yekaterinoslav Province Committee of the All-Russia Cities’ Union. The first part presents information on the activities of the Yekaterynoslav oblast organization: information about the evacuation and accommodation of the wounded, organizing of the temporary hospital and various health measures, data on the combating infectious diseases and others. The second part describes the relationship between the City Committee of Union and other NGOs that help sick and wounded soldiers in the city; reveals the activities of the Committee, including the issue of evacuation and accommodation of wounded soldiers, taking care of soldiers that require special treatment, collecting donations for wounded and the army, aid to efugees and many more. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославского областного комитета Всероссийского союза городов за время по 1-е января 1916 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. бывш.братства Св. Владимира, 1915. - 146 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1399
Переглянути