Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднепровской Уездной Земской Управы ХVIII-му Очередному Уездному Земскому Собранію за 1907 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1907 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій; опис стану повітової ветеринарії; відомості про склад населення Верхньодніпровського повіту. Книга також містить звіти про діяльність різних закладів повіту: медичних, наглядових, судових, фінансово-кредитних, навчальних, відомості про підприємства і пожежну частину повіту. У окремих розділах надані сільськогосподарська та торгово-промислова характеристики повіту. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1907 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); информация о работе земской почты и почтовых станций; описание состояния уездной ветеринарии; сведения о составе населения Верхнеднепровского уезда. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях и пожарной части уезда. В отдельных разделах представлены сельскохозяйственная и торгово-промышленная характеристики уезда. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: Report of the Verhnedneprovsk county rural council for the 18th ordinary county rural Assembly for the year 1907 [text]. - Verhnedneprovsk , Lyubovskiy’s Publishing House , 1908. - 306 p.The book is a compilation of Verhnedneprovsk county rural council’s accounting documents (year 1907) to the Yekaterinoslav province government. The book contains: information about the Province Assembly and the Administrative Board members lists ; report on implementation of the Province Assembly decisions ; information on the floating capital in the rural council ‘s treasury ; reports about all rural council ‘ s taxes and duties ; information on the work of rural council’s post office and mail stations; report of the county’s veterinary medicine condition ; information about Verkhnedneprovsk County’s population composition . The book also contains reports on the activities of the arious agencies in the county: health, social welfare, judicial, financial and credit, information about the ducational facilities and the county fire department. In some sections agricultural , commercial and industrial characteristics of the county are provided.The book might be of interest to historians, local historians and anyone interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы XVIII-му Очередному Уездному Земскому Собранию за 1907 год [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского, 1908. - 306 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1625
Переглянути