Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднепровской Уъздной Земской Управы. Верхнеднъпровскому XVIII очередному Уъздному Собранію за 1882 годъ

> Анотація: Книга є збіркою звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1882 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; короткий звіт про майно земства; сільськогосподарська характеристика Верхньодніпровського повіту; відомості про продовольчі запаси; перелік верхньодніпровських землевласників; звіти повітових медичних закладів; санітарно-епідеміологічна характеристика повіту за 1882 р. Крім того, є опис стану повітової ветеринарії, земської пошти, навчальних закладів, а також звіти про всі земські повинності (податки). У Додатку у вигляді таблиць представлені відомості про всі оборотні кошти каси земської управи, про борги і невиконані витрати, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1882 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; краткий отчет об имуществе земства; сельскохозяйственная характеристика Верхнеднепровского уезда; сведения о продовольственных запасах; перечень верхнеднепровских землевладельцев; отчеты уездных медицинских учреждений; санитарно-эпидемиологическая характеристика уезда за 1882 г. Кроме того, имеется описание состояния уездной ветеринарии, земской почты, учебных заведений, а также отчеты обо всех земских повинностях (налогах). В Приложении в виде таблиц представлены сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных расходах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства.
 
Annotation: The book is a collection of accounting documents issued by the Verkhnedneprovsk county’s rural council in Ekaterinoslav province in 1882. The book provides data on the personnel of the Rural Assembly and the Board; the a summary of Rural Assembly’s property; the Verhnedniprovsk county’s agricultural characteristics; information on food stocks; the list of Verkhnedniprovsk landowners ; the reports on county’s medical institutions; sanitary and epidemiological characteristics of the county in 1882. Besides, the book provides the description of the county’s animal husbandry, rural mail, educational institutions, and reports on all rural duties (taxes). In the Annex the tables present information about all the current assets of rural council’s cashier’s office, the outstanding debts and expenses, records on cash income and expenditure for the needs of the rural council.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской Уездной Земской Управы. Верхнеднепровскому 18 очередному Уездному собранию за 1882 г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Н. Я. Павловского, 1883. - 378 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1926
Переглянути