Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Александровской Уъздной Земской Управы Уъздному Земскому Собранію XXXIX очередной сессіи (1904 года) за 1903 годъ

> Анотація: Книга є збіркою звітних документів Олександрівської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1903 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад діловодів Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земських Зборів; сільськогосподарська характеристика Олександрівського повіту; санітарно-епідеміологічна характеристика повіту за 1903 р.; опис стану повітової ветеринарії, земської пошти, страхування, а також звіти про діяльність бібліотек та книжкових магазинів повіту. У Додатку у вигляді таблиць представлені грошові звіти про всі оборотні кошти каси земської управи, про борги і невиконані витрати, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Александровской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1903 год. В книге представлены: сведения о личном составе делопроизводителей Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сельскохозяйственная характеристика Александровского уезда; санитарно-эпидемиологическая характеристика уезда за 1903 г.; описание состояния уездной ветеринарии, земской почты, страхования, а также отчеты о деятельности библиотек и книжных магазинов уезда. В Приложении в виде таблиц представлены денежные отчеты обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных расходах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства.
 
Annotation: The book is a collection of accounting documents produced by Oleksandrivka county’s rural council in Ekaterinoslav province in 1903. The book provides data on the staff of clerks at Rural Assembly and the Board ; the report on the implementation of Rural Assembly resolutions ; Oleksandrivka county agricultural characteristics ; sanitary and epidemiological characteristics of the county as of 1903 .; the description of the county’s animal husbandry, rural mail, insurance and reports on the activities of libraries and bookstores . In the Annex the tables provide reports on all current assets in the rural council’s cashier's office , the outstanding debts and expenses, records on cash income and expenditure for the needs of rural council.
Бібліографічний опис: Отчет Александровской Уездной земской Управы уездному земскому собранию 39-й очередной сессии 1904 года за 1903 год [Текст]. - Александровск : Тип. Б.Я.Штерн, 1905. - 213 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1704
Переглянути