Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи
Анотація: Книга є одним з випусків щорічного наукового журналу, який видавався на початку ХХ століття в Катеринославі (нині - місто Дніпро). Журнал містить збірку українських народних переказів та оповідань, що були зібрані на Катеринославщині відомим краєзнавцем, вченим-етнографом Яковом Павловичем Новицьким. У цьому збірнику можна знайти легенди про походження селищ, річок, озер і пагорбів нашого краю, перекази про гетьманів і запорізьких козаків, народний гумор. У Додатках до книги представлені статті, історичні замітки і архівні документи про життя Катеринославської губернії, біографічні відомості про губернських діячів, а також листування запорізьких козаків з турецьким султаном та звіт про діяльність Катеринославської вченої архівної комісії за 1910 рік.
 
Аннотация: Книга представляет собой один из выпусков ежегодного научного журнала, издаваемого в начале ХХ века в Екатеринославе (ныне - город Днепр). Журнал содержит сборник украинских народных преданий и рассказов, собранных на Екатеринославщине известным краеведом, ученым-этнографом Яковом Павловичем Новицким. В этом сборнике можно найти легенды о происхождении селений, рек, озер и холмов нашего края, предания о гетьманах и запорожских казаках, народный юмор. В Приложениях к книге представлены статьи, исторические заметки и архивные документы о жизни Екатеринославской губернии, биографические сведения об известных губернских деятелях, а также переписка запорожских казаков с турецким султаном и отчет о деятельности Екатеринославской ученой архивной комиссии за 1910 год.
Бібліографічний опис: Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи [Текст] Вып. 7 / ред. А.Синявский. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1911. - 329 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1919
Переглянути