Краєзнавча Електронна бібліотека

Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи

> Анотація: Книга є одним з випусків щорічного наукового журналу, який видавався на початку ХХ століття в Катеринославі. Журнал містить статті, присвячені 10-річчю діяльності Катеринославської вченої архівної комісії, а також замітки та архівні документи з історії Катеринославської губернії, біографічні відомості про відомих губернських діячів. У Додатку представлений збірник українських замовлянь і заклинань, які збирав на Катеринославщині вчений-етнограф Я.П. Новицький. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой один из выпусков ежегодного научного журнала, издаваемого в начале ХХ века в Екатеринославе. Журнал содержит статьи, посвященные 10-летию деятельности Екатеринославской ученой архивной комиссии, а также заметки и архивные документы по истории Екатеринославской губернии, биографические сведения об известных губернских деятелях. В Приложении представлен сборник украинских заговоров и заклинаний, собранных на Екатеринославщине ученым-этнографом Я.П. Новицким. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи [Текст]. Вып. 10 / ред. А.Синявский. - Екатеринославъ : Тип. Губернскаго Земства, 1915. - 385 с. + 94 прил.
Відсутні сторінки: XIX-34
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.03.2023
Кількість переглядів: 2388
Переглянути