Новікова К. І.  Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області
// Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка" . - 2015. - № 1. - С. 42-50.  ( 01.01.2015 )

Дніпропетровська область є досить привабливим регіоном для іноземних інвесторів,
частка прямих іноземних інвестицій протягом останніх п’яти років у середньому становить 11,7 %. Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення в регіоні вищий, ніж аналогічний показник по Україні. Однак спостерігаємо уповільнення темпів зростання обсягів прямих іноземних інвестицій та їх суттєве скорочення на початок 2015 р. як на макроекономічному, так і на регіональному рівні (табл. 1).
Підсумком роботи промисловості Дніпропетровської області за 2012 р. стало зростання темпів виробництва продукції порівняно з попереднім періодом у всіх основних видах промислової діяльності. Проте, починаючи з 2013 р., щорічні темпи падіння індексу промислового виробництва області становили 3,8 %, 6,1 % та 3,2 % відповідно, що зумовлено скороченням обсягів випуску продукції на основних промислових підприємствах: переробних, зайнятих у добуванні корисних копалин і розробленні кар’єрів, а також у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (рис. 2).
 Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и на сайте библиотеки им. Вернадского: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vamsue_2015_1_8