Єссе О. І.  Аналіз розвитку малого підприємництва в Дніпропетровській області
// Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. -№ 1. - С. 108-118  ( 01.05.2021 )

 Визначено, що в Дніпропетровській області малий бізнес виконує соціальну функцію, тобто забезпечує більшу кількість населення робочими місцями. Розглянуто
характеристику діяльності фізичних осіб – підприємців за основними показниками. Окреслено проблеми малого підприємництва, які сповільнюють його розвиток, та визначено шляхи їх подолання. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vamsue_2019_1_17