Петросян Аріна Агасіївна  Удосконалення та організація автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря в Україні
// Молодий вчений. - 2020. -№ 8. - С. 97-102  ( 01.03.2021 )

 Рекомендовано на підставі отриманих результатів оцінок ризику встановити у м. Кам’янське – 7 автоматизованих постів спостереження за викидами: пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, сірки діоксиду, бенз(а) пірену, вуглецю оксиду, нафталіну, сірководню, бензолу, озону, марганцю та його сполук, міді, нікелю, хрому, заліза та його сполук, формальдегіду та вуглеводнів, при цьому 5 на базі існуючих постів контролю за рівнем хімічного забруднення атмосферного повітря; у м. Марганець – 3 автоматизовані пости (за викидами пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, сірки діоксиду, марганцю та його сполук, озону, формальдегіду, вуглеводнів); у м. Жовті Води – 2 автоматизовані пости (за викидами пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, сірки діоксиду, марганцю і його сполук, озону, формальдегіду, вуглеводнів, радіонуклідів уранового та торієвого рядів).  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті НБУВ:  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2020_8(1)__21