Бойко Вікторія  Якість життя у великому місті (на прикладі міста Дніпро)
// Грані. - 2019. -№ 8. - С. 64-73  ( 01.12.2019 )

…за результатами онлайн-опитування лише 21,8 % респондентів вважають, що м. Дніпро – це місто рівних можливостей для всіх, а не погодилися з таким висловлюванням 45,8 %.. Слід зазначити, що молоді люди більш оптимістично оцінюють рівні можливості для всіх у рідному місті щодо самореалізації, хоча 43,1 % не погоджуються з такою ситуацією. Найбільш песимістичне сприйняття цієї проблеми спостерігається у середній віковій групі (31-50 р.) – 56,8 %. У жінок більш виражена позитивна оцінка міського простору – 21,8 % (–)/45,8 % (+), ніж у чоловіків – 11,4 % (–)/57,8 % (+). На думку городян, дана проблема є досить актуальною та її вирішення буде сприяти розвитку міста, зменшенню еміграційних настроїв серед усіх вікових верств, а особливо молоді. …Останнім часом можна говорити про певні позитиві зрушення у даному питанні – поширення інклюзивної освіти, відкриття дитячих і спортивних майданчиків, на яких враховуються потреби дітей з обмеженими можливостями. Але для створення комфортного міста «для всіх» вирішення цього питання повинно стати пріоритетним у стратегічних планах розвитку міста . З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Grani_2019_22_8_10