Олександр Харлан

(1973)

Краєзнавці

Стаття про колекцію

Олександр Вікторович Харлан народився 28 липня 1973 року в смт. Дніпровське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.


Зацікавився давньою історією і зокрема історією рідного краю ще в шкільні роки. Також цікавився природою, флорою та фауною, читав з цієї тематики все, що можна було знайти в бібліотеках. 1996 року закінчив архітектурний факультет Придніпровської ака-демії будівництва та архітектури за фахом містобудування. Працював на Дніпровському крохмале-патоковому комбінаті інженером-дизайнером, очолював відділ естетики вироб-ництва (смт. Дніпровське). З цього ж року постійно брав участь в археологічних експеди-ціях і вивчав архітектурні та містобудівні властивості культового зодчества.


З 1997 по 1998 рік відбував службу в лавах Української армії, після повернення до рідного селища захопився вивченням пам’яток архітектури та історії Верхньодніпровсько-го району. Фотографування та малювання будівель і ландшафтів старих поселень, збиран-ня старовини стало постійною пристрастю архітектора. З 1999 року по 2000 рік, займаю-чись промисловим дизайном, Олександр Вікторович займався проектуванням та реставра-цією місцевого музею історії комбінату.


Улітку 1998 року Олександр Харлан виконав серію живописних робіт «Рідний край», присвячених природі Верхньодніпровщини.
З 1999 року почалась його архітектурна творчість. За чотири роки Олександр Вік-торович пройшов шлях від архітектора ІІІ категорії до головного архітектора проектів, проектував об’єкти промислового та громадського призначення у Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Кожен рік улітку архітектор брав участь в археологічних досліджен-нях на Кримському півострові, проте не залишилось поза його увагою й історичне минуле рідної землі. За цей період він зібрав найбільшу в Дніпропетровську колекцію катеринос-лавських цегляних клейм. Збирає Олександр також колекції старовинної будівельної та ужиткової кераміки давніх поселень Дніпропетровщини, створює фотоколекції «Архітек-тура Верхньодніпровського краю», «Церкви Дніпропетровщини» тощо.


У 2002 році виконав серію графічних робіт (папір, кольоровий олівець) «Метели-ки», «Ссавці» та «Пам’ятки архітектури» (зберігаються в приватних колекціях України та Німеччини). Продовжує дослідження архітектури поселень Дніпропетровщини, накопи-чив велику кількість даних про містобудування на теренах колишнього Запорожжя, зібрав великий архів матеріалів. Олександр Вікторович брав активну участь у реконструкції комплексу стародавнього Пустинно-Миколаївського монастиря за Новомосковськом.


З 2005 року Олександр Харлан почав навчання в аспірантурі Київського Націона-льного університету будівництва та архітектури на кафедрі Основи архітектури та архіте-ктурного проектування. У березні 2010 року захистив кандидатську дисертацію в Одесь-кій державній академії будівництва та архітектури за темою: «Дерев’яне культове зодчес-тво запорозьких козаків».


Експедиції останніх років по Дніпропетровській області, метою яких, було вияв-лення нових та дослідження відомих споруд старовини, дали можливість Олександрові зібрати данні про групу оборонних укріплень Дніпропетровська ХVIII ст., величезну кількість християнських культових пам’яток ХVІІІ – поч. ХХ ст.


Перша персональна виставка графічних робіт архітектора-художника відбулася улітку 2008 року в музеї М. Грушевського (місто Київ) і налічувала більше 30 робіт.


Олександр Харлан разом з Олегом Репаном і Валентином Старостіним співавтор книги: «Палімпсест. Коріння міста: поселення ХVІ–ХVІІІ століть в історії Дніпропетров-ська», яка видана 2008 року в Києві. Постійно друкується у наукових регіональних збір-никах, виданнях ДОУНБ, в тому числі щорічному календарі пам’ятних дат Дніпропетров-ської області «Моє Придніпров’я, ініціатор заснування серії краєзнавчих бібліографічних видань «Святині Запорозького краю». Молодий архітектор – активний член клубу «Рідно-край», який діє при краєзнавчому відділі ДОУНБ, відвідує засідання з 2000 року, неодно-разово виступав з доповідями.

Краєзнавчі публікації Олександра Харлана

Богородицьке місто на Самарі / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 99–103.

До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка Вишетарасівської волості Катеринославського повіту / О.В. Харлан // Історія і культура Придніпров'я: неві-домі та маловідомі сторінки: науковий щорічник.– Дніпропетровськ: ДНГУ, 2007.– Вып. 4.– С. 153–158.

Захоплений історією Степового краю (Біднов Василь Олексійович): [До 135 річчя від дня народження В.О. Біднова, громадського та освітнього діяча, дослідника історично-го минулого Степової України] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– С. 5–9.

Ігренська церква святого Миколая / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар па-м'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 176–177.

Ілля Юхимович Рєпін. Запорожжя далека та близьке / О. Харлан // Моє Придніпро-в'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліог-раф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 194–199.

Козацький Троїцький собор. Архітектурна перлина України. До 230-річчя побуду-вання: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упоряд. І. Голуб, О. Харлан.– Дніп-ропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 32 с.: іл. (Сер.: «Святині Запорозького краю».)

Коростовцев Михайло Олександрович: [До 110-річчя з дня народження єгиптолога, академіка] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 55–58.

Містобудівні та архітектурні особливості слободи половиці за літературними та ка-ртографічними джерелами XVIII-XX ст.: [Про містобудівні та архітектурні особливості слободи Половиці] / О. В. Харлан // Січеславський альманах: Зб. наукових праць.– Дніп-ропетровськ: НГУ, 2009.– Вип. 4.– С. 64–74.

Новогригорівська слобода на річці Самоткань: [Про заснування м. Верхньодніп-ровська] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської об-ласті на 2010 рік: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 256–258.

Новогригорівська церква в ім'я святих Константина та Єлени: [До 215-річчя з дня освячення новозбудованої дерев'яної церкви в м. Верхньодніпровську] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 45–46.

Остання твердиня Запорожжя – Нова Січ: [275 років події] / О. Харлан // Моє При-дніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видання / Упо-ряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– С. 240–245.

Палімпсест. Коріння міста: поселення ХVІ–ХVІІІ століть в історії Дніпропетровсь-ка / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан.– К.: Українські пропілеї, 2008.– 268 с.

Повітове місто на Дніпрі. Сліди колишніх починань: [Історія забудови м. Верхньо-дніпровська] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – I півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. I / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 149–151.

Природнокліматичні фактори та територіально-історичні передумови виникнення архітектурно-планувальних традицій на території колишніх Вольностей Запорізьких / О.В. Харлан // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: Наук. щорічник.– Дніпропетровськ: НГУ, 2006.– Вип. 3.– С. 111–120.

Рубанівська Покровська церква / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ят-них дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 199–201.

Самарський Пустельно-Миколаївський монастир. Формування архітектурного ан-самблю в XVIII ст. / О. В. Харлан // Україна модерна і сучасна (історія, історіографія та джерелознавство). Мат. наук. читань, присв. засл. діячу науки і техніки України, д.і.н., проф. Г.К. Швидько 6 трав. 2004 р.– Дніпропетровськ: НГУ, 2004.– С. 38–44.

Святиня Самарської паланки: [Освячено і закладено храм на честь святої Троїці в м. Новомосковську] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропет-ровської області: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 104–106.

Співець славетного Запорожжя: [Про письменника А.Ф. Кащенка] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліо-граф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 138–141.

Спотворена пам’ять століть: [Про церкву в і м’я Святителя Христова Миколая у с. Нові Кайдаки] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровсь-кої області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 171–172.

Спотворений сакральний простір / О. Харлан // Січеславщина: Краєзнавчий альма-нах. Вип. 5. / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 36–44.

Унікальна церква Нікополя / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 131–133.

Храм у старому Кодаку: [Історія церкви святого Архангела Михаїла] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік: Бібліо-граф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 237–241.

Храм у старому Кодаку: [Історія церкви святого Архангела Михаїла] / О. Харлан // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області: Бібліограф. видан-ня / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– С. 237–241.

Церква в ім’я Архангела Михаїла в містечку Старий Кодак: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 44 с. (Сер.: «Святині Запорозького краю»).

* * *
Природні умови і архітектурно-планувальні традиції Нижнього Придніпров'я: [Природно-кліматичні умови] / О. Харлан // Свята справа.– 2007.– № 3/4.– С. 14–19.

Святыня земли казацкой: [Исторические деятели и события эпохи казачества] / А. Харлан // Экспедиция ХХІ.– 2007.– № 3.– С. 10–11.

Храм, що вразив живописця: [З історії церкви святого Архістратига Михаїла в селі Грушівка Вищетарасівської волості Катеринославського повіту (нині с.Ільїнка Томаківсь-кого району), яку змалював Ілля Репін] / О. Харлан // Горняцкий вестник.– 2006.– 7 апр.– С. 9.


Публікації про Олександра Харлана

Клуб «Ріднокрай»: 20 років життя та діяльності: Довідково-бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 72 с.
Про О. Харлана – С. 7, 12, 13, 24, 46, 48, 51.

Кочергін І. Перший "ювілей" Катеринославської плінфосемології: [Перші публіка-ції про колекції катеринославських цегельних клейм] / І. Кочергін // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат області: Бібліограф. видання: Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 33–35.

* * *
Евтушенко Е. Кирпичная история // Наше місто.– 2006.– 6 трав.– (№ 64).– С. 12.

Коллекция кирпичей архитектора из Днепропетровска // Вісті Придніпров'я.– 2005.– 3 берез.– С. 15.

Кочергін І. Час збирати каміння // Хобі. Світ наших захоплень.– 2007.– лют.– С. 86–90.

Кравченко С. Колекція, що збирається по цеглині // Голос України.– 2006.– 8 серп. (№ 145).– С. 9.

Кравченко С. Коллекция, что растет по кирпичику / С. Кравченко // Свое мнение.– 2007.– № 17.– 25 апреля.– С. 18.

Наш собор у книгах: [Презентація видання: "Козацький Собор: архітектурна пер-лина України" в краєзнавчому музеї в м. Новомосковську] // Новомосковська правда.– 2008.– № 78(25.10).– С. 1.


 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека