Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Корпоративне управління


Матеріали для написання реферату:
 
Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об'єднань як об'єкти корпоративного управління

1. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу.

2. Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управління.
Ключові слова та поняття акціонерне товариство, види АТ, корпорація, інтегрована корпоративна структура, організаційна форма інтеграції1. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

Згідно ст. З Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерним товариством вважається господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
  Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами). Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів — юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися статутом або іншими документами товариства.
В акціонерному товаристві зменшення (зміни) капіталу можливі або в разі неналежної господарської діяльності, або у зв'язку зі зменшенням розмірів статутного фонду в цілому.
  Статутний фонд акціонерного товариства розподілений на чітко визначену кількість рівних часток, кожна з яких називається акцією і закріплює права (або права й обов'язки) акціонера стосовно товариства. Незважаючи на те, що права мають як особистий, так і майновий характер, вони, до того ж, пов'язані зі статутним фондом і в більшості національних правових систем світу мають математичну оцінку. В зв'язку з тим, що ці права безпосередньо пов'язані із внеском у статутний фонд, лише повне внесення вкладів (внесків) у заздалегідь визначеній (обумовленій) сумі підтверджує участь в акціонерному товаристві, яка реалізується через права й обов'язки стосовно нього.
  Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства — з приватного на публічне. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
  Права акціонера мають як майновий, так і особистий характер. До особистих прав належать: право на участь та управління акціонерним товариством (за винятком власників привілейованих акцій, які можуть не мати права голосу) та право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства. Втім, за наявності акціонерів, котрі тримають контрольний пакет акцій, міноритарні акціонери (власники дрібних пакетів акцій) не впливають на управління. Отже, їх право на управління є абстрактним і не має реальної основи для реалізації. Єдина можливість для них висловити свою думку це так зване голосування «ногами», тобто продаж своїх акцій.
  У такому випадку реальне право голосу мають лише власники контрольних пакетів акцій. Вони можуть прийняти чи відхилити рішення у найвищому органі управління акціонерного товариства. До майнових прав акціонерів належать: право на отримання частини прибутку від діяльності акціонерного товариства (дивіденд), а також право на отримання частини майна товариства в грошовій або речовій формі у разі його ліквідації.
На акціонерне товариство не впливає зміна складу акціонерів. Акціонерне товариство з точки зору права не залежить від особистості клієнтів, від їхніх чеснот або вад, а також не потребує безпосередньої участі акціонера в діяльності товариства (за винятком його Чооровільної участі у вищому органі управління акціонерним товариством). Але щойно учасник отримує контрольний пакет акцій або обирається у спостережний або виконавчий орган, його особистість уже не з правової, а з економіко-соціальної точки зору набуває більшого значення для акціонерного товариства.
  Участь в акціонерному товаристві не ставить обмежень іншої діяльності акціонера. Він має право на участь в інших організаційних формах управління (ОФУ), на здійснення господарської діяльності, аналогічної діяльності товариства, а також на укладання угод із самім акціонерним товариством.
Акціонерне товариство діє не через своїх акціонерів, а винятково через свою організацію (органи), до складу яких входять:
- Загальні збори акціонерів як вищий орган управління;
- Орган виконавчої влади, зосередженої у директорів (в Дирекції, Правлінні, Адміністративній раді, Раді директорів — залежно від правової системи), що має бути відображено в Статуті;
- контролюючий орган (Ревізійна комісія).
  Можливе також існування органу, який координує роботу акці онерного товариства в період між зборами акціонерів та називається «Спостережна рада». Залежно від правової системи структура акціонерного товариства може складатися з двох-, трьох- або двох-трьохланкової системи органів управління. Крім того, діє особливий контрольний орган — Ревізійна комісія, ревізор, аудитор, комісар (залежно від законодавства країни).
Внутрішня структура та права на здійснення зовнішньої діяльності закріплені в Статуті акціонерного товариства. Залежно від національної правової системи це може бути зафіксовано в одному документі (в Статуті), або в двох (окремо регулюється внутрішня структура й порядок управління, окремо — зовнішня діяльність, обсяг правоздатності тощо).
Акціонерне товариство може бути учасником іншого акціонерного товариства, а також інших юридичних осіб. Крім того, одне акціонерне товариство може залежати від іншого.
  Для ринкової економіки акціонерне товариство є найбільш прийнятним видом підприємницького об'єднання, що найповніше забезпечує функцію концентрації капіталу. Втім, незважаючи на адекватність акціонерної форми сучасному етапові розвитку економіки та підприємництва, у розвитку акціонерних товариств спостерігаються суперечні тенденції, складнощі та негативні риси. Недосконалість системи корпоративного управління створює підґрунтя для зловживань з боку керівників. Отже, акціонерне товариство є складним і неоднозначним соціально-економічним явищем.Література:

Ігнатьєва І.А., Гарафонова, О.І. Корпоративне управління: підручник. /Київ. нац. ун-т технологій та дизайну.- К.: Центр учбової літератури, 2013. - 600 с.

 Скачати