Тарас Шевченко і Придніпров’я (До 200-річчя від дня народження)
Анотація: Біобібліографічний покажчик «Тарас Шевченко і Придніпров’я» продовжує серію «Літературна Дніпропетровщина» і представляє джерела про зв’язок Тараса Шевченка з нашим краєм. У виданні відображені книги, публікації в наукових і ювілейних збірниках, періодиці, структуровані за розділами. Покажчик не вичерпує теми, над пошуком джерел можна й далі працювати в архівах, музеях тощо, відшукуючи публікації досліджень Д. Яворницького, Л. Біднової та інших. Проте він дає достатньо повне уявлення про перебування Т. Шевченка на Придніпров’ї, видання тут його творів, відзначення шевченківських роковин, увічнення пам’яті Кобзаря. Бібліографія доповнена статтею «От де наша слава почалася» відомого дніпропетровського письменника-краєзнавця Миколи Чабана, який щедро популяризує біографію та творчість поета. Покажчик розрахований на вчителів і викладачів літератури, бібліотекарів, журналістів, школярів і студентів, а також на всіх, хто цікавиться перебуванням поета на Катеринославщині, вивчає його творчість, вшанує його пам’ять.
 
Аннотация: Биобиблиографический указатель «Тарас Шевченко і Придніпров’я» продолжает серию «Літературна Дніпропетровщина» и представляет источники о связи Тараса Шевченко с нашим краем. В издании отображены книги, публикации в научных и юбилейных сборниках, периодике, структурированные по разделам. Указатель не исчерпывает темы, над поиском источников можно продолжать работу в архивах, музеях, отыскивая публикации исследований Д. Яворницкого, Л. Бедновой и других. Однако он дает достаточно полное представление о пребывании Т. Шевченко на Приднепровье, издании здесь его произведений, праздновании шевченковских годовщин, увековечении памяти Кобзаря. Библиография дополнена статьей «От де наша слава почалася» известного днепропетровского писателя-краеведа Николая Чабана, который активно популяризует биографию и творчество поэта. Указатель рассчитан на учителей и преподавателей литературы, библиотекарей, журналистов, школьников и студентов, а также на всех, кто интересуется пребыванием поэта на Екатеринославщине, изучает его творчество, чтит его память.
Бібліографічний опис: Тарас Шевченко і Придніпров’я (До 200-річчя від дня народження) [Текст]: біобібліограф. покажчик / упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2013.– 136 с. - (Літературна Дніпропетровщина).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.06.2021
Кількість переглядів: 1468
Переглянути