Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1892 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1892 рік. У книзі представлені: звіт про продовольчі запаси; відомість про стан продовольчих капіталів губернії; опис стану повітової медицини і ветеринарії; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи; сільськогосподарська характеристика губернії; короткий звіт гідрогеологічних досліджень в Павлоградському і Бахмутському повітах тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1892 год. В книге представлены: отчет о продовольственных запасах; ведомость о состоянии продовольственных капиталов губернии; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах; сельскохозяйственная характеристика губернии; краткий отчет гидрогеологических исследований в Павлоградском и Бахмутском уездах и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is an accounting documents compilation of Ekaterynoslav province rural council in 1892. The book presents: a report on food supplies; a statement on the state of the province’s food capital ; a description of the county medicine and veterinary; information on public education; Information on road construction and ferries; the province’s agricultural characteristics ; a short summary on hydro-geological studies in Pavlograd and Bahmut counties , etc.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1892 год [Текст]. Ч. 2. - Екатеринослав : Типо-литогр. Губернского Правления, 1893. - 300 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1783
Переглянути