Краткій историческо-статистическій обзоръ Екатеринославской гимназіи и подчиненныхъ ей заведеній
Анотація: Книга є історичним нарисом про Катеринославську гімназію, який був виданий до 50-річчя навчального закладу. Перші глави книги містять відомості про розвиток освіти та систему народних училищ у Катеринославській губернії. У наступних главах описані: заснування та урочисте відкриття Головного народного училища в 1805 р., його подальше перетворення в гімназію, організація навчального процесу, управлінський і викладацький склад, а також відомості про фінансування та господарські питання училища. Крім відомостей про Катеринославську гімназію, книга містить історичну інформацію про підлеглі їй навчальні заклади - повітові, парафіяльні та сільські училища, приватні пансіони і школи Катеринославської губернії. В додатку представлені: виступи та листи відомих діячів гімназії, списки гімназистів, які закінчили навчальний заклад до 1855 р., розклад уроків та схема будівлі навчального закладу.
 
Аннотация: Книга представляет собой исторический очерк о Екатеринославской гимназии, изданный к 50-летию учебного заведения. Первые главы книги содержат сведения о развитии образования и системе народных училищ в Екатеринославской губернии. В последующих главах описаны: основание и торжественное открытие Главного народного училища в 1805 г., его дальнейшее преобразование в гимназию, организация учебного процесса, управленческий и преподавательский состав, а также сведения о финансировании и хозяйственных вопросах училища. Помимо сведений о Екатеринославской гимназии, книга содержит историческую информацию о подчинённых ей учебных заведениях – уездных, приходских и сельских училищах, частных пансионах и школах Екатеринославской губернии. В приложениях представлены: выступления и письма известных деятелей гимназии, списки гимназистов, закончивших учебное заведение к 1855 г., расписание уроков и схема здания учебного заведения.
Бібліографічний опис: Краткій историческо-статистическій обзоръ Екатеринославской гимназіи и подчиненныхъ ей учебныхъ заведеній [Текст]. - Одесса : Тип. Францова и Нитче, 1856. - 327 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1005
Переглянути