Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція
Анотація: Інформаційно-бібліографічний покажчик «Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція» продовжує серію друкованих каталогів, що відображає видання з фонду Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, пов’язані з ім’ям Т. Г. Шевченка. Друге видання покажчика кумулює матеріали книжкового фонду і матеріали з періодичних видань ДОУНБ і складається з двох основних розділів: «Книжкова колекція ДОУНБ» та «Матеріали з періодичних видань із фондів ДОУНБ» які у свою чергу поділяються на тематичні підрозділи стосовно життя і творчості Т. Г. Шевченка. Видання поєднує твори поета, дослідницькі праці щодо його життя і творчості, увіковічення пам’яті поета, бібліографію, вебліографію, кіновтілення образа Т. Г. Шевченка тощо. Видання призначене для викладачів, учителів, студентів, бібліотекарів, журналістів, наукових працівників, а також для широкого загалу шанувальників творчості Т. Г. Шевченка.
 
Аннотация: Информационно-библиографический указатель «Шевченкиана ДОУНБ. Документальная коллекция» продолжает серию печатных каталогов, отражающих издания из фонда Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки имени первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, связанных с именем Т. Г. Шевченко. Второе издание указателя кумулирует материалы книжного фонда и материалы из периодических изданий ДОУНБ и состоит из двух основных разделов: «Книжная коллекция ДОУНБ» и «Материалы из периодических изданий из фондов ДОУНБ», которые в свою очередь, состоят из тематических разделов, отражающих материалы о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко. Издание объединяет произведения поэта, исследовательские труды о его жизни и творчестве, увековечение памяти поэта, библиографию, веблиографию, киновоплощение образа Т. Г. Шевченко и пр. Издание предназначено для преподавателей, учителей, студентов, библиотекарей, журналистов, научных работников, а также для широкой общественности почитателей творчества Т. Г. Шевченко.
 
Annotation: The Information and Bibliographic Index “Shevchenkiana in Dnepropetrovsk Regional Library. Documentary Collection” continues a series of the printed catalogues which represent editions connected with the name of T.H. Shevchenko from the stock of Dnepropetrovsk Regional Universal Scientific Library named after Apostles of the Slavs Cyril and Methodius (DRUSL). The second edition of the Index combines materials of the book stock and materials from the periodical publications of the Library and consists of the two main sections: “Dnepropetrovsk Library Book Collection” and “Materials from Periodical Publications of the Dnepropetrovsk Library Stocks”, which in their turn, consist of thematic sections representing materials about T. H. Shevchenko’s life and works. The edition comprises the poet’s works, research on his life and literary heritage, perpetuation of the poet’s memory, bibliography, webliography, screening of T.H. Shevchenko’s image and so on. The edition is aimed for professors, teachers, students, journalists, researchers, and also for Shevchenko’s admirers.
Бібліографічний опис: Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція [Текст] / Уклад. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: Обласна універсальна наукова бібліотека, 2013.– 106 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 15.03.2016
Кількість переглядів: 699
Переглянути